Auteur: Admin

BTG reageert op BEREC-consultatie over netneutraliteit en transparantie

Begin oktober hebben wij u geattendeerd op de BEREC-consultatie inzake netneutraliteit en transparantie.

Vandaag reageert BTG op de voorstellen van BEREC. Als gevolg van de inhoud die is gegeven aan het onderwerp netneutraliteit, betalen wij allemaal mee aan excessief data gebruik van een kleine groep. Dit is waarschijnlijk nooit de intentie geweest, maar wel het feitelijk effect.

Ook de wijze waarop BEREC inhoud wil geven aan transparantie hoeft van BTG niet op applaus te rekenen. Dat wij geen voorstander zijn van de voorstellen die BEREC doet, komt in onze reactie duidelijk tot uiting.

Aanbieders spannen zich in om hun aanbod zo onvergelijkbaar mogelijk te maken, wij hebben rekenenmodellen nodig om offertes van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Dat zal er, met de nu voorliggende plannen, zeker niet beter op worden.

Eerder dit jaar werd door de Tweede Kamer een zinloos voorschot genomen op beide onderwerpen.

Bron: BEREC
Publicatiedatum: 27-10-2011

BTG van belangenorganisatie naar brancheorganisatie 2.0

Tussen belangenorganisaties en brancheorganisaties bestaat een aanzienlijk verschil. In dit verband publiceren wij namens het bestuur van de vereniging het volgende bericht:

PERSBERICHT

BTG benoemt Kwartiermaker BTG 2.0

Met ingang van 17 oktober 2011 is de heer drs. Kees Groeneveld door het bestuur van BTG, de Nederlandse Vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers, aangesteld als Kwartiermaker BTG 2.0. In deze tijdelijke functie zal Groeneveld de transitie naar een nieuwe fase voor BTG voorbereiden en deels vormgeven.

BTG maakt een strategische verandering door onder de naam “BTG 2.0”. Met een 25-jarige historie van gerespecteerd belangenbehartiger ontwikkelt BTG zich nu tot een brancheorganisatie waarbij grotere zichtbaarheid in de markt, sterke betrokkenheid van leden en intensieve kennisdeling centraal staan. Daarnaast gaat BTG in positionering en functioneren mee met de nieuwste ontwikkelingen van het ICT-vakgebied richting ‘2.0 and beyond’.

Over Kees Groeneveld
Groeneveld was van 1994 tot 2009 werkzaam als management consultant bij grote adviesbureaus, zoals PwC. Hij was onder andere Business Development Director voor de Telecom- en ICT-sector en deed in deze sectoren vele adviesopdrachten. Sinds 2009 is Groeneveld partner bij Colhorn Group.

Over BTG
Sinds 1986 is BTG de landelijke vereniging voor belangenbehartiging van grootgebruikers van bedrijfstelecommunicatiemiddelen in het bedrijfsleven en in de not-for-profit sector. BTG is gevestigd in Driebergen.

Voor vragen of verdere informatie kunt u zich wenden tot mr. drs. Hans van der Perk, voorzitter van het bestuur van BTG, telefoon 055 – 534 06 89.

Bron: BTG

OPTA publiceert Marktmonitor tweede kwartaal 2011 vast en mobiel

Periodiek brengen wij OPTA’s Marktmonitor onder uw aandacht. Dat doen we vandaag weer, niet omdat er beweging van enige betekenis in de cijfers zit, wel om de rapportages compleet te houden. Vandaag publiceert OPTA haar Marktmonitor over het tweede kwartaal van 2011. Over het geheel geeft de Marktmonitor vanaf medio 2008 een stabiel beeld. In het totaal aantal retail vaste telefonie aansluitingen is nauwelijks ontwikkeling waar te nemen, mobiel groeit. Tussen PSTN- en VoB-aansluitingen wordt gemuteerd.

De retail sms-omzet blijft stijgen, voor de eerste maal komt de retail-omzet van datadiensten wat hoger uit dan de omzet over sms.

Tussen al die rust springt de vrije val van het aantal CPS-aansluitingen in het oog. WLR gaat inmiddels in deze vrije val mee.

Bron: OPTA

Ministerie van EL&I wil meld- en informatieplicht voor aanbieders

Wij ontvingen het volgende bericht van het ministerie van EL&I

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) consulteert vanaf vandaag het concept-Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten. Dit besluit is een uitvoeringsregeling van de artikelen 11a.1 en 11a.2. van de Telecommunicatiewet, zoals deze zal luiden na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (zie Kamerstukken 32549). Het doel van deze bepalingen is om de continuïteit van de openbare elektronische communicatienetwerken en –diensten te waarborgen en om de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden. In een omgeving waarin de afhankelijkheid van elektronische communicatie almaar toeneemt, is de beschikbaarheid van netwerken en de daarover geleverde diensten van groot economisch en maatschappelijk belang.
Het concept-besluit bevat een nadere uitwerking van de in het wetsvoorstel opgenomen verplichtingen voor aanbieders van de bovengenoemde netwerken en diensten om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast bevat dit besluit een uitwerking van de verplichting voor deze aanbieders om relevante inbreuken op hun netwerken en diensten te melden bij Agentschap Telecom van het Ministerie van ELI.

Uit deze tekst zou bijna de indruk ontstaan dat het hier gaat over de beschikbaarheid van netwerken. Dat is niet het geval. Het ‘waarborgen van de continuïteit’ heeft voornamelijk van doen met de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder wat daarmee mis kan gaan. Met dit besluit wordt geregeld dat aanbieders een continuïteitsplan moeten samenstellen en dat jaarlijks evalueren. Zou niet onverstandig zijn wanneer de overheid dat ook gaat doen.

Wij zijn van mening deze regeling hooguit een symbolische waarde heeft en niets toevoegt aan de bestaande praktijk. BTG reageert dan ook niet op deze consultatie.

Bron: Ministerie van EL&I

CBb: 'OPTA, half werk!'

Eerder deze week publiceerde OPTA het volgende bericht, de laatste alinea is van belang:

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 30 september 2011 uitspraak gedaan over het marktanalysebesluit vaste telefonie van 19 december 2008. OPTA heeft in het 2008 besluit geoordeeld dat KPN aanmerkelijke marktmacht heeft en heeft KPN verplichtingen opgelegd. BT/Colt/Online/UPC business/Verizon, Vodafone, KPN, Tele2/Pretium en UPC zijn tegen dit OPTA-besluit in beroep gegaan.

Wholesaleverplichtingen
Deze wholesaleverplichtingen hebben als doel om alternatieve aanbieders, zoals Tele2 en Pretium, te laten concurreren met KPN voor het leveren van analoge telefoniediensten (PSTN) en digitale telefoniediensten (ISDN). Dit is een belangrijk deel van het vaste telefonie besluit waarmee consumenten en zakelijke eindgebruikers tegen door OPTA gereguleerde voorwaarden, keuze krijgen uit verschillende telefonieaanbieders. In het oordeel van 30 september houdt het CBb alle aan KPN opgelegde wholesaleverplichtingen in stand.

Retailregulering
In het vaste telefonie besluit uit 2008 heeft OPTA ook geoordeeld dat het niet meer nodig is om in aanvulling op de wholesaleverplichtingen, residentiële retailverplichtingen (verplichtingen voor consumententelefonie) aan KPN op te leggen. De toenemende concurrentie door de groei van voice-over-broadband (marktaandeel ongeveer 50%) ten koste van PSTN en ISDN (marktaandeel samen ongeveer 50%) en de substantiële positie van alternatieve aanbieders, zoals de kabelbedrijven, vormen hier de belangrijkste redenen voor. Het CBb volgt ook deze analyse van OPTA en oordeelt dat de intrekking van de retailregulering voor consumententelefonie rechtmatig is.

Het CBb is het echter niet eens met OPTA over het intrekken van de retailregulering voor de zakelijke telefonie markt op 1 januari 2010. Het CBb is er niet van overtuigd dat deze markt binnen afzienbare tijd concurrerend is. OPTA gaat op dit oordeel reageren met een nieuw besluit over de instandhouding van de zakelijke retailverplichtingen. Daarnaast beoordeelt OPTA in hoeverre deze uitspraak invloed heeft op het ontwerpbesluit vaste telefonie van 14 juli 2011.

Gevolg van het voorgaande is dat OPTA met een nieuw besluit voor KPN retail zakelijke telefonie moet komen. Lastig, dat kan OPTA per definitie niet goed doen, ten minste één partij zal naar aanleiding van een nieuw OPTA-besluit inzake KPN retail zakelijke telefonie naar de rechter stappen.

Bron: OPTA

BEREC publiceert mobiele afgiftetarieven per juli 2011

Periodiek informeren wij onze leden over de ontwikkeling van de kosten van aflevering van een gesprek aan een mobiel netwerk (vast-mobiel, mobiel-mobiel), de mobile termination rates (MTRs). Het gaat dan over het inkooptarief dat de aanbieders onderling hanteren. Ten opzichte van het voorlaatste meetmoment, januari 2011, stijgt het gemiddelde van deze tarieven. In de Nederlandse situatie is het afgiftetarief ongewijzigd gebleven ten opzichte van januari 2011.

Bron: BEREC

BEREC publiceert SMS benchmark snapshot

Voor de eerste maal publiceert BEREC zijn 'SMS benchmark snapshot’. Deze eerste snapshot geeft de wholesale off net sms-tarieven voor het nationaal afleveren van sms-berichten. In sommige landen is het sms-tarief afhankelijk van het volume. In die situaties is door BEREC het laagste tarief, gebaseerd op het hoogste volume, gehanteerd. Slovenië maakt gebruik van bill & keep voor nationaal sms-verkeer, Zwitserland heeft een variant hierop met hetzelfde resultaat.

Voor enkele landen blijkt het wholesale sms-tarief vertrouwelijk te zijn, van Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zweden is geen tariefinformatie beschikbaar. Voldoende ruimte voor verbetering van dit niet complete ‘snapshot’.

Het gemiddelde nationale off net sms aflevertarief van alle in de snapshot betrokken landen is 0,0352 euro, het gewogen gemiddelde tarief bedraagt 0,0298 euro.

Bron: BEREC

OPTA consulteert over FttO en wholesale breedbandtoegang

In november 2010 berichtten wij dat OPTA met een nieuwe ronde marktanalyses is gestart. Daarvan is al het nodige voorbij gekomen, vandaag publiceert OPTA twee nieuwe ontwerpbesluiten marktanalyses, wholesale breedbandtoegang en huurlijnen (WBT) en ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (FttO), die met ingang van vandaag worden geconsulteerd. Sluitingsdatum van deze consultaties is 17 november 2011.

In het ontwerpbesluit marktanalyse wholesale breedbandtoegang en huurlijnen is KPN aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht voor wat betreft hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang. In de praktijk leidt dat tot een situatie waarin KPN wholesale toegang op het kopernetwerk moet verkopen aan andere aanbieders. OPTA is van mening dat er op dit onderdeel voldoende concurrentie is en trekt eerder aan KPN opgelegde verplichtingen in.

OPTA wijst KPN ook niet aan als partij met aanmerkelijke marktmacht voor toegang tot de zakelijke glasvezelnetwerken.

Naar onze inschatting eindigt deze consultatieronde weer bij de rechter. BTG reageert dan ook niet op deze consultaties.

Bron: OPTA

Nieuwe consultaties van EC en BEREC

Nu de zomer voorbij is, komt de consultatiemachine van de Europese Commissie en BEREC, de organisatie van Europese toezichthouders, weer op gang. Zowel gisteren als vandaag werden nieuwe consultatiedocumenten gepubliceerd, twee door de EC, één door BEREC.

De EC richt haar pijlen vooral op kosten die in rekening worden gebracht voor toegang tot traditionele netwerken. Die kosten zouden verlaagd moeten worden waarmee de EC verwacht de ontwikkeling van glasnetwerken te stimuleren. Daarnaast consulteert de EC non-discriminatie verplichtingen.

BEREC consulteert over richtlijnen voor netneutraliteit en transparantie.

BTG reageert op de consultaties.

Publicatiedatum: 4-10-2011