Auteur: Admin

OPTA verdwijnt per 2013

Zeven jaar later dan voorzien worden OPTA en NMa samengevoegd. Op 10 juli 2001 informeerden wij onze leden dat de regering de samenvoeging voorzag in 2005. Samen met de Consumentenautoriteit gaan OPTA en NMa per 2013 op in de ‘Autoriteit Consument en Markt’, ACM.

Bron: OPTA

OPTA doet onderzoek naar voip-licentiekosten

In vervolg op het recente CBb-besluit inzake vaste en mobiele gespreksafgiftetarieven laat OPTA vandaag weten onderzoek te doen naar mogelijke onduidelijkheden in en de omvang van voip-licentiekosten. De aanbieders KPN, Ziggo, UPC, BT, Tele2, T-Mobile, Verizon en Vodafone moeten informatie aan OPTA gaan leveren. De licentiekosten zijn van belang voor de vaststelling van de kosten voor vaste gespreksafgifte.

Wij verwijzen u tevens naar de reactie van BTG op het besluit van OPTA over de afgiftetarieven. In het onderdeel Voip- afgiftetarieven' van onze reactie gaan wij in op op het onbegrijpelijke onderdeel licentiekosten.

Publicatiedatum: 19-9-2011

Tweede Kamer sleept extra frequentieruimte voor nieuwkomers in de wacht

In een van de vele commissievergaderingen in de Tweede Kamer is vanochtend de minister van EL&I toch akkoord gegaan met het reserveren van extra frequentieruimte voor nieuwkomers op de markt. Op 1 oktober 2010 maakte de vereniging haar reactie op de consultatie ‘beleidsvoorstellen voor de strategische nota mobiele communicatie’ bekend. Kern was dat BTG geen levensvatbare nieuwkomers verwacht, een nieuwkomer die tevens een mobiel netwerk bouwt is naar ons oordeel al helemaal geen realistische optie.

In de commissievergadering werd duidelijk dat de Kamer er anders over denkt. Men verwacht concurrentie te stimuleren met nieuwkomers en wil de beschikbare frequentieruimte daarvoor uitgebreid zien. Naar ons oordeel blijft er dan nog meer frequentieruimte ongebruikt. De commissie denkt aan twee of meer nieuwkomers. Of dat concurrentie stimuleert is nog de vraag, u herinnert zich de situatie dat we in Nederland vijf aanbieders van mobiele diensten hadden.

Bron: Ministerie EL&I

Ministerie van EL&I besluit tot wijziging universele dienstverlening

Op 2 november 2010 informeerden wij de leden over het voornemen van het ministerie om de universele dienst te wijzigen. Dat is inmiddels geen voornemen meer maar een besluit. Kort door de bocht betekent dit besluit dat in een openbare telefoonaansluiting op een vaste locatie mag worden voorzien met een mobiele aansluiting. We hebben nog even de indruk gehad dat deze wijziging per 1 juli jl. een feit zou zijn, men mikt nu op 1 januari 2012.

Dit besluit heeft alles te maken met de aanleg van next generation netwerken, glas dus, waarover alleen een enkelvoudige aansluiting niet rendabel zou kunnen worden geleverd. Het besluit laat complicerende details buiten beschouwing.

Bron: Ministerie van EL&I

Publicatiedatum: 14-9-2011

OPTA beëindigt registratie DigiNotar

OPTA publiceert vandaag het volgende bericht:

Uit onderzoek van OPTA naar de uitgifte van gekwalificeerde certificaten door DigiNotar, blijkt dat de betrouwbaarheid van deze certificaten niet langer te garanderen is. OPTA beëindigt daarom de registratie van DigiNotar. Dit houdt in dat het bedrijf zijn uitgegeven gekwalificeerde certificaten in moet trekken en geen nieuwe gekwalificeerde certificaten meer mag uitgeven. Gekwalificeerde certificaten zijn certificaten waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet, vaak door middel van een pasje met chip. OPTA heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de uitgifte van uitsluitend dit type certificaten.

OPTA besloot eind augustus tot het doen van onderzoek vanwege de problemen die ontstonden bij DigiNotar bij de uitgifte van zogeheten servercertificaten (SSL). Servercertificaten, waarop OPTA geen toezicht houdt, worden in computers gebruikt voor het opzetten van beveiligde verbindingen. In het onderzoek naar de uitgifte van gekwalificeerde certificaten constateert OPTA dat bij de inbraak op de systemen van DigiNotar ook toegang is geweest tot de systemen waarop dit type certificaat wordt aangemaakt. Volgens de toezichthouder is het daarom niet langer gegarandeerd dat gegevens op deze systemen niet zijn gemanipuleerd, onttrokken of misbruikt.

DigiNotar dient nu zijn klanten te informeren over de intrekking van de gekwalificeerde certificaten. OPTA houdt hier toezicht op. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels het operationele beheer van de systemen voor certificering overgenomen van DigiNotar.

Omdat de gekwalificeerde certificaten niet meer te gebruiken zijn, dienen de gebruikers nieuwe gekwalificeerde certificaten bij geregistreerde aanbieders aan te vragen. Op de website van OPTA is een lijst te raadplegen van geregistreerde aanbieders. Op dit moment zijn er vier commerciële aanbieders van gekwalificeerde certificaten.

Voorgaande zal ongetwijfeld een vervolg krijgen. DigiNotar heeft een wat andere kijk op de zaak en vreest voor een faillissement.

Bron: OPTA

Publicatiedatum: 14-9-2011

ENISA publiceert rapport over veiligheid van app-winkels

Via zogenaamde app stores wordt programmatuur afgeleverd aan smartphones. Het gaat dan om duizenden apps voor uiteenlopende toepassingen. De populariteit van smartphones en apps is niet aan de aandacht van hackers ontsnapt en vanwege het volume aan app downloads interessant geworden. Volgens ENISA worden steeds vaker besmette apps gevonden. Is een besmette app eenmaal geïnstalleerd dan is het voor de hacker geen uitdaging meer om e-mail, locatie-informatie, telefoongesprekken en/of sms-verkeer te bekijken of af te luisteren.

In deze publicatie doet ENISA aanbevelingen om, beginnend bij de app stores, de beveiliging van uw smartphones tegen malware op orde te krijgen.

Bron: ENISA

VNO-NCW komt met brief inzake problemen bij DigiNotar

Hoewel de discussie over de betrouwbaarheid van certificaten niet nieuw is, is het onderwerp vandaag toch actueel als gevolg van de DigiNotar-ontwikkelingen bij de overheid. Volledigheidshalve vermelden wij dat niet alle overheidsorganisaties gebruik maken van DigiNotar.

Wij ontvingen vandaag een brief inzake DigiNotar van VNO-NCW, met het verzoek deze onder uw aandacht te brengen.

Bron: VNO-NCW

OPTA-besluit wholesale mobiele afgiftetarieven teruggedraaid

Op 8 juli 2010 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van OPTA inzake wholesale afgiftetarieven voor vaste – en mobiele netwerken voor de periode tot juni 2013.

Besluiten zijn dezer dagen beperkt houdbaar, in het bijzonder die van OPTA. Er is altijd wel een partij die naar de rechter stapt. T-Mobile, Vodafone, KPN, Schiphol Telematics, UPC, Hilf Telecom, Ziggo, Tele2, Lycamobile en BT hebben met uiteenlopende bezwaren tegen het besluit van OPTA de gang naar de rechter gemaakt. OPTA kon zich daar eveneens melden. Uiteindelijk is men gefinisht bij het CBb, en dat komt vooral omdat het daar ophoudt.

De uitspraak van het CBb bestaat uit 42 pagina’s weinig uitnodigende tekst, maar is toch de moeite van het doornemen waard. Voor de leden is van belang dat het wholesale mobiele afgiftetarief (MTA) per 1 september 2012 niet 1,2 eurocent bedraagt maar het dubbele, 2,4 eurocent dus. Dat vindt u ook weer terug in het vast-mobiel tarief voor de retailmarkt.

Bron: CPb

Minister van EL&I reageert op Kamervragen over prijsstijgingen mobiel internet

De minister van EL&I heeft gereageerd op Kamervragen over de recente tariefaanpassing mobiel internet voor consumenten. De hele ontwikkeling is te verbazen omdat het de Kamer was die het startsein heeft gegeven voor een algemene tariefaanpassing. Hiervoor heeft de Kamer het onderwerp ‘netneutraliteit’ uit de kast gehaald: iedereen moet alles kunnen via mobiel internet, los van de vraag of iedereen dat wel wil en daar bovendien voor wil betalen. Het besluit is nu eenmaal genomen en zo kijkt de minister daar vermoedelijk ook naar. Deze laat de Kamer weten dat als er al een misstand zou zijn bij de recente tariefaanpassing, hij daarover niet gaat. De minister verwijst de Kamer naar andere instanties. Te veel geblunder van de Tweede Kamer in te korte tijd. Na DPI, deze misser.

Bron: Ministerie EL&I

OPTA publiceert Marktmonitor 1e kwartaal 2011 vaste telefonie

Periodiek brengen wij OPTA’s Marktmonitor onder uw aandacht. Meest recent op 24 januari 2011. Vandaag publiceert OPTA haar Marktmonitor over het eerste kwartaal van 2011. Over het geheel geeft de Marktmonitor vanaf medio 2008 een stabiel beeld. In het totaal aantal vaste telefonie retail aansluitingen is nauwelijks ontwikkeling waar te nemen. Tussen PSTN en VoB aansluitingen wordt op bescheiden schaal gemuteerd.

Tussen al die rust springt de vrije val van het aantal CPS-aansluitingen in het oog. In 17 december 2007 hebben wij u het einde van CPS in het vooruitzicht gesteld. CPS is vanaf dat moment in een vrije val geraakt.

De retail jaaromzet van verkeer is tot en met 2010 teruggelopen, maar nog steeds op een respectabel niveau. Rekening houdend met de tariefontwikkeling in 2011, verwachten wij dat het tij keert.

Bron: OPTA