Auteur: Admin

OPTA publiceert reguleringsvisie 2012 – 2014

Periodiek publiceert OPTA haar reguleringsvisie voor de komende periode. Vandaag is dat opnieuw aan de orde. In de reguleringsvisie geeft OPTA een beeld van wat de komende periode aan maatregelen nodig is om investeringen en concurrentie te stimuleren.

De reguleringsvisie is in belangrijke mate opgehangen aan KPN. OPTA oordeelt dat KPN op de markten voor vaste telefonie, internettoegang en zakelijke netwerkdiensten, nog altijd in een machtspositie verkeert. Niettemin krijgt KPN op de consumentenmarkt voor telefonie en internettoegang meer ruimte. De basis voor dit laatste vindt OPTA in de toenemende marktwerking. De toegangsregulering (van toepassing op het koper netwerk) blijft, ook voor de consumentenmarkt, van toepassing. De reden hiervan is dat voor concurrerende aanbieders toegang tot dit KPN netwerk noodzakelijk is. Daarmee is het puntje ‘investeringen’, gelijk afgedaan.

Op de consumentenmarkt hoeft KPN aan concurrerende aanbieders niet langer een gereguleerd toegangstarief in rekening te brengen.

Volgens OPTA blijft op de zakelijke markt ingrijpende regulering noodzakelijk. OPTA is van mening dat KPN’s positie op de zakelijke markt, ondanks de verzwaarde regulering in de lopende reguleringsperiode, sterk is gebleven. Als voornaamste oorzaak hiervan ziet OPTA het gebrek aan infrastructuur bij concurrerende aanbieders, waardoor een aanzienlijke afhankelijkheid bestaat van het wholesale aanbod van KPN.

Bron: OPTA

Publicatiedatum: 23-6-2011

OPTA publiceert rapport over telecomdiensten voor koppeling van locaties in de zakelijke markt

In opdracht van OPTA heeft Dialogic onderzoek gedaan naar het gebruik van netwerkdiensten in de (groot)zakelijke markt.
Een aantal leden van de vereniging heeft medewerking verleend aan dit onderzoek. Dat leidt, niet verrassend, niet direct tot antwoorden waaraan eenduidige conclusies te verbinden zijn. Er wordt heel verschillend gedacht, vanzelfsprekend op basis van de behoefte van de individuele organisaties. Anders dan de insteek van de onderzoekers is de omvang van organisaties niet bepalend voor de behoefte aan netwerkcapaciteit. Het gaat natuurlijk om de aard van de handel van de betrokken organisatie en de mate waarin daarvoor capaciteit wordt gevraagd. Als er geen glas ligt dan komt dat er wel als dat nodig is. Hoe simpel wilt u het hebben?

Bron: OPTA

ICANN neemt omstreden besluit over merknaam-TLD's

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft vandaag het slechtste besluit genomen dat wij tot nu toe van de organisatie hebben gezien, er komt weer een generic top level domain (gTLD) bij, nu voor merknamen. Voor BTG zou dat bijvoorbeeld betekenen .btg in plaats van btg.org.

De meeste ondernemingen en instellingen hebben meerdere gTLD’s geregistreerd of gereserveerd. Vanaf januari kan daar een merknaam gTLD bijkomen.

ICANN is tevreden over het besluit dat, naar zijn oordeel, ‘beter is voor de hele mensheid’. Of dat inderdaad zo is laten we maar voor wat het is, de nieuwe gTLD is in ieder geval goed voor ICANN zelf, want het gaat organisaties ongeveer 200.000 dollar kosten om een merknaam-gTLD te reserveren. Mogelijk kunt u zich nog herinneren dat een reservering in het TLD .eu hooguit 105 euro kostte.

Bron: ICANN

ENISA publiceert Resilience of the Internet Interconnection Ecosystem

ENISA heeft de betrouwbaarheid van internet-interconnecties onderzocht. Dat resulteert in een lijvig boekwerk (238 pagina’s).

In de publicatie moet het Border Gateway Protocol (BGP) het ontgelden. BGP wordt toegepast om het uitwisselen van verkeer tussen netwerken mogelijk te maken. ENISA onderbouwt waarom BGP een zwak punt is in de interconnectie.

Verder gaat ENISA in op de complexiteit van het internet interconnectie systeem. De auteurs stellen vast dat veel informatie over de feitelijke interconnecties ontbreekt, (reserve) netwerkcapaciteit lijkt te ontbreken, technische problemen met geïnstalleerde apparatuur ziet ENISA niet als pluspunt, de Service Level Agreements die voor internetverkeer worden afgesloten zijn naar het oordeel van ENISA rijp voor de prullenbak. Die mening delen wij, zoals wel meer voorkomt in de branche wordt het interconnectie-deel niet door SLA’s afgedekt. Uiteindelijk resteert er van de SLA niet meer dan een afspraak over ‘best effort’.

Bron: ENISA

BEREC publiceert international roaming benchmark rapport tweede helft 2010

De EU-roaming-maatregelen van de Europese Commissie zijn een bron van werkgelegenheid. BEREC publiceert zijn zevende internationale roaming benchmark.

Evenals voorgaande rapportages bevat ook deze zevende editie van de benchmark een grote hoeveelheid cijfers en grafieken gebaseerd op de verschillende door de EC vastgestelde wholesale en retail price caps. Die price caps zijn door BEREC nog eens op een rijtje gezet.

Bron: BEREC

TNO rapporteert over IPv6 in Nederland

In opdracht van het ministerie van EL&I voert TNO een monitoringsprogramma IPv6 uit. In dit programma wordt de temperatuur opgenomen van de uitrol van IPv6 in Nederland. Uit deze derde meting blijkt dat aanbieders druk zijn met IPv6, maar er niet echt schot in zit. Dit laatste was te voorzien bij gebrek aan IPv6-aansluitingen bij consumenten.
Op het onderdeel beveiliging van IPv6 kunnen nog vraagtekens worden gezet.

IPv4-adressen worden uitgegeven zolang de voorraad strekt. Het aantal IPv6-aanvragen stijgt, maar het daadwerkelijke gebruik nog niet. Volgens de meting is het aantal eindgebruikers en het aantal websites dat IPv6 ondersteunt te verwaarlozen. Voor de duur dat de beschikbaarheid van IPv6-verbindingen en content op en diensten over IPv6 op zich laat wachten, zal dit niet snel veranderen.

Bron: Ministerie EL&I

Netneutraliteit is opgeklopt onderwerp

De afgelopen tijd is het nodige te doen over netneutraliteit. Vooral de politiek heeft het onderwerp opgepakt en er een flinke show van gemaakt, tot in de Tweede Kamer toe.

Uiteindelijk gaat het om een ordinaire centenkwestie. Wanneer de Google’s en YouTube’s van deze wereld niet betalen voor het gebruik van netwerken, moet de klant dat doen. Selectief te werk gaan als het om prijsstelling gaat is er, helaas voor de consument, onder de noemer netneutraliteit niet bij. Ook wie eenvoudig mailberichtjes verstuurt krijgt de rekening gepresenteerd.

Hoe wij denken over de Cookiebepaling hebben we eerder kenbaar gemaakt. Al meer dan 10 jaar versturen wij cookies, heeft nooit aanleiding gegeven tot klachten. Vele anderen doen precies hetzelfde, denkt u bijvoorbeeld aan uw bank. Wij hadden bij voorkeur gezien dat de Cookiebepaling naar de prullenbak zou worden verwezen, iedere consument kan cookies immers zelf blokkeren.

Ook het onderdeel bescherming van de consument hoeft van ons niet op applaus te rekenen, diezelfde consument adverteert zichzelf op Hyves, Facebook, LinkedIn en dergelijke en is zich daarmee bewust en vrijwillig slachtoffer van marketingpraktijken als datamining.

Het ministerie van EL&I publiceerde echter het volgende bericht:

“Debat Telecomwet: Vrij internet en betere bescherming consument
Een vrij internet, een betere bescherming van de privacy op internet en meer concurrentie op de markt voor mobiel bellen en internetten. Deze onderwerpen stonden woensdag 8 juni 2011 centraal tijdens de behandeling van een wijziging van de Telecomwet in de Tweede Kamer.

Blokkeren van nieuwe diensten
In het debat lichtte minister Verhagen de plannen toe. Daarbij maakte hij nogmaals duidelijk dat hij heffingen op of het blokkeren van nieuwe diensten zoals Skype echt ongewenst vindt. Sommige providers van mobiel internet hadden namelijk een heffing aangekondigd voor bepaalde diensten.

Beprijzen van internetverkeer
'Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot alle informatie op internet. Beprijzen van het internetverkeer op basis van de hoeveelheid data of de snelheid mag wel,' aldus Verhagen. Om de zogenaamde netneutraliteit te garanderen, zodat geen diensten worden geblokkeerd wordt de wet waarschijnlijk aangevuld op basis van voorstellen uit de Tweede Kamer. Volgende week wordt over het wetsvoorstel en de voorgestelde wijzigingen gestemd.

Achtergronden wetswijziging
De nieuwe plannen van Verhagen volgen uit eerdere afspraken in Europees verband. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat providers transparant moeten zijn en aan de consument duidelijk maken hoe ze met internetverkeer omgaan bij bijvoorbeeld grote drukte op het wereldwijde web. Ook regelt het wetsvoorstel dat als je klantgegevens op straat komen te liggen de providers dit zo snel mogelijk moeten melden.

Cookies
Verder moet de consument beter worden geïnformeerd als er bestandjes -zogenaamde cookies- op zijn computer worden geplaatst. Daarbij moet de consument zelf toestemming geven. Tot slot regelt de wet dat er voor gehandicapten onder meer een beeldbemiddelingsdienst en een tekstbemiddelingsdienst komt, zodat zij eenvoudiger kunnen communiceren met bedrijven en overheden. Verder komen er regels dat overstappende klanten die hun nummer houden nooit langer dan een dag zonder internet komen te zitten.

Bron: Ministerie EL&I

BEREC publiceert peiling mobiele aflevertarieven (MTRs) per januari 2011

Periodiek informeert BTG over de ontwikkeling van de kosten van aflevering van een gesprek aan een mobiel netwerk (vast-mobiel, mobiel-mobiel): mobile termination rates (MTRs). Het gaat dan over het inkooptarief dat de aanbieders onderling hanteren. Ten opzichte van het voorlaatste meetmoment dalen deze tarieven. Dit is ook waarneembaar in de Nederlandse situatie.

In de meting van januari 2011 is het gemiddelde Nederlandse mobiele aflevertarief 0,042 euro, in de meting van juli 2010 was dat 0,0597. In Europa blijven grote onderlinge tariefverschillen bestaan. Het gemiddelde Nederlandse mobiele aflevertarief blijft ver achter bij de tarieven in landen als Turkije (0,0164) en Cyprus (0,0177). Dit blijkt uit het door BEREC samengestelde overzicht van aflevertarieven per land, per januari 2011.

Bron: BEREC

OECD publiceert rapport over internationale mobiele data-roaming

Vandaag publiceert de OECD haar rapportage over mobiele data-roaming. Hiermee is de serie OECD roaming-rapportages compleet. Eerder rapporteerde de OECD over spraak- en sms-roaming.

De rapportages laten een consistent beeld zien: onverklaarbaar grote tariefverschillen tussen landen. Bovendien lijkt van concurrentie geen sprake te zijn, aldus de OECD.

In de rapportage vergelijkt de OECD verschillende tariefplannen op basis van een verbruik van: 1, 5, 20 MB en op notebooks en bij mms.

Publicatiedatum: 8-6-2011

KPN schaaft aan mobiel data-aanbod

KPN brengt enkele aanpassingen aan in zijn varianten voor mobiele datadiensten. Per vandaag, 1 juni, zijn onderstaande wijzigingen van toepassing:

Smartphone Internet & Smartphone Bedrijfsbundels:
Verlaging roaming tarieven
Gratis toegang tot 1.000 KPN HotSpots in Nederland
SMS notificatie op 80% en 100% van de bundel
Alle nieuwe abonnementen hebben hoge snelheid van 7.2/1.4 Mbps

Mobiel Internet op Laptops:
Gratis toegang tot 1.000 HotSpots in Nederland
Uitbreiding roamingopties
Verhoging snelheden (bij Snel Mobiel: 21.6/5.8 Mbps )

Mobiel Internet op Tablets:
Minimale looptijd 1 maand en maandelijks opzegbaar
Gratis toegang tot 1.000 HotSpots in Nederland
Maximale snelheid (down) 21.6 Mbps , maximale snelheid (up) 5.8 Mbps

Publicatiedatum: 1-6-2011

Bron: KPN