Auteur: Redactie

BTG en mobiele operators publiceren de standaard voor Indoordekking

Er is een standaard gerealiseerd voor multi-operator indoordekking, het zogeheten passieve DAS. BTG, dé Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, werkte sinds 2017 samen met de Nederlandse mobiele netwerkoperators aan deze standaard. Nu is er een akkoord tussen alle partijen.

De standaard moet zorgen voor een goede koppeling tussen het netwerk van de mobiele operators en de mobiele infrastructuur in onder andere gebouwen, bedrijfscomplexen en op industrieterreinen. Tot dusverre had elke operator daarvoor zijn eigen specificaties, wat voor veel extra complexiteit zorgde voor de eigenaren van onroerend goed.

De Nederlandse mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile/Tele2 en Vodafone waren samen met initiatiefnemer BTG verenigd in de Projectgroep Mobiele Infrastructuren om een oplossing voor deze uitdaging te vinden. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ACM speelden een rol in die samenwerking. Alles stond onder auspiciën van een mededingingsadvocaat. Naast de Projectgroep Mobiele Infrastructuren zette BTG ook haar Expertgroep Indoor Dekking in voor de totstandkoming van deze standaard, met daarin verschillende eindgebruikers en dienstverleners.

Document
Augustus vorig jaar was de standaard klaar voor consultatie van de markt. Marktpartijen mochten toen hun visie geven op de ‘Dutch operators Indoor Technical Specification (DITS)’ , een document met gestandaardiseerde technische specificaties voor passieve indoor netwerken in een multi-operator omgeving. Nu is het document goedgekeurd door alle partijen en is ondertekend. Aan de inhoud is niets gewijzigd. De standaard is via de website van BTG beschikbaar voor haar leden. Niet-leden kunnen zich melden via e-mail en BTG laat weten op welke voorwaarden de standaard verkrijgbaar is.

KPN over de standaard: “KPN is verheugd multi-operator basis ‘DAS’ netwerken te kunnen faciliteren middels een via BTG uitgewerkte standaard.  Hiermee kunnen in Nederland makkelijker degelijke multi-operator indoornetwerken gerealiseerd worden tijdens de bouw of renovatie.”

T-Mobile: “Na een 3 jarige intensieve samenwerking is er een standaard afgesproken voor passieve indoor DAS systemen, geschikt voor gelijktijdige inkoppeling van zenders van publieke mobiele netwerkoperators. De standaard geeft richtlijnen om toekomstvast en (radio) technisch verantwoord te kunnen bouwen en biedt een goede basis voor betrouwbare mobiele verbindingen.”

Vodafone: “Door nieuwe ontwikkelingen in datatoepassingen, denk aan IoT/5G, wordt in house dekking steeds belangrijker. Het DITS document is dan ook een uitstekend hulpmiddel om een kwalitatief goed indoorsysteem te bouwen.”

Martin Standaart, voorzitter BTG-Expertgroep Indoordekking: “BTG heeft als neutrale partij een document gecreëerd wat van grote toegevoegde waarde is voor alle leden. Het is echt bijzonder dat dit traject is voltooid. We hebben nu een mooie basis voor toekomstige aanpassingen in systemen. We kunnen er op termijn ook 5G aan toevoegen. Het is een prachtig ‘levend’ document dat we met veranderende inzichten en technologie kunnen blijven ontwikkelen.”

ACM krijgt extra bevoegdheden door Telecomwet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt nieuwe mogelijkheden in de Telecomwet om de concurrentie op de vaste telecommarkt te bewaken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van het instrumentarium van de ACM.

"Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk de vaste netwerken zijn om te zorgen dat mensen verbonden blijven, om te kunnen blijven werken, leren en ontspannen", zegt bestuurslid Manon Leijten van de ACM. "De nieuwe wetgeving gaat ons als ACM meer mogelijkheden geven om telecomaanbieders zonder eigen netwerk toegang te geven tot een vast netwerk, als dat nodig is om de markt goed te laten werken. We zijn blij dat de Tweede Kamer het belang hiervan onderschrijft."

Het belang van toegang

De ACM ziet risico’s voor de concurrentie op de vaste telecommarkt, als telecomaanbieders zonder eigen netwerk niet tegen redelijke voorwaarden toegang krijgen tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo. De ACM volgt daarom de ontwikkelingen in de markt op de voet en verkent de verschillende mogelijkheden uit de Telecomwet en de Mededingingswet, om in te grijpen als diensten voor consumenten en bedrijven verslechteren door een gebrek aan concurrentie.

Met dit nieuwe instrument krijgt de ACM in de toekomst een extra mogelijkheid om ervoor te zorgen dat partijen die actief willen worden op de telecommarkt, toegang krijgen tot een vast telecomnetwerk. De ACM ziet de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden op dit gebied als een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan beter werkende markten, lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening voor mensen en bedrijven.

Huidige situatie toegang

Door de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak rond het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access, is dit besluit van de ACM over recht op toegang tot zowel het netwerk van VodafoneZiggo als dat van KPN vernietigd. Dat betekent dat aanbieders zonder eigen netwerk geen automatisch recht hebben op toegang tot die netwerken tegen redelijke voorwaarden. KPN heeft na de uitspraak zijn toegangsaanbod gecontinueerd, maar daarbij het aanvullend aanbod zoals dat was opgelegd in het vernietigde besluit niet doorgezet. VodafoneZiggo heeft zijn toegangsaanbod ingetrokken. De ACM bekijkt of de positie van aanbieders zonder eigen netwerk hiermee voldoende geborgd is. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitspraak van het CBb het belang onderstreept om zo snel mogelijk aanvullende mogelijkheden te creëren voor de ACM om de toegang tot Nederlandse telecomnetwerken te reguleren.

Signalen

Als partijen op de telecommarkt problemen ervaren die ervoor zorgen dat ze geen concurrerend aanbod kunnen bieden aan consumenten of bedrijven, dan kunnen ze contact opnemen met de ACM. De ACM bestudeert de ontwikkelingen op de markt en grijpt in als daar aanleiding voor is.

Adviesgroep pleit voor vaste Kamercommissie Digitale Zaken

Benoem met ingang van de volgende kabinetsperiode een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Dat is de meest opvallende aanbeveling van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst in het eindrapport, dat vandaag is gepresenteerd. BTG, bij monde van haar directeur Petra Claessen, is blij met de adviezen in het rapport. “Op deze manier is dit thema verankerd in de Kamer. Iets waarvoor wij al langer pleiten.”

Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), voorzitter van de commissie, presenteerde de bevindingen in het eindrapport 'Update vereist'. De commissie is vorig jaar ingesteld om te onderzoeken hoe politiek Den Haag meer grip kan krijgen op de digitalisering binnen de overheid. De belangrijkst aanbeveling is om een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het leven te roepen, net zoals er vaste Kamercommissies zijn voor bijvoorbeeld Financiën, Infrastructuur & Milieu en Europese Zaken.

Petra Claessen, directeur BTG is blij met het rapport en de aanbevelingen: “BTG is verheugd met het voornemen een vaste commissie op te nemen voor Digitale Zaken. Op deze manier is dit thema verankerd in de Kamer. Het is positief dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij de opbouw van voldoende kennis in deze commissie en dat de leden de andere Kamercommissies kunnen ondersteunen.”

Lees hier het hele rapport

op de foto: De leden van de tijdelijke commissie Digitale toekomst. Vooraan, van links naar rechts: Verhoeven, Buitenweg en Middendorp. Achteraan: Van Dam en Van Otterloo. De leden Azarkan en Van Weerdenburg ontbreken op de foto.

Lijst van aanbevelingen
Digitalisering raakt alle onderdelen van ons leven. Soms tot onze tevredenheid, soms
hebben we twijfels of zijn we ertegen. De Tweede Kamer wil daarover eerder en beter
debatteren en keuzes maken. Hoe pak je dat als parlement zo goed mogelijk aan? De
tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) heeft onderzocht hoe parlementen van
andere landen dat doen, hoe de Kamer de afgelopen jaren over digitalisering heeft
gesproken en hoe zij haar kennis kan vergroten. Zij geeft de gehele Tweede Kamer ook
adviezen:
- richt een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op;
- bepaal als Kamer welke kennis over digitalisering je nodig hebt;
- ondersteun de andere Kamercommissies rondom digitalisering;
- zorg voor passende wetten en regels voor digitalisering in Nederland en stem
goed af met de organisaties die toezicht houden op digitalisering; en
- weet wat er speelt in de Europese Unie en bepaal scherper met de regering wat
Nederland daar inbrengt over digitalisering.

De digitale transitie raakt alle onderdelen van ons leven, …
Digitale systemen worden steeds beter, sneller en preciezer. Technologieën hangen
steeds meer met elkaar samen, raken met elkaar vervlochten en vormen zo één
geheel. Gegevens over alles wat mensen en organisaties doen worden steeds vaker
opgeslagen en gebruikt. Zo krijgt iedereen te maken met digitalisering en technologie.
…de politiek moet hier sturing aan geven, …
Al deze veranderingen roepen de vraag op wat wij graag willen en wat we juist niet
willen. Over zulke vragen moet de politiek zich buigen, niet alleen op een bepaald
beleidsterrein, zoals onderwijs, zorg of in de landbouw, maar ook door al deze
gebieden heen of juist in het algemeen. Welk soort samenleving heeft de politiek voor
ogen? Het is de taak van de Tweede Kamer om ook hierbij de Nederlanders te
vertegenwoordigen: grip krijgen op onze digitale toekomst en op die manier de
meningen van de Nederlanders recht doen.

…maar dit lukt tot nu toe onvoldoende.
Tot nu toe heeft de Tweede Kamer gefragmenteerd over digitalisering gesproken.
Hierdoor zijn niet altijd alle risico’s, kansen en maatschappelijke waarden aan de orde
gekomen. Ook thema’s die meer commissies raken of die niet specifiek bij een
bepaalde commissie horen kwamen niet of onvoldoende tot hun recht. Hoe kan dat?
- De Tweede Kamer is verdeeld in commissies. Elke commissie controleert een
minister of staatssecretaris op haar beleidsterrein. Digitalisering past niet
exclusief bij één commissie.
- Andersom is digitalisering voor de bestaande commissies maar een onderwerp
uit vele andere. Dat betekent dat de meeste Kamerleden in die commissies ook
maar beperkt tijd hebben om zich te verdiepen in vragen over digitalisering.
Update vereist | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 28 mei 2020
pagina 6/56
- Het onderwerp digitalisering is relatief nieuw; de Tweede Kamer heeft er nog
niet veel kennis over verzameld.
- Ten slotte worden steeds meer wetten en regels op het gebied van
digitalisering vastgesteld in de Europese Unie. Dat maakt het moeilijker voor de
Tweede Kamer om het kabinet op het juiste moment te controleren en het
vergt extra inspanning voor de Kamerleden om goed geïnformeerd te zijn.

Veiling 5G-licenties start op 29 juni

De aangekondigde veiling van 5G-licenties gaat op 29 juni van start. Dit heeft het Agentschap Telecom bekendgemaakt. Tijdens deze veiling worden meerdere frequenties voor mobiele communicatie, waaronder die voor 5G, verdeeld.

Voor de veiling zijn in ieder geval de drie grote mobiele aanbieders, KPN, Vodafone en T-Mobile, aangenomen. De afgelopen periode heeft het Agentschap Telecom de aanvragen van marktpartijen beoordeeld en aan de aanvragers bekend gemaakt of ze wel of niet zijn toegelaten. Ter voorbereiding op de veiling worden deelnemers optimaal gefaciliteerd als het gaat om kennis van en ervaring met de digitale veiling-methodiek. Naar verwachting worden de vergunningen in de zomerperiode verstrekt.

Verschillende frequenties

Met de veiling van daarvoor benodigde frequenties, speciaal die in de 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz, wordt ruimte beschikbaar gemaakt om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. Tegelijkertijd wordt hiermee volgens het Agentschap Telecom een solide basis gelegd voor toekomstige digitale innovaties op het gebied van zorg, landbouw en mobiliteit. Een deel van de nu te veilen frequentieruimte is geschikt voor 5G.

Veiling

Bij de veiling, die via een elektronisch veilingsysteem plaatsvindt, worden maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal 40 procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Hierdoor heeft Nederland ook in de toekomst minimaal drie aanbieders van snelle mobiele communicatie. Deze zogeheten concurrentie-borging op de telecommarkt zorgt ook in de toekomst voor voldoende kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven. Na afloop van de veiling worden de winnende partijen en biedingen bekend gemaakt.

Onderzoekers bouwen sensor van slechts 11 atomen

Onderzoekers van de TU Delft hebben een sensor ontwikkeld die slechts 11 atomen groot is. De sensor is in staat om magnetische golven op te vangen en bestaat uit een antenne, een uitleesscherm, een resetknop én een harde schijf. De onderzoekers hopen met hun atomaire sensor meer te weten te komen over het gedrag van magneetgolven, zodat die hopelijk ooit gebruikt kunnen worden in groene ICT-toepassingen.

Elektronische dataverwerking zou in theorie veel efficiënter kunnen door over te stappen op spintronica. Hierbij gebruik je geen elektrische signalen voor het versturen van gegevens, maar magnetische signalen. Helaas wordt magnetisme al snel ontzettend ingewikkeld, met name op de piepkleine schaal van computerchips. Een magnetische golf kun je zien als miljoenen kompasnaaldjes die gezamenlijk een complexe dans uitvoeren. Niet alleen bewegen de golven razendsnel, waardoor ze in luttele nanoseconden verdwenen zijn. De lastige wetten van de quantummechanica zorgen er ook nog eens voor dat ze in meerdere richtingen tegelijk kunnen rennen. Dit maakt ze extra ongrijpbaar.

Muizenval voor magnetisme

Om deze vluchtige trillingen toch te kunnen bestuderen, hebben onderzoekers van de TU Delft een minuscuul apparaatje ontwikkeld. Het apparaatje, dat uit niet meer dan elf atomen bestaat, is voorzien van een antenne, een uitleesscherm, een resetknop én een harde schijf die de meetresultaten opslaat. De kern van de uitvinding is dat het apparaat vliegensvlug onthoudt of er een magnetische golf voorbijgekomen is. "Vergelijk het met een muizenval,” legt onderzoeksleider Sander Otte uit. “Een muis is doorgaans te snel en te klein om met de hand te vangen. Maar een muizenval reageert razendsnel en houdt de muis vervolgens vast."

De onderzoekers hebben het apparaat aangesloten op magnetische atoomdraadjes waardoor magnetische golven werden verstuurd. Hoewel de testdraadjes nog erg kort waren, zijn de resultaten veelbelovend: de golven bewogen heel eigenaardig, zoals je zou verwachten volgens de quantummechanica. De volgende stap is om deze techniek ook toe te passen op ingewikkelder schakelingen om zo meer inzicht te krijgen in het gedrag van spintronica.

Heineken-topman Van Boxmeer wordt bestuursvoorzitter Vodafone

CEO Jean-François Van Boxmeer van Heineken maakt eind juli de overstap naar Vodafone. Van Boxmeer volgt Gerard Kleisterlee daar op als bestuursvoorzitter. Kleisterlee legt na bijna een decennia zijn functie neer.

CEO Nick Read van Vodafone wijst in een verklaring onder meer op de ervaring van Van Boxmeer in het realiseren van groei met behulp van zowel B2B- als B2C-businessmodellen. Van Boxmeer was 15 jaar CEO van Heineken. Onder zijn leiding verdrievoudigde de waarde van het aandeel Heineken. Hij begon er in 1984 als trainee en was daarna onder meer verantwoordelijk voor de operaties in Congo, Polen en Italië. Er was al enkele maanden bekend dat hij weg zou gaan bij Heineken. Van Boxmeer treedt per 28 juli aan als niet-uitvoerend bestuurder. In november volgt hij oud-topman Kleisterlee van Philips op als bestuursvoorzitter.

Volgens Britse richtlijnen voor corporate governance kunnen bedrijven hun voorzitter maximaal negen jaar behouden en heeft Kleisterlee de limiet bereikt. In zijn bestuursperiode sloot Vodafone een van de grootste deals in de geschiedenis toen het een belang van 45 procent in Verizon Wireless verkocht voor 130 miljard dollar. Vodafone focust zich nu op zijn activiteiten in Europa en Afrika en is van plan volgend jaar een deel van zijn nieuw uitgebouwde mobiele mastactiviteiten te verkopen.

Digitale connectiviteit steden: governance is essentieel!

Versnelling van adoptie bij organisaties en steden is nu actueler dan ooit. Crowd control, inzicht in gebruik van data tijdens evenementen, de ‘corona-app’ die in ontwikkeling is. De uitrol van 5G en onze Nederlandse digitale infrastructuur staat aan de start om verder uit te rollen. Besluitvorming rondom deze innovatie en nieuwe technologie voor en door steden, is belangrijker dan ooit. In ons Webinar op 27 mei zullen BTG en de Future City Foundation, een dialoog voeren met Frans Jorna , Directeur Digitale Stad in de Gemeente Almere om deze urgentie te bespreken.

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto v.l.n.r. Bert Krikke (CDO Floriade Expo 2020), Frans Jorna (directeur digitale stad en innovatie gemeente Almere) en Petra Claessen (directeur BTG en TGG)

Voorafgaand zal onder moderatie van Danny Frietman, een tekenmoment zijn tussen BTG (Branchevereniging ICT & Telecommunicatie Grootgebruikers) en Future City Foundation voor een hechte samenwerking. Samen werken wij aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, zowel voor nu als toekomstige. Uitgangspunt vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). De ondertekening zal plaatsvinden door de voorzitter van de BTG Eric Reij, directeur Petra Claessen, de voorzitter van de Future City Foundation, Yvonne Kemmerling en Jan Willem Wesselink, directeur FCF.

We kijken uit u daar online te begroeten!

Link naar Future City Foundation website voor inschrijven

Link naar BTG site

AP toetst kabinetsvoorstel delen telecomdata

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het kabinetsvoorstel tot wetswijziging om telecomdata te delen in de strijd tegen het coronavirus beoordeeld en zal haar bevindingen uiterlijk bekendmaken zodra het kabinet het wetsvoorstel publiceert. De regering wil de Telecomwet wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd tegen corona.

De effectiviteit van de inzet van telecomdata moet volgens de AP in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy. Het moet duidelijk zijn waarom alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata niet volstaan om het virus te bestrijden. Daarnaast keek de AP onder meer naar de vraag of de wetswijziging voldoet aan de kaders over privacy die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Alleen als voorstel voldoet aan de strenge normen van de privacywetgeving, geeft de AP een positief advies.

"De inzet van telecomdata kan alléén als dat in de wet geregeld wordt. Volgens de huidige wetgeving is dit namelijk niet toegestaan", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Het anonimiseren van de gegevens, waarbij die gegevens bruikbaar blijven voor het RIVM, is in de praktijk onmogelijk. En dit gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, van iedereen met een mobiele telefoon. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden.’

Privacy goed bewaken

Wolfsen: "Wij hebben de aangekondigde wetswijziging scherp getoetst. Want privacy en de bescherming van je gegevens zijn mensenrechten. Die moeten we goed bewaken. Mocht het advies van de AP onvoldoende zijn verwerkt in het wetsvoorstel, waardoor de privacy niet gewaarborgd is, dan zal de AP dat laten weten vóórdat de Tweede Kamer het voorstel behandelt."

 

Europese supercomputers misbruikt voor cryptomining

Meerdere supercomputers in Europa zijn door criminelen misbruikt voor cryptomining. Op de computers werd software aangetroffen om cryptovaluta monero te minen. De supercomputers zijn na de beveiligingsincidenten stilgelegd. De criminelen kregen toegang via gekaapte ssh-logins.

Vorige week vonden beveiligingsincidenten plaats bij supercomputers in Duitsland, het VK en Zwitserland, en vermoedelijk ook in Spanje. Vorige week maandag kondigde een onderzoeksinstituut in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg aan dat vijf van zijn clusters last hadden van beveiligingsincidenten.

Donderdag meldde het Leibniz Computing Center een computingcluster van internet te hebben afgesloten na een beveiligingsprobleem en vrijdag volgden drie supercomputers van het Duitse Julich Research Center en de Taurus-supercomputer van de Technische Universiteit Dresden. Zaterdag bleek bovendien een supercomputer van de Ludwig-Maximilians-universiteit in München getroffen te zijn.

Externe toegang supercomputer Zwitserland stopgezet

In Zwitserland is de externe toegang tot een supercomputer van het Swiss Center of Scientific Computations stopgezet na een cyberincident en in het VK heeft de University of Edinburgh zijn Archer-supercomputer uitgezet na misbruik van logins. Volgens beveiligingsonderzoeker Felix von Leitner is daarnaast een supercomputer in Barcelona getroffen.

Verband tussen incidenten niet bewezen

Een verband tussen de incidenten is nog niet bewezen, maar het Computer Security Incident Response Team voor de European Grid Infrastructure rapporteert over twee incidenten en claimt dat een criminele groepering zich op academische datacenters richt om cryptovaluta te delven en van het ene op het andere slachtoffer overspringt via buitgemaakte ssh-inloggegevens.

Software voor mining monero aangetroffen

Het responsteam heeft bij zijn onderzoek software om de cryptovaluta monero te minen aangetroffen en meldt dat is ingelogd via de netwerken van de Poolse Universiteit van Krakow. De Shanghai Jiaotong University en het China Science and Technology Network. De groepering gebruikt verschillende technieken om de activiteit te maskeren waaronder een Linux-rootkit en log-cleaners. Ook draaien ze de mine in sommige gevallen alleen 's nachts. Volgens het team richt de groepering zich ook op instanties in China en Noord-Amerika.

Cado Security heeft een eerste korte analyse van de incidenten gepubliceerd en een werknemer van het Leibniz Supercomputing Center heeft enkele door de criminelen gebruikte bestanden ontleed.

BTG en DDA bundelen krachten ter versterking van Nederlandse digitalisering

Brancheorganisaties BTG en Dutch Data Center Association (DDA) verenigen zich in een partnership om de positie van Nederland als digitaal koploper verder te versterken. Beide organisaties representeren een breed netwerk van spelers uit het digitale segment. Door kennis en krachten te bundelen werken de partijen toe naar een expertisecentrum over digitaal leiderschap en intelligente connectiviteit. Daartoe wordt op 11 juni een eerste virtuele kennissessie georganiseerd.

BTG en DDA werken al langere tijd samen en medio mei werd deze samenwerking formeel betiteld in een partnership. Stijn Grove, Directeur van de DDA, is zeer te spreken over de samenwerking: “DDA en BTG hebben veel raakvlakken in de zin dat we kennis en verbinding brengen naar onze achterban. Met als gemeenschappelijk doel het versterken van zowel het digitale fundament als de positie van Nederland als Digital Gateway to Europe die juist nu van onschatbaar belang is voor de Nederlandse economie en samenleving. Met deze structurele samenwerking verwachten we nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden voor onze deelnemers en partners.”

Ook Petra Claessen, Directeur BTG/TGG , verheugt zich op de samenwerking: “De telecom- en datacenterindustrie staan in essentie heel dicht bij elkaar en het verbinden van deze twee is dan ook een logische volgende stap. We moeten, juist nu, vol inzetten op een versnelde digitalisering van Nederland en we zijn ervan overtuigd dat samenwerking met de DDA dit proces een boost kan geven. BTG heeft zowel Gebruikers aan boord als Solution Partners en wij redeneren net als DDA vanuit de Triple Helix Gedachte. BTG koppelt permanent vraag en aanbod aan elkaar en met onze Service-organisatie TGG, lossen wij samen met onze Solution Partners, marktimperfecties op. ”

Virtuele kennissessies

De structurele samenwerking vertaalt zich onder andere naar een driedelige webinar over onderwerpen als intelligent connectivity (hét jaarthema van BTG) en Nederland als internationale datahub. De kennissessies richten zich onder andere op operators en gebruikers, waarbij alle deelnemers live hun vragen kunnen stellen. De eerste sessie uit de reeks vindt plaats op 11 juni as. om 15:30. Meer informatie over het programma volgt spoedig. Om op de hoogte te blijven, kunnen geïnteresseerden zich alvast aanmelden via deze link.

Over Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport.

We leveren tevens een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden en we faciliteren onze leden en partners actief met informatie over relevante marktontwikkelingen tijdens onze vele (interne) events en via vele mediakanalen.

Over BTG
BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en Telecommunicatie.

BTG organiseert daartoe structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden en biedt haar leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. BTG signaleert trends en vertaalt deze in relevante inhoud en activiteiten. Ledenvoordeel wordt gerealiseerd door bundeling van vraag en daarop gebaseerde dienstverlening.

BTG telt circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers. Zowel de vraag- als de aanbodzijde is dus vertegenwoordigd in de vereniging. BTG wordt door EZK veelvuldig ingezet in Consultatierondes want BTG vertegenwoordigt een belangrijke achterban waar EZK veel waarde aan hecht om te weten wat men op het vlak van ICT/Telecom binnen Nederland vindt van ontwikkelingen en innovaties.