Auteur: Redactie

Vodafone introduceert Vodafone Business

Vodafone Business is de nieuwe naam die Vodafone wereldwijd gebruikt om te communiceren over al haar activiteiten op de zakelijke markt. Hiermee pakt het bedrijf duidelijker en doeltreffender haar rol als partner voor het bedrijfsleven.

Zakelijke klanten hebben grote uitdagingen op het gebied van digitale transformatie, data-gedreven ondernemen en slimmer, mobieler werken. Vodafone Business is de geschikte partner om met haar gerichte service en expertise juist deze uitdagingen van het bedrijfsleven aan te pakken.

"Met Vodafone Business als verzamelnaam kunnen wij krachtiger communiceren over onze producten en diensten, zoals slim werken, Internet of Things (IoT), service en entertainment. We ondersteunen klanten om het beste uit hun business te halen, door onze kennis, expertise en oplossingen beschikbaar te stellen. Wereldwijd voert Vodafone vanaf nu deze naam, dat vergroot onze zichtbaarheid en herkenbaarheid", aldus John van Vianen, directeur zakelijke markt bij VodafoneZiggo

Vodafone Nederland

Vodafone Nederland is het tweede mobiele telecommunicatiebedrijf in Nederland op basis van omzet en winstgevendheid. Het heeft bijna 5 miljoen klanten per 30 september 2018. De kantoren zijn onder andere gevestigd in Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. Vodafone Nederland maakt deel uit van VodafoneZiggo, een 50/50 joint venture van Vodafone Group en Liberty Global. Vodafone Group is in omzet een van 's werelds grootste mobiele telecommunicatiebedrijven, met 534,5 miljoen mobiele klanten en 19,9 miljoen vaste-breedbandklanten per 30 juni 2018. Vodafone heeft mobiele netwerken in 25 landen, werkt wereldwijd samen met 46 mobiele netwerken en is actief als aanbieder van vast breedband in 18 landen. Voor meer informatie, ga naar www.vodafoneziggo.nl

Havenbedrijf Rotterdam neemt IoT-platform in gebruik

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuw Internet of Things platform laten ontwikkelen. De eerste toepassing daarvan, op het gebied van hydro/meteo, is onlangs in gebruik genomen. Deze applicatie betekent een volgende stap in veiligheid en efficiëntie voor de Rotterdamse haven. Via een uitgebreid netwerk van sensoren levert het systeem accurate en actuele water- (hydro) en weergegevens (meteo) voor met name scheepsverkeersplanning en
-management.

De bouw van het IoT platform is een jaar geleden aangekondigd door de samenwerkende partners IBM, Cisco, Esri en Axians en nu, onder regie van het Havenbedrijf, opgeleverd. “Een mooie stap in de ontwikkeling van Rotterdam als ‘smartest port’”, aldus Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf. “Minstens even belangrijk is echter dat we dankzij het cloud platform en de gegenereerde real-time informatie over bijvoorbeeld infrastructuur, water- en weersomstandigheden, missie-kritische processen in de dienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren.”

Hyper-precise data

De generieke bouwblokken die nu zijn geïmplementeerd, bieden het Havenbedrijf Rotterdam een veilige en betrouwbare basis om in rap tempo te innoveren met toegang tot de nieuwste technologieën zoals edge computing, real-time analytics, artificial intelligence, hyper-precise data en blockchain. Dat is nodig ook, want het havengebied is nog altijd volop in ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld nieuwe fysieke infrastructuur een steeds groter digitaal aspect krijgt. Zo genereren sensoren die op en in kademuren, meerpalen, (water)wegen en verkeersborden zijn verwerkt, op continue basis meetgegevens en kunnen ze communiceren met andere autonome systemen. Daarmee wordt de basis gelegd om in de toekomst autonome scheepvaart te faciliteren in de Rotterdamse haven.

Eerste missie-kritische applicatie

De proof of the pudding van het IoT platform, vormde de oplevering van de hydro/meteo toepassing. Het is de eerste keer dat het generieke IoT platform wordt ingezet voor een missie-kritische applicatie. Vanzelfsprekend zijn hierbij de hoogste eisen gesteld op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en standaardisatie. De toepassing is namelijk essentieel voor de beslisondersteuning bij de veilige en efficiënte afhandeling van de scheepvaart.

44 sensoren

Binnen het nu opgeleverde hydro/meteo-systeem worden data over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht verkregen via een combinatie van 44 sensoren in de haven, vele voorspelmodellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astronomische berekeningen. Daarmee draagt de applicatie bij aan het verminderen van wachttijden en optimalisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektijden. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger voorspeld worden wat, afhankelijk van het waterniveau, het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van een maximale lading.

1,2 miljoen

Het Loodswezen, Rijkswaterstaat, DCMR en diverse afdelingen binnen het Havenbedrijf maken gebruik van het hydro/meteo-systeem. De verwachting is dat het aantal gebruikers verder zal toenemen. Door gebruik te maken van wereldwijde en open standaarden is het voor externe partijen nog nooit zo eenvoudig geweest om te koppelen met deze real-time data. Per dag verwerkt het platform nu al zo’n 1,2 miljoen datapunten voor modellen, systemen en gebruikers.

In Memoriam: Peter Anker 


       
Ons bereikte het zeer droevige nieuws dat Peter Anker, Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ons plotseling is ontvallen. Peter Anker heeft veel betekend voor BTG Vereniging en haar directe achterban, met name op het gebied van Frequentiebeleid en in de discussie over de komende frequentieveilingen. Peter stond veelvuldig bij BTG op het podium en ging de discussie met het bedrijfsleven en andere private ondernemeningen, professioneel aan. We verliezen een zeer groot deskundige en bovenal ook een hartelijke en zeer sympathieke persoonlijkheid. Op deze wijze wil BTG Vereniging haar dank en het respect uitspreken voor al hetgeen Peter Anker voor de Vereniging en haar achterban heeft gedaan. 

De eerste kennismaking vanuit BTG met Peter Anker was in 1998 en dit was in de voorfase van de veiling van de zogenaamde DCS1800 frequenties. Hij besprak met BTG de verschillende opties voor de veiling. Door de manier van veilen ontstonden toen 3 nieuwe consortia. Naast KPN en Libertel verwierven France Telecom, Tele Danmark en British Telecom frequenties, die later als de merken Dutchtone, Ben en Telfort op de Nederlandse markt verschenen. Nadat deze frequenties rond het jaar 2000 in gebruik waren genomen, werd Peter Anker als Beleids-ambtenaar van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat,  zich er van bewust dat er een stuk frequentiespectrum was, dat niet werd gebruikt. De Overheid had een grote “guard band”  gecreëerd tussen de toendertijd zeer populaire Dect GSM huistelefoonsets en de door operator BEN gebruikte frequenties voor het GSM verkeer. Mede onder leiding van Peter Anker liet de Overheid toen door TNO een onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om deze bandbreedte toch te gaan gebruiken en wel voor low power vergunningvrij gebruik. Nadat TNO daar een positief advies over had uitgebracht besloot de Overheid, na Consultatie bij de diverse BTG-leden, om deze frequenties (2 x 3,5 Mhz) vrij te geven. Hierdoor ontstond een redelijk unieke, innovatieve situatie in Europa want Nederland was een van de weinige landen waar het mogelijk was dat bedrijven een “eigen” GSM netwerk aan konden leggen zonder bemoeienis van de gevestigde operators.  Peter Anker speelde een hoofdrol in deze ontwikkeling en hield nauw contact met leveranciers (oa Radio Access, MCS) en eerste gebruikers (oa Defensie, UMC, ECT). Het relatief grote aantal uitgegeven netwerkcodes in Nederland, is daar nu nog steeds een bewijs van. 

Peter Anker probeerde steeds zowel de belangen van de operators en de bedrijven te combineren en om deze terug te laten komen in de Overheidsregelgeving. Later bij de veiling van de 4G frequenties zorgde Peter ervoor, gezien het succes van de private GSM netwerken, dat ook LTE mogelijk werd door de band uit te breiden naar 2 x 5 Mhz. Steeds waren er met hem diepgaande discussies over het efficiënt gebruik van het beschikbare Radio Spectrum; Peter zocht steeds naar methoden om dit zo goed en eerlijk mogelijk te gebruiken. Dit ook omdat het per definitie een schaars medium is en daarnaast bewezen is dat effectief gebruik leidt tot een hogere economische groei (GDP) in een land. Recent promoveerde hij succesvol op een spectrum gerelateerd onderwerp.

We kunnen Peter Anker karakteriseren en beslist typeren als een autoriteit op het efficiënt en effectief gebruik van het Frequentiespectrum. Peter Anker was altijd zeer transparant in zijn benadering en probeerde binnen de grenzen van het mogelijke, ieders belangen te respecteren.

Onze BTG Leden en Partners en ook de klanten van onze service organisatie TGG, respecteerden Peter Anker in zijn niet aflatende attitude, zeer. We gaan hem beslist missen, zijn grote betrokkenheid in de discussies met betrekking tot het frequentiebeleid, in de komende ontwikkelingen bij en met de frequentieveilingen etc. We zullen Peter Anker gedenken op tal van BTG-bijeenkomsten en we wensen zijn vrouw en kinderen en ook zijn collega’s bij EZK, alle sterkte toe in deze moeilijke tijd. Peter Anker, het was voor ons een groot voorrecht om je te kennen!

Het is mogelijk een bericht achter te laten in het condoleanceregister.

Namens BTG Bestuur en directie,

Eric Reij, Voorzitter

Petra Claessen, Directeur

Versnelde uitrol Talking Traffic in metropoolregio Amsterdam

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben recent  4,7 miljoen euro gereserveerd voor de versnelde vervanging van 260 verkeerslichten door een slimme variant. De investering is onderdeel van een samenwerkingsverband voor innovatieve diensten voor weggebruikers.

De ontwikkeling maakt onderdeel uit van Talking Traffic: een landelijke samenwerking van regionale overheden, het Rijk en marktpartijen, om te komen tot nieuwe innovatieve diensten voor weggebruikers. Op vrijdag 25 januari was er voor medewerkers van gemeenten en de provincies Flevoland en Noord-Holland gelegenheid om tijdens een zogenaamde Roadshow de laatste stand van zaken rond Talking Traffic zelf te ervaren.

Met een bus werd een aantal kruispunten aangedaan op de N205 die al voorzien zijn van slimme verkeerslichten. Onderweg ontvingen deelnemers via de smartphone real-time en op maat informatie met behulp van de ontwikkelde diensten binnen Talking Traffic. Bijvoorbeeld hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht rood of groen wordt en hoe hard je mag rijden. Ook werd informatie getoond over onder meer matrixborden, actueel beschikbare parkeerplaatsen in de buurt en de tijden van de volgende brugopening.

De rol van gemeenten

De bedoeling is, dat alle gemeenten in de provincie de komende jaren met de ontwikkeling aan de slag gaan. Zowel met het plaatsen van slimme verkeerslichten als met het beschikbaar stellen van data, zoals parkeergegevens, wegwerkzaamheden en de geldende maximumsnelheden van gemeentelijke wegen. Door Talking Traffic tijdens deze Roadshow zelf te ervaren wordt de betekenis van deze ontwikkeling voor weggebruikers en gemeenten concreter. Gemeenten kunnen er direct mee aan de slag, ondersteund door de provincie Noord-Holland en het Rijk.

“Om de voordelen die technologische ontwikkelingen bieden optimaal te benutten, moeten deze bij uitstek grootschalig worden uitgerold. Smart Mobility werkt alleen op landelijke schaal, het gaat immers om beschikbaarheid van data en connectiviteit. Dat zijn onderwerpen die niet alleen lokaal of regionaal moeten worden benaderd, weggebruikers willen immers altijd en overal op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen op hun route. Daarom werken we samen met het Rijk, de markt en de regio. Met alle gemeenten willen we afspraken maken over de introductie van die intelligente verkeerslichten”, aldus Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland.

Slimme verkeerslichten

Op de N205 bij Schiphol zijn de eerste slimme verkeerslichten sinds 2018 operationeel. Dit jaar staan er nog 120 stuks in de planning, onder andere in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en de Haarlemmermeer. Andere regio’s zijn ook nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel om alle 5.500 kruispunten met verkeerslichten in Nederland uit te rusten met slimme verkeerslichten. Noord-Holland wil graag verder met de uitrol van deze verkeerslichten en werkt met de markt verder aan de doorontwikkeling van deze innovatie.

Slimme verkeerslichten ‘zien’ dat er veel verkeer aankomt vanuit een bepaalde rijrichting en zorgen dan bijvoorbeeld voor een langer groen licht om doorstroming te verbeteren. Wegbeheerders kunnen er bovendien voor kiezen om sommige weggebruikers prioriteit te geven boven andere: ambulances, zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer of groepen fietsers krijgen dan groen licht, zodra ze het kruispunt naderen. De intelligente verkeerslichten kunnen zich dus aanpassen naar actuele drukte, soorten voertuigen, verdeling over de stad en actuele snelheden. Minder onnodig stoppen en optrekken zorgt voor een vloeiender en veiliger verkeersafwikkeling met aanmerkelijk minder uitstoot.

Verder dan de voorruit

Zo ontvangen weggebruikers met de nieuwe diensten gedurende hun reis real-time op maat gesneden informatie, waarmee zij als het ware ‘verder dan de voorruit’ kunnen kijken en tijdig kunnen reageren. Bijvoorbeeld waarschuwingen voor wegwerkzaamheden, een filestaart of ongeval verderop op hun route, naderende ambulance, geldende maximumsnelheden of een afgesloten rijstrook. Maar ook: informatie over actueel beschikbare parkeerplaatsen en een adviessnelheid voor een groene golf.

Over Talking Traffic

Binnen Talking Traffic werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met lokale en regionale overheden en zo’n 20 marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom en automotive sector en dienstverlening samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen, in de drukste regio’s en steden. Met de toepassingen kunnen weggebruikers en in de nabije toekomst ook voertuigen onderweg continu begeleid en ondersteund worden. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Meer informatie is te vinden op www.talking-traffic.com

 

Digitalisering stimuleren met gratis onbeperkt IoT-aansluitingen

T-Mobile introduceert een nieuw IoT Community-pakket voor zakelijke klanten, met gratis onbeperkt IoT verbindingen. Hiermee kunnen klanten kosteloos een onbeperkt aantal apparaten verbinden met het T-Mobile narrowband IoT netwerk. Een stap voorwaarts in IoT en de digitalisering van de markt, maar ook op weg naar 5G.

 

Digitalisering met IoT biedt eindeloos veel mogelijkheden voor ondernemers om processen te vereenvoudigen en succesvoller te ondernemen. Toch heeft een groot deel van de markt het Internet of Things -nog- niet op het netvlies. Met het nieuwe Community-pakket wil T-Mobile haar klanten stimuleren om de mogelijkheden die IoT biedt, te verkennen. Eerder introduceerde T-Mobile al gratis starterspakketten voor klanten die op kleine schaal willen starten met IoT. Het nieuwe gratis pakket met onbeperkt aantal IoT verbindingen maakt het ook voor bedrijven makkelijker met grote IoT projecten te starten.

Drempels wegnemen

Met de starterspakketten en het nieuwe community-pakket wil T-Mobile ondernemers stimuleren kennis te maken met IoT en wat het voor hen kan betekenen. Martijn Teekens, Directeur Sales B2B bij T-Mobile. “Wil je op dit moment aan de slag met meerdere sensoren, dan moet je al snel aan de slag met een betaald pakket. Dat is voor veel ondernemers een drempel. Met het nieuwe Community pakket nemen we deze drempel weg: klanten krijgen de mogelijkheid gratis een onbeperkt aantal IoT-verbindingen op ons netwerk aan te sluiten.”

Van klanten die al wel met IoT werken, weet de provider dat IoT-oplossingen vaak niet alleen gaan om efficiëntie te verhogen, maar ook om bijdragen aan een duurzamer en veiliger samenleving. “Dat maakt het voor ons nog belangrijker drempels weg te nemen voor klanten om IoT te gaan ontdekken en het nieuwe pakket gratis te introduceren.”

Klaar voor de toekomst
Community is klaar voor een toekomst waarin 5G een belangrijke rol gaat spelen. Ook voor het Internet of Things is deze nieuwe standaard een fikse stap voorwaarts. “Narrow Band IoT, of NB-IoT, is de Low Power Wide Area variant van 5G”, stelt Martijn Teekens. “De introductie van ons nieuwe Community-pakket onderstreept onze ambitie om ook 5G zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie hier

 

 

 

 

Personeelskrapte het grootst bij ICT

De Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt steeds verder. Twee derde van de ondervraagde bedrijven in Nederland verwacht in 2019 met een tekort aan personeel te kampen. ICT heeft daarbij het grootste tekort, zo blijkt uit twee onderzoeken van respectievelijk  ING en UWV.

Het grootste probleem op de arbeidsmarkt is volgens de bedrijven de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en vaardigheden. Dit blijkt uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder ruim 1.000 Nederlandse bedrijven. Bij één op de tien bedrijven met personeelskrapte leidt de schaarste dit jaar naar verwachting tot een omzetdaling van 6 procent of meer. Om de personeelskrapte het hoofd te bieden zien bedrijven zich genoodzaakt medewerkers zelf op te leiden.

Groot tekort

Volgens onderzoek van het UWV is de vacaturegraad (een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel openstaande vacatures er zijn per duizend banen van werknemers) elk kwartaal veruit het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Gemiddeld nam de vacaturegraad tussen de derde kwartalen van 2017 en 2018 toe van 26 naar 31. De ICT komt daar met 62 vacatures per duizend banen dus ver bovenuit, en alleen de bouw (met 51 vacatures per duizend banen) en de horeca (met 49 vacatures per duizend banen) kunnen daarbij nog enigszins in de buurt blijven. De vacaturegraad is het laagst in het onderwijs, met 12 vacatures per duizend banen.

 

Het aantal openstaande vacatures is vooral voor technische beroepen in het derde kwartaal van 2018 verder gestegen, zo stelt het UWV. Het aantal openstaande vacatures voor ICT-beroepen bedroeg aan het eind van het derde kwartaal van 2018 14.900. Dat zijn er 700 meer dan in het kwartaal ervoor en maar liefst 2.300 meer dan in het derde kwartaal van 2017. De cijfers laten zien dat het aantal ICT-vacatures met 5% toenam ten opzichte van de drie maanden ervoor en dat er op jaarbasis sprake was van een stijging van maar liefst 18%.

In de top15 van beroepen waar de arbeidsmarkt in het 3e kwartaal van 2018 volgens de spanningsindicator van UWV het meest krap is staan twee ICT-beroepen: software- & applicatieontwikkelaars en databank- & netwerkspecialisten.

 

ING: Mismatch is het grootste probleem op de arbeidsmarkt

Eind 2018 kampte 60% van de ondervraagde bedrijven in Nederland met een tekort aan personeel. Voor 2019 loopt dit percentage verder op naar 65% van de bedrijven. Volgens 40% van de respondenten is het grootste probleem op de arbeidsmarkt de mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van kennis en/of vaardigheden. Het is opvallend dat – in het licht van de discussie over onder meer loondoorbetaling bij ziekte en over het ontslagrecht – wet- en regelgeving door slechts 7% van de bedrijven als grootste probleem op de arbeidsmarkt wordt gezien.

 

Personeelskrapte leidt bij één op de tien bedrijven in 2019 tot omzetval van 6% of meer

Schaarste op de arbeidsmarkt heeft uiteindelijk ook impact op de omzet- en/of winstontwikkeling van bedrijven. De helft van de bedrijven met personeelskrapte geeft aan dat de omzet daardoor minder hard groeit dan anders het geval zou zijn. Bij één op de tien bedrijven met personeelskrapte leidt de krapte in 2019 zelfs tot een omzetdaling van 6% of meer.

 

 

Opleiden, inhuren en automatiseren zijn oplossingen voor het personeelstekort

Ruim de helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan nieuw personeel zelf op te leiden om het personeelstekort het hoofd te bieden. Eén op de vijf schoolt eigen medewerkers om. Bijna een derde van de bedrijven huurt tijdelijk personeel in, al wordt dat ook steeds moeilijker. Ten slotte geeft 17% van de ondervraagde bedrijven aan bepaalde werkzaamheden te automatiseren zodat efficiënter kan worden gewerkt. Dit betreft vooral bedrijven in de industrie en de zakelijke dienstverlening.

“De verwachting is dat de arbeidsmarkt ook de komende jaren krap blijft”, aldus Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Het is daarom voor bedrijven belangrijk dat ze niet alleen investeren in de ontwikkeling van medewerkers, maar zeker ook in automatisering.”

BTG blikt terug op geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst

BTG blikt terug op een meer dan geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst, afgelopen woensdag in Sociëteit de Witte in Den Haag. Een kleine 150 leden en genodigden hoorden inspirerende sprekers als CEO Søren Abildgaard (T-Mobile) en Dick Berlijn (voormalig commandant der strijdkrachten).

BTG-voorzitter Eric Reij heette de aanwezigen welkom, liet zien wat de BTG het afgelopen jaar bereikt heeft en zette uiteen wat de plannen zijn voor het komende jaar. Hij gaf aan dat BTG betrokken is bij allerlei nieuwe initiatieven rondom bijvoorbeeld 5G, smart cities en indoordekking. Samen met wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag, de presentatoren Danny Frietman en Lieke Lamb en de aanwezigen bracht hij een toast uit op het nieuwe jaar.

Na hem nam CEO Soren Abildgaard van T-Mobile de bezoekers mee in de dynamiek van de mobiele communicatie, ook in het licht van de aanstaande veiling rond 5G, waarmee in Italie bijvoorbeeld al 6,5 miljard euro was gemoeid. T-Mobile gaat in ieder geval flink aan de weg timmeren om het marktaandeel te vergroten. 5G zal daarbij een enabler worden die de digitalisering van de maatschappij zal versnellen. Met name ook rond sensor gedreven applicaties.

Vervolgens was er aandacht rond de thematiek van smart cities. Een hot topic voor de verregaande digitalisering van de stedelijke omgeving, waarbij aspecten als mobiliteit, duurzaamheid, zorg, participatie en veiligheid een centrale rol spelen. Hierover spraken onder meer Dabbert Doornbosch van de gemeente Den Haag, burgemeester Martijn Vroom van de gemeente Krimpen aan de IJssel en Oliver Breiteneder (United Smart Cities), Henk Kool (Economic Board Den Haag en Petra Claessen (Managing Director & New Business BTG).

Ten slotte nam de voormalig commandant der stijdkrachten en cybersecurity-expert Dick Berlijn de aanwezigen mee in de bedreigingen rondom de digitalisering en vooral de manier waarop we daar als gemeenschap mee om moeten gaan. 'Niet naar elkaar wijzen, maar samen oppakken. Het internet is van iedereen, net als de zee en het klimaat. Dus dat moeten we samen doen.'

Erna was er nog volop tijd en ruimte om kennis te delen en te netwerken tijdens de borrel.

BTG in 2019: digital connectivity, to be continued!

 Eric Reij sprak in zijn welkomstwoord tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst niet enkel over alle ontwikkelingen binnen en rond de BTG, maar vooral over maatschappelijke aspecten die daarmee samenhangen. En waar de BTG een bijdrage aan levert. zoals 5G en de aankomende frequentieveiling, security, indoordekking, smart cities, compliancy rond software, smart society, infrastructuur. En nog veel meer...

 

Lees hieronder zijn volledige presentatie.

“BTG 2019 Digital Connectivity.”

“ Technologische veranderingen volgen elkaar razendsnel op. Dus een adequate aanpak is door ons allemaal vereist. Dit geldt zowel voor de private sector als ook voor de publieke sector. Organisaties en overheden die nu niet actie komen, hebben het nakijken en als zij niet oppassen verliezen zij hun bestaansrecht. De life-cycle van bedrijven wordt steeds korter. Om het tij te keren zullen we daarom samen aan de slag moeten gaan. Dit is waar ik het met jullie vandaag over wil hebben; deze boodschap willen wij als BTG geven. “

 Goedemiddag dames en heren, van harte welkom bij de BTG,  Nieuwjaarsbijeenkomst.

 In het zojuist getoonde filmpje hebben we jullie meegenomen in datgene wat we in 2018 hebben gerealiseerd. Kort en krachtig en met zichtbaar succes. Als Vereniging zijn we weer gegroeid. Samen met onze Leden zetten we steek-houdende bijeenkomsten neer.  Onze Service organisatie TGG, buigt zich momenteel over een heroriëntatie. Kennis en kunde worden geborgd in het BTG Kennisinstituut. Ontwikkelingen worden opgepakt bij onze Innovatie BV en de producten en diensten die daar uitkomen, worden door de TGG in de markt gezet. TGG gaat meer in de regiefunctie samen met onze Leden en onze Partners.         

 Sheet “Netwerken & keurmerken”, “Boeien & Binden” (zie bijlage) 

 Zoals gezegd, 2019 is net gestart en we willen graag samen met u in actie komen. Onder het motto: “BTG building bridges.”

 Enkele marktontwikkelingen in relatie tot  deze aandachtspunten wil ik graag nader toelichten:

 1. De cybersecurity.

De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. Een samenleving zonder internet is nog nauwelijks denkbaar. Om de samenleving en de economie niet te verstoren is digitale veiligheid van vitaal belang. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe en gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Neem als voorbeeld  de krantenkop: ”Zet Nederland de deur open voor Chinese bedrijfsspionage? Een reële dreiging volgens de inlichtingendienst AIVD, die ook Chinese pogingen tot bedrijfsspionage zelf vaststelde.

Of kijk maar eens wat het Deense transport bedrijf Maersk is overkomen in 2017,  er kon enkele weken niet gewerkt worden en Maersk heeft 170-255 miljoen aan schade opgelopen. Bij nadere analyse blijkt dat in de meeste gevallen dergelijke aanvallen altijd plaatsvinden op één specifiek platform en niet op alle platformen.

Ons advies is dan ook: door het verspreiden over verschillende platformen en software hiervoor geschikt te maken, maak je de organisatie zeer weerbaar tegen allerlei aanvallen. Mocht u toch getroffen worden door een cyber aanval dan kunt u cruciale bedrijfsfuncties uitvoeren op het niet getroffen platform. Het kost extra moeite en beheers inspanningen om meerdere platformen te ondersteunen, maar de extra kosten wegen naar onze schatting ruim op tegen het risico volledig uitgeschakeld te worden.

 1. Smart Society met de Smart Cities & de Smart Industries.

Gemeenten snuffelen voorzichtig aan Internet of Things projecten die de eigen processen optimaliseren.

We zien hier ontwikkelingen op het gebied van uitrol van grootschalige glasvezelnetwerken of het beheer van de  openbare verlichtingen en verkeersregelinstallaties voor een betere doorstroming, slimme parkeersystemen of realtime verkeersinfo, watermanagement of vuilnisbakken die een signaal afgeven dat ze geleegd moeten worden.

 Met ruim 180 leden in de grootzakelijke markt is BTG in staat om de verbinding te leggen tussen vraag en aanbod, kennis-sessies rondom Smart Cities & Smart Industries te organiseren en samen met ICT partners een cruciale rol vervullen in de totstandkoming.

 III. De infrastructuur

De BTG constateert een positieve ontwikkelingen in Nederland m.b.t. het uitrollen van GLASVEZEL Infrastructuur:

 • T-Mobile heeft de laatste maanden 30.000 adressen in Den Haag en 3000 zakelijke adressen voorzien van glasvezel.
 • Vodafone/Ziggo gaat het netwerk upgraden naar 1 Gigabit in Utrecht
 • KPN start versnelde uitrol van glasvezel voor 1 miljoen huishoudens.

Echter. Bedrijventerreinen blijven nog sterk achter. BTG roept op hier ook in te investeren!

 • Van de ca 8 miljoen adressen zijn er  nu 3 miljoen met glas aansluiting gerealiseerd, meer glas aansluitingen is altijd goed maar het duurt te lang en het is niet voor elk pand geschikt.

BTG stelt voor om een fixed wireless alternatief te creëren voor competitie met glas. Dit is een goed alternatief om de overige 5 miljoen adressen van snel internet te voorzien. En het lijkt ons een goed  idee dat de  overheid de fixed wireless uitrol verplichting & beschikbaarheid in de 5G veiling gaat afdwingen. We zien  genoeg goede voorbeelden buiten Nederland zoals in Finland, Oostenrijk en Frankrijk, met vele fixed wireless aanbiedingen. Een ander voorbeeld is in de USA waar T-Mobile concurreert met AT&T en Verizon.

 1. De indoordekking.

Gebruikers zijn tot wel 80 procent van hun tijd in gebouwen, thuis of op het werk, blijkt uit onderzoek. Operators sturen echter met name op outdoor dekking en niet op indoor. De Europese normen voor energiezuinige gebouwen hebben een ongewenst bijeffect. Betere warmte-isolatie houdt ook het mobiele signaal tegen.

Ik kan u melden dat wij als BTG de volgende maand de standaardisatie voor Indoordekking (passive Das) gereed hebben ter consultatie bij u allen. Ook hierin heeft BTG het voortouw genomen om samen met de MNO’s aan de slag te gaan en er komt een vervolg m.b.t. de actieve systemen.        

 

 1. De frequentie veiling.

Voor de bestaande 4G- en de nieuwe 5G-netwerken worden eind 2019 flink wat frequenties geveild. Het gaat deels om frequenties die nu nog niet worden gebruikt voor mobiel internet. De frequenties kunnen voor 20 jaar worden afgekocht, dat is relatief lang. 15 Jaar was tot nu toe gebruikelijk. Providers betalen de overheid geld voor het recht om mobiele frequenties voor een bepaalde tijd te gebruiken.

 • Mobiele Communicatie en met name kritische mobiele communicatie is cruciaal voor de BV Nederland. Door verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen wordt mobiele communicatie steeds belangrijker. Nederland behoort nu tot de top in de wereld met 4G snelheid en dekking. Het vaste telefoonnetwerk wordt binnenkort praktisch niet meer gebruikt.
 • We zijn volledig afhankelijk van de mobiele netwerken. Bedrijven en organisaties stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van mobiele communicatie. Maar de huidige praktijk wijst uit dat onze mobiele netwerken bij stroomstoring na 30 minuten tot 1 uur uitvallen. En als we ook nog  kijken naar de impact van de klimaatverandering: Er komen steeds meer zonnepanelen en windmolens, echter het stroomnetwerk is hierop niet berekend en wordt onbetrouwbaarder.
 • Bovendien door droogte en overstromingen neemt de kans op stroomuitval sterk toe. In extrema:  bij overstromingen staan de GSM masten in het water, dit betekent geen stroom, geen netwerk, geen business,  geen hulp.

 

 Statement BTG:

BTG verzoek onze MNO’s Partners, om ervoor te zorgen, dat ook de mobiele netwerken minimaal 3 dagen in de lucht kunnen blijven bij stroomuitval.

 BTG verzoekt ook de Overheid om dit op te nemen in de veilvoorwaarden bij de komende 5G frequentie veilingen. En overheid.  Waarom moeten de MNO’s zoveel geld betalen voor deze frequenties, waarom worden deze frequenties niet voor weinig geld of voor niets beschikbaar gesteld?

 Is het geen beter idee om de miljarden die hiermee zijn gemoeid, te steken in overlevingsmaatregelen om de mobiele infrastructuur operationeel te houden bij calamiteiten?

 Tenslotte wordt het satellietstation in het Friese Burum toch ook verplaatst naar het buitenland om de 3,5 GHZ-Frequentieband vrij te maken voor het supersnelle 5G-netwerk. Inleveren op onze nationale veiligheid of straks in een groot deel van Nederland geen 5G; beide zijn niet aan de orde!

 De BTG geef daarom graag het goede voorbeeld Elke bezoeker krijgt straks een powerbank waarmee ook uw mobiel  kan worden  opgeladen en zo kunt u bij stroom uitval enige uren digitaal aan de slag blijven

Tot slot:

Hoe ziet de toekomst er uit?

De rol van ICT/Telecom groeit nog steeds met de dag en is tegenwoordig een essentiële factor voor zakelijk succes geworden.

Ook in 2019 staat BTG als Vereniging, met de Innovatie BV en onze Service organisatie TGG voor u klaar, om samen met u allen te bouwen aan het succes.

“BTG building bridges”. Samen in de digitale connectiviteit. Proost!!

 We toasten op een enerverend jaar en een goede samenwerking.

Dank voor uw aandacht en graag tot ziens op onze BTG bijeenkomsten, zoals vandaag!

Eric Reij, Voorzitter BTG

Inspirerende sprekers zetten de toon voor 2019

Met keynotes van Søren Abildgaard (CEO T-Mobile), Dick Berlijn (voormalig commandant der strijdkrachten, Eric Reij (voorzitter BTG) en een line-up aan andere interessante sprekers was de BTG Nieuwjaarsbijeenkomst ook inhoudelijk zeer geslaagd. Hierbij een verslag van de presentaties.

Na de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Eric Rey , hield Danny Frietman  een kort interview met Saskia Bruines Wethouder Gemeente Den Haag. Alle aanwezigen werden hartelijk welkom geheten in Den Haag en zij benadrukte dat men voorop wil lopen met Smart Cities en IOT . Men wil voorop lopen met technologie zodat het voor bewoners een goed leefbare stad blijft, In Scheveningen heeft men het Living Lab gecreëerde om alles uit te testen en te demonstreren.

Vervolgens kwam de CEO van T Mobile Nederland Søren Abildgaard aan het woord.

Søren heeft de Deense nationaliteit en werkt al zijn hele leven in de telecom en mobiele industrie. Søren staat voor de opgave en uitdaging om van twee bedrijven (Tele2 en T-Mobile) een mooi bedrijf te maken en heeft er zichtbaar veel zin in.

Zijn boodschap was dat de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar razendsnel doorgaan en dat we een hele spannende toekomst tegemoet gaan met de komst van 5G. Bij de fusie tussen T-Mobile en Tele2 heeft T-Mobile een aantal beloftes gedaan die Søren in de presentatie herhaalde. Onder andere het aansluiten van veel huizen en bedrijven op glasvezel,het uitrollen van 5G in 2020 en het voorlopig handhaven van het 25 euro unlimited abonnement van Tele2.

De uitrol van 5G gaat volgens zijn zeggen alleen al bij T-Mobile meer dan 1 Miljard euro aan investeringen vergen. Om de kosten te drukken, zei hij actief op zoek te zijn naar samenwerking met de andere operators om met name in de landelijke gebieden, waar weinig abonnees wonen, de antenne’s te delen . Het is een dringende wens van de overheid om in die gebieden het snelle 5G netwerk uit te rollen.

Vervolgens ging Søren in op de voordelen voor de consument en de bedrijven van het beschikbaar komen van 5G. Hij noemde hierin onder andere de veel lagere latency (reactietijd), waardoor bijvoorbeeld een operatie op afstand mogelijk wordt. en ook de hogere capaciteit en snelheid die gepaard gaan met 5G. Met name bij massale, publieke evenementen als voetbalwedstrijden biedt 5G veel meer capaciteit.

Verder kunnen met  5G wel 1 miljoen devices per vierkante kilometer worden aangesloten. Het gaat hierbij niet alleen om smartphones, maar ook om vele sensoren. Sensoren zoals in bijvoorbeeld afvalbakken die aangeven wanneer hij vol is, maar ook parkeersensoren die kunnen aangeven of een parkeerplaats bezet is of niet. Men noemt dit massive machine communications en die geven invulling aan het Smart Cities concept, wat ook door andere sprekers werd benadrukt. Een mooi voorbeeld noemde hij fietsen die uitgerust zijn met sensoren die luchtvervuiling meten op de plaats waar de fiets zich beweegt en meetwaarden via het (5G) netwerk doorgeven. Op basis van die gegevens kan de overheid maatregelen treffen om deze vervuiling tegen te gaan. Naast gemeenten kunnen dergelijke toepassingen ook voor bedrijven interessant zijn.

Het fenomeen “Network Slicing” biedt voor de grootzakelijke markt nieuwe perspectieven. Er kunnen speciaal voor bedrijven of doelgroepen virtuele netwerken gemaakt worden in 5G waardoor men een eigen privé netwerk heeft met eigen capaciteit en performance parameters. Dit kan interessant zijn voor overheden (OOV), maak ook voor speciale sectoren in de industrie en dienstverlening (Havenbedrijf, Schiphol, MVNO’s etc )

Ook het onderwerp zelfrijdende auto kwam aan bod. In 5G zitten diverse nieuwe communicatieprotocollen die het mogelijk maken de zelfrijdende auto te bedienen. Deze V2X protocollen maken het mogelijk dat auto’s met elkaar praten, dat auto’s met de voetgangers naast de weg communiceren, maar bieden ook mogelijkheden om dynamisch verkeers- informatie door te geven en auto’s te laten communiceren  met bijvoorbeeld een stoplicht. Hierdoor kan het wegverkeer veel efficiënter worden waardoor files kunnen worden bestreden en het verkeer beter gereguleerd kan worden.

Na het enthousiaste verhaal van Søren kwam Dabbert Doornbosch, plaatsvervangend CIO Gemeente Den Haag aan het woord.

Hij is nauw betrokken met alle digitale initiatieven van de gemeente Den Haag. Ook de stad Den Haag staat voor grote uitdagingen want met een voorziene groei van 100.000 inwoners in de komende 20 jaar op een kleine oppervlakte moet men wel letterlijk de hoogte in.  En alles wat men doet moet met oog voor duurzaamheid, iedereen moet mee kunnen doen en werken terwijl er sprake is van zeer veel verschillende culturen in de stad.  Den Haag profileert zich als stad van vrede en recht en dus moet alles ook veilig. Hoge gebouwen en het onderhoud ervan, parkeer voorzieningen, bereikbaarheid zijn allemaal thema’s die belangrijk zijn en mogelijk ingevuld kunnen worden met Smart Cities oplossingen. De voorbeelden die door de CEO T Mobile genoemd zijn zijn ook toepasbaar in Den Haag. Hoe creëert de stad de juiste mix om zijn doelen te bereiken?.  De gemeente is een sterk voorstander van het gebruik van bestaande (stads) infrastructuur als lantaarnpalen en reclameborden om 5G mogelijk te maken. Hierin zoekt men de samenwerking de de diverse operators, waarbij wel nadrukkelijk naar de gezondheidsrisico's van al die nieuwe technieken gekeken moet worden.  Ook deelauto’s en zelfrijdende auto’s ziet men als een van de oplossingen van het mobiliteitsvraagstuk.

 

Door Danny Frietman werd vervolgens een discussie geleid over  United Smart Cities en de  case van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Martijn Vroom de  burgemeester gaf het belang aan van intelligente oplossingen voor steden.  Er is een set met kpi’s (Key Performance Indicators) ontwikkeld voor gemeenten waaraan  je kan zien hoe ver je bent met ontwikkeling smart city concept.  Elke gemeente heeft per definitie te weinig geld, dus je moet het slim doen en kennis delen met anderen. We gaan niet het wiel twee keer uitvinden is het principe.

Ook de Oostenrijker Olivier  Eik als , Secretaris-generaal van de OiER gaf het belang hiervan aan. Goede connectivity in een regio vergroot GDP (bruto nationaal product)  met 4%.  Het is voor vele zaken belangrijk, bijvoorbeeld het toepassen van  telemedicine , Als  de bevolking voor meer dan 50% uit ouderen bestaat is digitale connectivity heel belangrijk. Daarnaast benadrukte de burgemeester heel  stellig dat innovatie niet van de overheid komt , maar van bedrijven.

Verder belichtte ook Petra Claessen  Directeur BTG/TGG dat ook vanuit de vereniging hier de nodige initiatieven voor zijn en worden ontwikkeld. De TGG dient hierbij als service organisatie als er producten uit de diverse innovaties voortkomen.

 

Tot slot was er een inspirerend betoog over Cyber Security, the big picture door Dick Berlijn generaal b.d.en voormalig F16 piloot en commandant der Nederlandse strijdkrachten.

Hij benadrukte dat het in deze wereld vooral gaat om Vertrouwen. Vertrouwen in onze samenleving, vertrouwen in  getallen, media, politie, politiek ,  overheid,.. Als we elkaar niet meer vertrouwen gaat veel van onze verworvenheden te gronde . We moeten ons weerbaar maken, net zoals een schip bestand is tegen hoge golven en we in staat zijn geweest het autoverkeer in de loop van jaren steeds veiliger te maken moeten we ook naar het internet en de cyber dreigingen kijken. Een gezond mens is bestand tegen virussen en de auto’s en wegen zijn door allerlei maatregelen ook steeds veiliger geworden. Zo moeten we ook naar de hele cyber omgeving kijken. Bouw resilience  in je systeem, niet alle eieren in een mandje leggen . Dan voorkom je drama’s zoals bij MAERSK in Europoort wat meer dan 100 miljoen schade opliep bij de cyberaanval waardoor ze 2 weken met de containerterminal uit de lucht waren.

Het was een inspirerend betoog dat de aanwezigen tot nadenken stemde.

MKB kwetsbaar door onderschatting cybersecurity

Mkb-ondernemers onderschatten de cyberrisico’s of denken goed beschermd te zijn. Dit laatste is vaak niet het geval, want afgelopen jaar werd een derde van het mkb geconfronteerd met een cyberincident. Het is niet eenvoudig voor ICT-beheerders om ondernemers in het mkb bewust te maken van cyberrisico’s, blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Zes op de tien ICT-beheerders vindt dat zijn mkb-klanten te weinig maatregelen treffen ter bescherming.

Ondanks dat het merendeel van de mkb-bedrijven (75%) zichzelf als verantwoordelijke voor cyber security ziet, hebben ICT-beheerders (42%) het gevoel dat de verantwoordelijkheid rondom cyber security op hen wordt afgeschoven. Volgens de mkb-ondernemers (68%) behoort cyber security tot de zorgplicht van de ICT-dienstverlener. Het is hierbij opvallend dat slechts 22% van de ICT-beheerders aangeeft dat er duidelijke afspraken zijn vastgelegd. Juist hierdoor loopt de ICT-beheerder het risico aansprakelijk te worden gesteld bij cyberincidenten. Een derde van de mkb-bedrijven geeft aan dit ook daadwerkelijk te zullen doen.

 

Cyber security nog niet hoog op agenda mkb

Menselijk handelen wordt gezien als een van de grootste cyberrisico’s. Toch doet bijna twee derde van de mkb-bedrijven niets om het bewustzijn van medewerkers te vergroten. En heeft nog geen kwart een informatiebeveiligingsbeleid. Het komt dus niet uit de lucht vallen dat ICT-beheerders (60%) zich zorgen maken over de digitale veiligheid van hun mkb-klanten. Ze slagen er echter nog niet in om de mkb-ondernemer te overtuigen van het belang van cyber security. Bijna de helft van de ICT-beheerders heeft hier moeite mee.

 

Volop ruimte voor verbetering van digitale beveiliging

De meest voorkomende maatregelen die mkb-ondernemers nemen, zijn back-up systemen (84%), antivirussoftware (76%) en het gebruik van een firewall (67%). Toch hebben veel mkb-bedrijven slechts een beperkt aantal verschillende maatregelen genomen. Daarbij nemen de percentages af als het om meer complexe maatregelen gaat. Zo past slechts 26% ‘2-factor authenticatie’ toe voor de belangrijkste systemen van zijn bedrijf en heeft 34% de toegangseisen voor gevoelige data vastgelegd.

 

Mkb heeft behoefte aan hulp

Ondanks dat het mkb nog vaak de cyberrisico’s onderschat, is er interesse in producten en diensten voor betere cyber security. Zo vindt 64% het prettig als zijn externe ICT-beheerder deze proactief aanbiedt. Ook is er behoefte aan meer inzicht in de cyberrisico’s die de onderneming loopt.  Mogelijke oplossingen hiervoor zijn online checklists en een bezoek van een expert die de cyberrisico’s in kaart brengt. Er zijn dus volop kansen voor de ICT-beheerder om de mkb-ondernemer te overtuigen van het belang van cyber security.