Categorie: BTG magazine

Het BTG magazine online

BTG zet verder in op Intelligent Connectivity & samenwerkingen

BTG heeft een hectische periode achter de rug. Direct vanaf de start van de intelligente lockdown heeft BTG de regie genomen om haar leden en de ICT-branche optimaal door deze crisis te loodsen. Achter de schermen bouwt BTG door aan de langetermijnstrategie, waar Intelligent Connectivity voorop staat. Een strategie die nauw aansluit op het Actieplan Digitale Connectiviteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Petra Claessen, directeur BTG/TGG vertelt.

BTG werkt in een triple helix-model samen met het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de wetenschap. Namens onze 185 aangesloten leden en solution partners en vanuit samenwerking met tal van andere brancheverenigingen deel ik graag ICT- en telecomontwikkelingen waarmee BTG aan de slag is. De uitgangspunten zijn mede gevormd door ontwikkelingen in de markt en bij de overheid. Op deze wijze kunnen we als vereniging vraaggestuurd aan de slag gaan. Centraal in het huidige handelen en denken staat de digitalisering van de BV Nederland. De vereniging sluit hierop aan vanuit de Expertgroepen. In deze knowledge driven groepen participeren leden met hun best practices en de solution partners met hun oplossingen. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar. BTG verbindt op kennis en kunde, inspireert en faciliteert. Zo blijven leden & partners geïnteresseerd in onze vereniging en haar activiteiten. Een terechte vraag die wellicht opdoemt: waar houdt BTG zich momenteel mee bezig? In willekeurige volgorde de belangrijkste punten, met daarop volgend meer algemene informatie.

Datacenters in Nederland
BTG onderschrijft het belang van de routekaart voor 2030 voor de groei van datacenters in Nederland. Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid een regiefunctie heeft op essentiële ICT-thema’s, waaronder de nationale datacenterstrategie. BTG denkt graag mee met de ruimtelijke strategie en andere vraagstukken over datacenters die in het belang zijn voor de overheid, het bedrijfsleven en de woonruimte voor alle inwoners in Nederland. BTG heeft onlangs een samenwerkingsverband afgesloten met de DDA om op dit thema elkaar te versterken.

GAIA-X (Europese Cloud Service)
BTG ondersteunt samenwerkingsverbanden in Europa en daarbuiten (INTUG), waaronder ook het versterken van de Europese cloudservice GAIA-X. Een sterk Europees cloudplatform helpt alle EU-lidstaten zich minder afhankelijk te maken van grote niet-EU cloudproviders. BTG wil hierbij graag de Nederlandse inbreng binnen GAIA-X verstevigen in samenwerking met werkgroepen die bestaan uit de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeks-
instanties zoals TNO. TNO is ook één van de Kennis Partners van BTG. In een artikel van 9 juni jl. benadrukt BTG dat op korte termijn een deltaplan voor de digitale infrastructuur ontwikkeld moet worden. Dit plan raakt het hart van de Europese cloudservice Gaia-X.

Rijksinspectie digitalisering 
BTG is een onafhankelijke branchevereniging die ruim 34 jaar bestaat en een sterke dialoog heeft met haar achterban. Van oudsher staat BTG overheidsinstanties bij om digitaliseringsprojecten succesvol te laten verlopen. In de achterban van BTG is veel kennis aanwezig over best practices en business cases, die kunnen helpen bij het welslagen van lopende en nieuwe digitaliseringsprojecten, ook eventueel via Rijksinspectie Digitalisering. Dit leidt tot een krachtiger imago van de Nederlandse overheid als digital leader. BTG is bereid de Inspectie der Rijksfinanciën te ondersteunen om vanuit haar onafhankelijke rol vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
(zie ook: https://www.btg.org/tag/ict/)

ICT-dashboard
BTG heeft specifieke domeinexpertise die we inbrengen via de BTG Expertgroepen, om het ICT-dashboard verder uit te bouwen. De thema’s die centraal staan zijn onder andere 5G, Artificial Intelligence, IoT, Smart Cities en Mission Critical. BTG ziet kans om in co-creatie en denkend vanuit ecosystemen (krachten bundelen), samen met betrokken partijen aan de slag te gaan. BTG zet zich in om samen met partijen te bouwen aan een duurzame en robuuste ICT infrastructuur. Wij zijn er klaar voor!

Meer achtergrondinformatie
Als strategisch kennispartner in de Nederlandse ICT- en telecombranche zet BTG zich met haar leden & partners sterk in voor de verdere ontwikkeling van een krachtig en slim digitaal Nederland. BTG kan de Rijksoverheid en alle betrokken personen en instanties uitstekend supporten met advies en kennisuitwisseling op en rond actuele en strategische ICT- en telecom- onderwerpen. BTG brengt vraag en aanbod bij elkaar en biedt samen met haar partners, oplossingen voor (geconstateerde) marktimperfecties. In die zin wordt BTG ook gevalideerd door EZK. BTG wordt structureel gevraagd om op vraagstukken vanuit EZK, consultatierondes uit te vaardigen bij onze achterban. De verkregen informatie wordt vanuit BTG verwerkt en aanboden aan EZK. De Directie van EZK heeft meermalen laten blijken, de inzet van BTG ook op dit vlak zeer te waarderen. BTG wordt vaker aangehaald in openbare stukken, als zijnde de vereniging voor ICT/Telecom, waar men voor advies terechtkan. BTG heeft kennisgenomen van enkele van de strategische uitgangspunten die de overheid momenteel schetst. BTG wil graag focussen op vier zeer relevante onderwerpen die economisch en maatschappelijk relevant zijn voor de Rijksoverheid en alle inwoners van Nederland.

Vanuit BTG Bestuur, directie en management wensen wij u een mooie zomerperiode toe. Graag tot ziens op een van onze nu nog virtuele bijeenkomsten en knowledge cafés. Blijf allen vooral gezond!

Petra Claessen
Directeur BTG/TGG

Aan ’t woord: BTG-lid Hutchison Ports ECT Rotterdam: Het belang van communicatie voor Europa’s grootste overslagbedrijf

Tekst: Marcel Debets

Sinds de coronacrisis weten meer mensen dan ooit dat er zoiets bestaat als ‘de vitale sector’. De containeroverslag in de Nederlandse havens hoort daar ook bij. De grootste vertegenwoordiger ECT – voluit Hutchison Ports ECT Rotterdam – is 24/7 operationeel en investeert volop in technologie om
dat mogelijk te maken.

Indrukwekkende cijfers. In de Rotterdamse haven exploiteert ECT twee grote containerterminals met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer vierhonderd hectare. Opgeteld worden op beide terminals zo’n zeven miljoen containers, gemeten in twenty feet equivalent units (TEU), op jaarbasis overgeslagen. Daarmee slaan de ongeveer 1800 medewerkers van ECT zo’n beetje de helft van alle containers in de haven van Rotterdam over. “Per week gaat het daarbij om 30 tot 35 deepsea schepen, 90 feederschepen (kleinere zeeschepen), 250 binnenvaartschepen, 150 treinen en om en nabij de 18.500 trucks”, vertelt Rob Bagchus, Chief Public Affairs & Public Relations Officer van ECT. “De terminals zijn grotendeels geautomatiseerd en gerobotiseerd. Het is een combinatie van automatisch aangestuurde voertuigen, op afstand bediende kranen, automatische stapelkranen, door mensen bestuurde kranen en overige vervoermiddelen die overslag realiseren. Vaak ondersteund door computersystemen en mensen achter de controleschermen. ECT bevoorraadt heel Europa en is daarnaast omgekeerd de uitvalsbasis voor Europese export. Het belang voor de samenleving van een gestroomlijnde containeroverslag is enorm.” Tijdens de coronacrisis behoorde het overslagbedrijf dan ook tot de vitale sector van de scheepvaartafwikkeling.

Cruciaal
Gemiddeld staan er zo’n zeventig- tot tachtigduizend containers op de ECT-terminals. Communicatie tussen al die systemen en componenten gaat (deels) via het draadloze netwerk en is vanuit operationele en veiligheids
optiek essentieel. Er mag geen enkele verstoring plaatsvinden. Zelfs de kleinste rimpeling in het proces en elke vertraging brengen grote veiligheidsrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld in geval van een noodstop. Om die reden heeft ECT al jaren geleden gekozen voor een eigen draadloos netwerk en kreeg het daarvoor ook de aangevraagde vergunningen. De eerdere op wifi-technologie gebaseerde communicatienetwerken voldeden niet. Zo blijkt de metalen omgeving met een steeds wisselende opbouw van stapels containers een stevige belemmering voor betrouwbare communicatie. Ook werden de systemen steeds vaker gestoord door wifi-netwerken aan boord van schepen.

Eigen 4G-netwerk
ECT heeft sinds enkele jaren een eigen 4G-netwerk waarmee met name de vierhonderd Automatisch Gestuurde Voertuigen (AGV’s) en de ruim tachtig speciale, bemenste voertuigen worden aangestuurd. Daarnaast is het systeem de back-up voor 190 automatische stapelkranen. Het is de bedoeling dat op korte termijn ook al het andere equipment en andere devices, zoals de tablets, handhelds en laptops aan het eigen 4G-netwerk worden gekoppeld. De huidige 4G-vergunningen lopen tot september 2026, maar er wordt stevig aan gemorreld, omdat Economische Zaken de beschikbare frequentieruimte wil herverdelen. “Dat zou voor ons erg vervelend kunnen uitpakken”, zegt Leonid Doubrovski, Unit Manager ICT Infrastructure van ECT. “Het zou onze plannen voor verdere versterking van ons kritische bedrijfsprocessen flink dwarsbomen. Daarnaast kan dit grote desinvesteringen met zich meebrengen.”

Ontwikkelingen
Het datagebruik zal in de komende jaren naar verwachting fors toenemen door nieuwe toepassingen. Het bij ECT operationele LTE-netwerk biedt standaard ook de mogelijkheid voor breedbandig en low latency dataverkeer. Doubrovski: “Dat betekent dat naast de huidige toepassingen het netwerk kan worden gebruikt voor onder meer besturing op afstand, onderhoud en remote sensing, tracking & tracing.” Ook zullen gemakkelijker mobiele bewakingscamera’s voor detectie van insluipers kunnen worden ingezet: bestrijding van drugscriminaliteit is een van de speerpunten van ECT. En verder wil het bedrijf op termijn zowel PMR (Personal Mobile Radio) als Tetra spraak (mobilofoon/portofoon) trunking-verkeer vervangen.

Pilot
ECT is gestart met een informatieportal ‘My Terminal’, die realtime informatie geeft over de status van een container in het terminalproces. Op basis van een abonnement kunnen, daartoe geautoriseerde, logistieke dienstverleners en verladers realtime inzicht krijgen in het moment dat hun containers van het schip komt. Daarmee kunnen ze het tijdstip van afhalen op de terminal veel nauwkeuriger inplannen. Dit betekent een efficiëntere planning in de gehele logistieke keten, zeker voor containers met versproducten is dit interessant.

Uitval heeft verstrekkende gevolgen
Wanneer de bedrijfsprocessen bij ECT zouden stilvallen, verspreiden de gevolgen zich als een olievlek. Zo lopen de toegangswegen naar de haven direct vol met vrachtverkeer. Eén dag productieverlies betekent dagen achterstand, met gevolgen die voelbaar zijn tot ver in het achterland.

BTG Expertgroep: Brug naar een smart city

Tekst: Marjolijn Straatman Beeld: skitterphoto via pexels

De smart city is een belangrijk thema voor BTG. Reden waarom de brancheorganisatie de Expertgroep Smart Society opzette. Deze bestaat onder meer uit partijen uit de achterban en opereert voor een deel als kennisinstituut. De Expertgroep wil gemeenten ondersteunen in hun transformatie naar een slimmere stad en doet dat bijvoorbeeld met een recent ontwikkelde structuur waarop smart cities kunnen worden gebouwd.

Een duurzame omgeving die in meerdere opzichten prettig is om in te verblijven. Een plek ook, waar aan uitdagingen en problemen nu en in de toekomst op een slimme manier het hoofd wordt geboden, vaak met behulp van al even slimme ICT-oplossingen. Het is hoe een smart city eruit kan zien. Veel Nederlandse gemeenten willen best slimmer worden. In de praktijk hebben ze alleen nog niet altijd in kaart hoe de aanpak van deze transformatie eruit moet zien. Precies een probleem waarop de Expertgroep Smart Society van BTG inspeelt. Deze bestaat voor een groot deel uit partijen uit de branche die slimme ICT-oplossingen bieden en in de infrastructuur van een smart city kunnen voorzien. De Expertgroep voert regelmatig overleg, gelet op de coronacrisis, momenteel veelal via videocalls. Zoals in een videomeeting in mei van dit jaar, waarin enkele leden van de Expertgroep uiteenzetten hoe de groep te werk gaat en met welk doel.

Urgentie
De Expertgroep is geformeerd als antwoord op een behoefte. Jan Honig trapt af met een uitleg: “Een deel van de achterban van BTG fabriceert producten die samen de basis kunnen leggen voor een smart city: een toekomstvaste communicatie-infrastructuur die gemeenten kunnen gebruiken in het verwezenlijken van hun doelstellingen. Dat is ons doel. Met de Expertgroep brengen we een zo breed mogelijk palet aan kennis, kunde en ervaring uit de branche bij elkaar om gemeenten een volledig verhaal te kunnen bieden. De laatste tijd zijn we, al dan niet als gevolg van de situatie rondom corona, in een stroomversnelling beland en zien we dat gemeenten dringend verlegen zitten om bepaalde instrumenten. Het ontbreekt hen aan kennis. Er zijn wel trials, maar er wordt niet doorgepakt. Die trend willen we doorbreken met de Expertgroep.”

Evangeliewerk
Hans Leijting signaleert een zekere rijpheid ten aanzien van het thema smart city bij gemeenten. Volgens hem hebben de komst van corona en ook die van 5G die versneld. “De vraag is hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien, er wordt gesproken over instrumenten zoals crowd- en traffic management. Maar BTG heeft natuurlijk de laatste jaren ook het nodige evangeliewerk verricht. Lange tijd was er een trust issue tussen bedrijfsleven en overheid, maar zeker nu is het van groot belang dat de twee nader tot elkaar komen.” In de Expertgroep zijn de krachten gebundeld met het idee om gezamenlijk aan de slag te gaan met de pijnpunten in gemeenten. In een slimme stad komen verschillende disciplines bij elkaar, zo stipt Epko van Nisselrooij aan: “De smart city leunt op de pijlers sensoriek, IoT-devices en alle data die ze opleveren. Vanzelfsprekend is connectiviteit essentieel om al de data bijeen te brengen en vervolgens te verrijken. In de Expertgroep komen die werelden bijeen.” Jacco Saaman verwoordt het als volgt: “Vanuit de praktijk is samenwerken en verbinden nodig om invulling te geven aan een smart city. De kern: van meten naar data naar informatie en dan samen.”

an links naar rechts Hans Leijting, Epko van Nisselrooij en Jacco Saaman

Van links naar rechts Hans Leijting, Epko van Nisselrooij en Jacco Saaman

Structuur voor smart city
Figuurlijk gezien kunnen de leden van de BTG, en de branche op zich, met elk hun eigen product of dienst fungeren als een puzzelstuk in de opbouw van de smart city. De Expertgroep biedt nu de rand van die puzzel aan, zoals Patrick Verstappen het metaforisch verwoordt. Hiermee doelt hij op de zogeheten stack – een blauwdruk eigenlijk- die de Expertgroep heeft ontwikkeld voor de smart city. De stack is een framework, een structuur waarop het bouwwerk dat de smart city is kan worden geconstrueerd en die bestaat uit verschillende lagen. De stack is herbruikbaar, leveranciersonafhankelijk en dus toe te passen in verschillende gemeenten. Verstappen vervolgt: “Achter de stack, in feite een visualisatie van de structuur, gaan verschillende competenties en technologieën schuil.”

Patrick Verstappen

Patrick Verstappen

Hulp bij vraagstukken
De stack omvat meer dan alleen technologie, benadrukt Leijting. De visualisatie kan gemeenten helpen meer inzicht te krijgen in de domeinen en denkpatronen die aandacht behoeven op de weg naar een slimmere stad. “Wat er met data moet gebeuren bijvoorbeeld, hoe die kan worden ontsloten in combinatie met de eigen systemen van gemeenten, en wat ze daarvoor moeten ondernemen”, zegt hij. De stack stelt gemeenten volgens Danny Frietman in staat om te opereren in het hart van (bestuurlijke) vraagstukken. Hij schetst een voorbeeldsituatie waarin een wethouder in de toekomst het carnaval in zijn gemeente in goede banen moet leiden om geen nieuwe uitbraak van COVID-19 in de hand te werken. “Technologie kan hierin een fundamentele oplossing zijn, in dit voorbeeld door de gemeente te ondersteunen met bijvoorbeeld crowd management.” Het zijn vraagstukken die, net zoals andere aandachtspunten in de stack, aan bod komen in een serie webinars die de Expertgroep Smart Society organiseert. Onder de naam BTG Knowledge Café vinden deze sessies plaats. Eén van de webinars handelde bijvoorbeeld over de impact van digitalisering en de ontwikkeling van een governancemodel dat is vereist voor het realiseren van een smart city.

Propositie
Tot op heden is de Expertgroep actief geweest in het definiëren van de stack en het productportfolio. Nu is de tijd aangebroken om deze uit te dragen. Een extra dimensie binnen de stack moet daar volgens de sprekers bij helpen de processen begrijpelijker te maken en meer toegankelijk. “We hebben twee journeys in kaart gebracht en onderzocht welke technologieën elk raakt, welke partijen er betrokken moeten zijn, welke domeinen en hoe veiligheid wordt gewaarborgd”, zegt Leijting. Voor een ICT-bedrijf is het doorgaans niet mogelijk om solitair een totaaloplossing aan te dragen voor vraagstukken binnen het thema smart cities. Binnen de Expertgroep kunnen volgens Honig verschillende partijen in gezamenlijkheid een propositie doen richting gemeenten. De stack gaat uit van een open ecosysteem waarin het ook mogelijk moet zijn om nieuwe partijen, en eventuele partners van gemeenten, toe te laten zodat gemeenten zich niet in een lock-in wanen.

Lokaal
Een grote rol is volgens Verstappen in de transitie naar een smart city weggelegd voor het lokale bedrijfsleven. Met name aan de applicatiekant kunnen bedrijven hun steentje bijdragen, een voorbeeld van de werkgelegenheid die de transformatie oplevert. Paul Bree van Alcatel-Lucent Enterprise signaleert ook een sterke behoefte van retailers in de te transformeren gemeenten. “De branche staat nu zwaar onder druk. Door gebruik van de stack en het open ecosysteem kunnen ook voor hun behoeften snel en adequaat oplossingen worden gevonden die alle partijen helpen.” Saaman geeft aan dat de propositie in de driehoek van de samenwerking zit, waarbij zowel het bedrijfsleven, de partners als de overheden ieder een rol vervullen en samen de integratie bouwen. “Er is een grootscheepse integratie vereist”, blikt Leijting vooruit. “ICT-leveranciers werken aan de voorkant, met cameratechnieken en sensoren die data opleveren. Die data moet echter ook zijn weg vinden naar een platform en vervolgens integreren met de systemen van gemeenten. Ook daarbij moeten verschillende partijen, bedrijven, worden betrokken.”

In gesprek met gemeenten
De structuur is er. Niettemin is er nog voldoende werk aan de winkel in de transitie naar de smart city. Nu de stack is uitontwikkeld, luidt de vraag wat de volgende stappen van de Expertgroep zullen zijn. Honig besluit: “We gaan de komende tijd veel in gesprek met gemeenten zelf, zoals we laatst deden met de gemeente Almere in één van onze webinars. Er is nu vooral inzet vereist in het realiseren van meer bewustwording.”

Samenwerking Future City Foundation
BTG en de Future City Foundation gaan intensief samenwerken om de digitalisering van Nederlandse steden een boost te geven. Een gemeenschappelijk doel is één van de factoren die hen bindt: duurzaamheid in een democratisch Nederland. De samenwerking bestaat onder meer uit het verbinden van de uitgebreide netwerken van beide organisaties, en het gezamenlijk aanbieden van concrete oplossingen aan partners die zich inzetten voor een gezonde stedelijke leefomgeving, zoals BTG’s directeur Petra Claessen het eerder verwoordde.
Bron: www.btg.org

Use cases

Opstapje naar een slimmer Aberdeen
CommScope realiseerde in Aberdeen een zogeheten gecentraliseerd radio access netwerk (CRAN) dat door meerdere operators wordt gebruikt. Volgens Patrick Verstappen van CommScope is dit een opstap naar de slimme stad. Hij legt het uit: “CommScope heeft hier samen met de Wireless Innovation Group het eerste Europese CRAN-netwerk gebouwd. Zie het als een communicatie-infrastructuur met 11 outdoor small cells: dit zijn access points voor 5G die gebruikmaken van bestaand straatmeubilair zoals lichtmasten en verkeerslichten. Op basis van deze infrastructuur is bijvoorbeeld traffic management toe te passen door er camera’s aan te koppelen en data te verzamelen en door te sturen.”

Bijdragen aan leefbaarheid in Almere
Gemeente Almere wil de leefbaarheid optimaliseren. Axis Communications draagt hieraan bij, meldt Epko van Nisselrooij. “We ondersteunen de gemeente waarbij cameratechnologie, video-analyses en oplossingen van ecosysteempartners van Axis steeds meer multidisciplinair worden ingezet en er meerdere domeinen met elkaar worden verbonden zoals openbare orde en veiligheid, mobiliteit en milieu. Vormen van crowd management, verkeerstellingen en andere vormen van analyses maar ook bodycamera’s, audio-toepassingen en geïntegreerde camerasensoren in verlichtingsmasten zijn onderdeel van deze ontwikkeling. Hierdoor is, zowel voor de operationele diensten als de bestuurders en ook bewoners, bezoekers en ondernemers, steeds meer versnipperde data als bruikbare informatie beschikbaar. Dat draagt bij aan de leefbaarheid van Almere en de digitale transformatie waarin deze en andere steden verkeren.”

5G en crowd control testen in de Arena
Nokia testte in de Arena de eerste diensten over 5G, in het kader van crowd control bij de vier wedstrijden die het voor het EK moest hosten. De telecomleverancier bouwde samen met KPN, de gemeente Amsterdam en de Arena een testopstelling met applicaties voor binnen en buiten het stadion, laat Hans Leijting weten. “Hieronder viel onder meer crowd control via camera’s en software die mensen telden in een bepaalde oppervlakte. Bij te grote drukte grepen met bodycam uitgeruste stewards, die over hetzelfde 5G-netwerk communiceerden, in. Werd het te druk bij een ingang dan werd de rij verdeeld over andere ingangen die leeg waren.”

Responsive-diensten voor een slimme stad
Alcatel-Lucent Enterprise kan de transformatie naar een slimme stad ondersteunen met behulp van technologie, volgens Paul Bree: “We hanteren netwerken en slimme camera’s binnen het thema safety en security, maar leveren ook oplossingen ten aanzien van verduurzaming. Door het verbinden van slimme lantaarnpalen, laadstations en fijnstofmeters in wijken zorgen wij voor een kosten- en energiebesparing waarbij het leefklimaat kan worden verbeterd. Ook ten aanzien van mobiliteit kunnen we gemeenten ondersteunen. Door bezoekers van een stad te voorzien van de juiste, automatische informatie (crowd control en smart parking) dragen we bij aan een veiligere leefomgeving met minder CO2-uitstoot.”

Mobiliteit en luchtkwaliteit
“In de gemeente Breda staan Groen, Grenzeloos en Gastvrij de komende jaren in de beleidsuitvoering, door digitalisering, samenwerking en de integratie tussen gemeente, burger en bedrijfsleven worden de uitdagingen samen opgepakt. Technologie vormt -naast de menselijke verbindingen- de tweede verbindende factor waardoor de uitdagingen meetbaar, beheersbaar en bestuurbaar worden”, zegt Jacco Saaman van SPIE. Voorbeelden waarin SPIE en daarmee ook de BTG Expertgroep is betrokken zijn volgens hem onder meer de mobiliteitsvraagstukken, de luchtkwaliteit en de publieke ruimte. “Alles moet er immers tiptop uitzien voor bewoners van de stad, maar ook voor de gasten die de stad bezoeken.”

TGG zet verder in op uitbreiding van services, producten en diensten

Covid-19 maakt ons als TGG bijzonder inventief. Op verzoek van onze leden én bestaande klanten is er een uitbreiding van onze diensten, producten en services ingang gezet. Eén van de resultaten van al die inspanningen is het ontwikkelen van een portal met daarop aangesloten onze solution partners en een webshop, waar organisaties en bedrijven gemakkelijk hun productkeuze kunnen vergelijken en aanschaffen. Deze aanpak betekent een uitbreiding van het bestaande productportfolio van TGG. Deze ontwikkelingen doen we uiteraard in co-creatie; aan de verenigingskant sonderen we de inhoudelijke behoefte en aan de TGG zijde realiseren we dit in het leveren van producten en diensten. Spreekt voor zich dat we eenmaal per jaar bij onze klanten en leden navraag doen (middels een onderzoek verricht door Motivaction), of we nog op de goede weg zitten. Zo blijven wij nauw aangesloten op datgene waar de markt om vraagt. Een vraag gestuurde aanpak is een must, de huidige ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en daar moeten we adequaat op inspelen.

TGG zet in op uitbreiding van onze huidige dienstverlening, ons portfolio én onze klantenkring. De band tussen de vereniging en de service-organisatie moet sterk zijn. De ledenorganisatie met haar vertegenwoordigers onder leveranciers én gebruikers bieden volop toegevoegde waarde in de vorm van kennis, expertise en marktvraag. Directeur TGG Petra Claessen: “Vanuit onze bestaande dienstverlening krijgen we steeds vaker de vraag naar uitbreiding van ons portfolio. Op basis van onze kwaliteit, inkoopkracht en customer service willen wij dan ook een state-of-the-art portfolio aanbieden voor MKB-plus en corporate organisaties. Waarbij wij hen op het vlak van inkoop op het gebied van ICT en telecom ontzorgen en toegevoegde waarde leveren in de vorm van trainingen, master-classes, rapporten en advies. De koppeling met BTG is daarbij ideaal, omdat we daar precies weten wat er leeft, waar de behoefte is en waar mogelijk marketimperfecties zijn die wij in kunnen vullen met TGG.”

Geavanceerd inkopen
De nieuwe webshop is zeker geen standaard shop, vertellen Petra Claessen, directeur BTG/TGG en Paul Hoogewind, Manager Finance & HR TGG. “Dit is een vergelijkingssite waarbij je als klant kunt kiezen tussen de beste aanbiedingen van diverse distributeurs. Zo kun je kiezen uit zaken als aanbieder, prijs, product-
eigenschappen, merk, producent en voorraad.” Op dit moment toont de webshop de gegevens van de twee grootste distributeurs in Nederland, te weten Copaco en Tech Data en de producten van TNWC en Megafone. Dat maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om te kiezen tussen mobiele telefoons, tablets met een Euro- of Benelux specificatie. Binnenkort sluit ook refurbished-
leverancier Forza aan in de shop, waardoor de keuze wordt uitgebreid met refurbished Apple-producten als smartphones, tablets en laptops. Claessen: “De focus ligt voorlopig op mobiele telefonie en alles wat daar omheen zit. En dat kan gaan om alles wat inpandig in het kantoor gebruikt wordt. Producten als routers en switches vallen hier nu dus no niet onder, maar die komen er wel aan. Ook daar hebben we in ons bestand klanten die erom vragen en solution partners zoals Alliter Networks, die de dit kunnen leveren.”

Integratie met interne systemen
Om het klanten nog makkelijker te maken, is het mogelijk om de webshop te koppelen aan het eigen procuratiesysteem. Claessen: “Je kunt het zo integreren dat je een order plaatst in de webshop en dat deze vervolgens in je eigen systeem wordt verwerkt. De afhandeling gebeurt altijd vanuit de betrokken distributeur via drop-shipment.” De webshop is aangesloten bij het bewezen OneTrial-platform. Hiermee worden op de achtergrond alle logistieke processen aangestuurd. Bij dit platform zijn alle relevante leveranciers en distributeurs aangesloten, wat uitbreiding van diensten voor de webshop makkelijk maakt. Op korte termijn zullen meer leveranciers en productgroepen worden aangesloten, afhankelijk van de wensen van de klanten.

Petra Claessen: “Denk aan office supplies of licenties. Daarnaast zijn we ook van plan zelf producten en productgroepen toe te voegen. Hierbij valt te denken aan uitkomsten en onderzoeken en white papers, of trainingen zoals we die nu voor gemeenten gaan organiseren rond 5G. Fullfilment van eigen producten doen we zelf, via de afdeling Customer Service van TGG.”

Tot slot meldt Petra Claessen, dat er momenteel ook hard gewerkt wordt aan de verdere professionalisering van het facturatiesysteem: “Van deze dienst, Telecom Expense Management, maken momenteel veel bedrijven en instellingen gebruik. Ook binnen deze dienstverlening maakt TGG de nodige kwaliteitsslagen. In alles geldt ook hier ‘TGG building bridges in a digital environment’, redenerend vanuit de vraag in de markt naar nieuwe producten en diensten. TGG is klaar voor een volgende fase.”

De nieuwe webshop van TGG

  • Alle inkoopactiviteiten voor ICT- en telecomproducten binnen kantoor op één plek.
  • Vergelijk verschillende leveranciers, prijzen, producten en levertijden.
  • Snelle afhandeling van inkoop, facturering en bestelling.
  • Bewezen platform voor datalogistiek.
  • Gebaseerd op klantbehoefte.
  • Verzekerd van TGG-kwaliteit en ondersteuning van het customer serviceteam.

ICT in een slimmere en duurzamere haven

Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam

Tekst: redactie Beeld: Eric Bakker

ICT is cruciaal voor innovatie, verduurzaming, maar bovenal voor een veilige infrastructuur waarin scheepvaart en bijbehorende industrie hun weg kunnen vinden. Hoe dat er in de praktijk uitziet, bespreken we met Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam, dat ook lid is van BTG.

“ICT speelt een essentiële rol in de verantwoording en het maken van cruciale keuzes in de haven”, zegt Campfens. “Technologie zorgt onder meer voor metingen en de combinatie van data. Op basis daarvan kunnen de haven en zijn gebruikers sneller en complexere beslissingen nemen.”

Veiligheid en efficiëntie
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de publieke taak om zorg te dragen voor de veiligheid en efficiëntie van het scheepvaartverkeer in de haven, een gebied dat zo’n 42 kilometer beslaat. Dit gebeurt onder meer door een zo nauwgezet mogelijke planning en begeleiding van het scheepvaartverkeer na te streven. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van het totale havengebied met bijbehorende publieke infrastructuur, waaronder de connectie met de achterlandverbindingen die het merendeel van de lading het land inleiden.

Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam

Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam

Aantrekkelijk blijven
Ook aan de haven gaat de digitalisering natuurlijk niet voorbij. Het Havenbedrijf wendt deze voornamelijk aan voor de eigen strategie, die onder meer als doel heeft aantrekkelijk te blijven voor gebruikers. Campfens: “We hebben verschillende rollen. Als facilitator brengen we schakels in de logistieke keten bij elkaar en doen we dat steeds meer op basis van data. Met een verdere digitalisering van onze infrastructuur hopen we de fysieke haven dichter bij de digitale wereld te trekken. Bovendien digitaliseren de havengebruikers vaak sneller dan het Havenbedrijf en willen we daar op blijven aansluiten.” In het werk van Campfens speelt dataconnectiviteit een grote rol. Zonder kan het Havenbedrijf geen realtime data verzamelen. Dataconnectiviteit dient volgens Campfens onder meer als basis voor verdere innovatie. “Eén van de redenen waarom we ook zijn aangesloten bij BTG.”

Verbetering
Hoewel ICT en digitalisering de haven slimmer hebben gemaakt, is er volgens Campfens nog wel winst te behalen. In de verbetering van de operationele processen bijvoorbeeld, die in sommige gevallen met behulp van ICT wat hem betreft meer kunnen worden gekoppeld. Hij illustreert het met een voorbeeld uit de praktijk: “Binnenvaartschepen maken gebruik van een ligplaats in de haven en betalen voor de verblijfsduur, maar moeten deze gegevens zelf doorgeven. Met behulp van huidige technologie zou de infrastructuur van het Havenbedrijf dit zelf en automatisch moeten kunnen signaleren en registreren. Dergelijke systemen worden dan veel nauwkeuriger en transparanter, en dat geeft weer handvatten voor allerlei stakeholders om betere beslissingen te maken. Zo kan de capaciteit van ligplaatsen in de haven bijvoorbeeld beter worden benut, óf een zoektocht naar een vrije ligplaats worden voorkomen. De grootste langetermijnopgave waarvoor de Rotterdamse haven zich nu ziet geplaatst is de energietransitie, met een afname van de CO2-uitstoot tot wel 95 procent in 2050. De weg daarnaartoe gaat hand in hand met digitalisering.”

Applicatie
Een efficiëntere werkwijze in de Rotterdamse haven kan een positieve bijdrage leveren aan die energietransitie, en niet in de laatste plaats aan de positie van de haven zelf. Een initiatief dat beide moet bedienen is de applicatie PortXchange die het Havenbedrijf zelf ontwikkelde. PortXchange is een digitaal platform waar betrokken partijen zoals rederijen en dienstverleners in de haven scheepvaartdata kunnen inzien en uitwisselen. Doel is om de doorlooptijd van de port call, het totale scheepsbezoek aan de haven, zo veel mogelijk te verkorten. Omdat factoren zoals de aankomsttijd van een schip inzichtelijk zijn, kunnen partijen zoals bevoorraders, douane en logistieke afhandelaars hierop acteren en klaar staan om hun werk te doen. Volgens het Havenbedrijf wordt de wachttijd van schepen in de haven hiermee met 20 procent verkort. Inmiddels vercommercialiseert het Havenbedrijf de applicatie ook over de grens.

Havenbedrijf Rotterdam (beeld: Eric Bakker)

IoT-platform
Een ander voorbeeld van ICT-vernuft dat een efficiencyslag moet opleveren is het IoT-platform dat het Havenbedrijf vorig jaar in gebruik nam. Met dit platform in de cloud zijn weer- en waterdata vanuit sensoren realtime inzichtelijk. Ze zijn cruciaal vanwege de enorme impact van de elementen op het werk in de haven. Campfens: “Een groot en zwaar beladen vrachtschip dat bulkgoederen vervoert kan alleen de haven in als het waterpeil op zijn hoogst is, wat zich mogelijk slechts voordoet in een tijdsvenster van een half uur per dag. Er bestonden al systemen voor registratie van weer- en wateromstandigheden -metingen en controles werden lange tijd handmatig verricht- en het combineren van gegevens. Met de huidige technologieën is het echter mogelijk om veel betere voorspellingsmodellen te maken waardoor er efficiënter kan worden gepland. In ons cloudplatform hebben gebruikers van de haven zonder omwegen en direct toegang tot deze informatie. Zij kunnen hier zelf applicaties op bouwen en natuurlijk beslissingen baseren op de data van het platform. Binnen het Havenbedrijf gebruiken we machine learning om patronen te herkennen. En door naast onze natuurkundige modellen ook kunstmatige intelligentie toe te passen, hopen we bijvoorbeeld niet 48 uur vooruit te kunnen voorspellen, maar misschien wel 96 uur. Zo kunnen onze havengebruikers nog beter anticiperen op de omgevingscondities.”

5G
Naar verwachting digitaliseert de Rotterdamse haven de komende jaren nog verder. Wat verwacht Campfens van het veelbesproken 5G? “Ten aanzien van het Havenbedrijf zelf zie ik niet direct veel profijt voor onze eigen toepassingen. Maar wel, en des te meer voor de gebruikers van de haven. Logistieke dienstverleners, terminals en industrie krijgen met 5G veel mogelijkheden om hun processen efficiënter in te richten.” Een blik die iets verder op de toekomst is gericht, levert onder meer de vraag op in hoeverre autonome schepen, ter bevordering van meer efficiëntie en verduurzaming, onderdeel uit gaan maken van het havenbeeld. Campfens: “In de scheepvaart bestaan wel initiatieven zoals we die al langer zien in de auto-industrie en waarin voertuigen steeds meer beslissingen kunnen nemen op basis van data uit hun omgeving. We hebben het hier alleen wel over een compleet andere branche: schepen hebben een langere levensduur, waardoor dit soort ontwikkelingen zich ook een stuk langzamer voltrekt. Gezien de grotere flexibiliteit van kleinere schepen en hun mogelijkheden om technologieën sneller te adapteren, denk ik dat we volledig autonoom opererende vaartuigen sneller en voor het eerst in bijvoorbeeld de binnenvaart zullen zien. Met ons Floating Lab stellen wij andere partijen in staat om te innoveren op dit gebied, met een testschip en natuurlijk de echte Rotterdamse haven om in te varen.”

Port of Rotterdam: de cijfers
De Rotterdamse haven, of Port of Rotterdam, beslaat een gebied van zo’n 42 kilometer groot. De haven ziet jaarlijks zo’n 130.000 schepen komen en gaan. In de haven zijn meer dan 180.000 mensen werkzaam bij zo’n 3.000 bedrijven.
Bron: Port of Rotterdam.

Security Architect Peter Rietveld: ‘IAM is de nieuwe frontlinie van security’

Cyberbeveiliging mag dan steeds beter worden, hetzelfde geldt voor de aanvalsmethoden van hackers. Security Architect Peter Rietveld van Traxion ziet dat deze steeds vaker via de ‘voordeur’ binnenkomen. “We moeten op een andere manier met Identity & Access Management (IAM) omgaan.”

Cybercrime kost onze economie jaarlijks 10 miljard euro. Met name de publieke sector, banken, nutsvoorzieningen en techbedrijven lopen gevaar om slachtoffer van hacking te worden. Cyberbeveiliging mag dan steeds beter worden, hetzelfde geldt voor de aanvalsmethoden van hackers. Security Architect Peter Rietveld van Traxion ziet dat hackers steeds vaker via de ‘voordeur’ binnenkomen. “Door de inspanningen van cybersecurity zijn achterdeuren, zoals servers en netwerken, lastiger binnen te dringen. Toegangssystemen zijn nu de zwakste schakel. Dat betekent dat we op een andere manier met Identity & Access Management (IAM) moeten omgaan.”

IAM
Identity & Access Management (IAM) is een term die geregeld opduikt in IT-land. Het staat voor identiteit- en toegangsbeheer en draait om het toegang geven van de juiste individuen tot de juiste bronnen, op het juiste moment en om de juiste redenen. Een goede implementatie van IAM zorgt ervoor dat een gebruiker overal met dezelfde identiteit bij zijn bronnen kan. In de praktijk worden er bij IAM gebruikersaccounts voor verschillende applicaties, data en systemen automatisch aangemaakt, geüpdatet en verwijderd. Erg belangrijk, aangezien de eisen aan compliance steeds strenger worden. Bovendien is IAM essentieel om AVG-compliant te blijven nu clouddiensten, BYOD-programma's, mobiel werken en collaboration zo in opkomst zijn.

Cybercrime is big business. Zowel bedrijven als overheden hebben in toenemende mate te maken met aanvallen van buitenaf, die systemen platleggen en ervoor zorgen dat gevoelige data op straat komt te liggen. Hoewel sommige incidenten breed worden uitgemeten in de media - denk aan het Yahoo-hack uit 2013 waarbij miljarden persoonsgegevens uitlekten - blijft het gros onder de radar. “Onterecht, want dit soort aanvallen veroorzaakt minstens zoveel schade. Kassasystemen van winkels en horeca zijn geregeld doelwit – en dan gaat het om harde pegels in plaats van de abstracte schade door gegevensverlies”, vertelt security-expert Peter Rietveld.

Uit het recente Verizon DBIR-rapport blijkt dat in 81 procent van de daadwerkelijke ‘breaches’ sprake is van gekaapte accounts. “Hackers hebben door dat de beveiliging van toegangssystemen lang nog niet zo goed is als die van de ‘achterdeur’, die de afgelopen jaren vakkundig is dichtgetimmerd door cybersecurity. Identity & Access Management - de andere tak van sport wat security betreft - bleef lange tijd achter. Van oudsher wordt het toch vooral gezien als commodity, het toegang geven van medewerkers tot de juiste mappen, bestanden en applicaties. Maar inmiddels is IAM de frontlinie van security. IAM-systemen, en dan vooral de provisioningsystemen zelf, zijn echter zelden bestand tegen hackers.”

Cultuurverandering
Binnen organisaties moet het besef komen dat IAM essentieel is om hackers buiten de deur te houden. Er is een cultuurverandering nodig, vindt Rietveld. “Veel privileged gebruikers - beheerders en developers - die zich met IAM bezighouden, zien zichzelf niet als security-professionals. Terwijl ze door hun rol en autorisaties een aantrekkelijk doelwit voor hackers zijn. Een aanvaller kan zich via social engineering voordoen als iemand anders en zo toegang tot systemen krijgen. Vaak gaat dat via de privé-accounts van de beheerder of zijn familie. IAM-professionals moeten beseffen dat ze niet alleen service moeten verlenen, maar ook hoofdverantwoordelijk zijn voor de beveiliging van bedrijfsdata.”

Naast die cultuurverandering moeten organisaties volgens Rietveld ook aandacht besteden aan ‘cyber resilience’. “Bedrijven moeten weten hoe te handelen tijdens een inbraak of cyberaanval. Naast maatregelen om aanvallen te detecteren en tegenhouden, moeten er herstelplannen liggen voor het geval het toch mis gaat. Wordt een hack pas laat ontdekt, dan kun je ervan uitgaan dat inloggegevens zijn buitgemaakt. Dan moeten direct certificaten, gebruikersnamen en wachtwoorden (ook van applicaties en API’s) voor de hele organisatie veranderd worden. Een ingrijpende stap, maar wel eentje die zekerheid biedt.”

Rietveld heeft een achtergrond bij Defensie en de overheid, en werkte in het verleden ook in de luchtvaartsector. “Daar is het heel vanzelfsprekend om te simuleren en oefenen met beveiliging. Gelukkig begint het inzicht te komen dat ook IT-systemen getest moeten worden.” Daarvoor worden doorgaans voorbeelden uit de praktijk genomen, zoals het gigantische datalek bij het Amerikaanse kredietbureau Equifax. In september 2017 meldde het bedrijf dat de persoonsgegevens van 143 miljoen Amerikanen waren buitgemaakt bij een hack. In de maanden daarop bleken nog eens 5 miljoen gegevens op straat te liggen.

“We pakken hacks die zijn gepubliceerd en waarbij de volledige aanval bekend is. Dus van de werkwijze van de hackers tot de respons van de organisatie en de communicatie richting de pers. Door een simulatie op de eigen organisatie te projecteren, leer je ontzettend veel. In acht van de tien gevallen volgt een aanval hetzelfde patroon. Met dat inzicht kun je je goed voorbereiden en weet je hoe je moet reageren als het een keer echt misgaat. Leren van andermans fouten is een stuk goedkoper.”

Fusieperikelen
Sinds medio 2015 is Rietveld via Traxion gedetacheerd bij Ahold Delhaize. Als domeinarchitect is hij betrokken bij de samenvoeging van de IT-infrastructuur van het gefuseerde retailconcern, dat onder meer supermarkten exploiteert in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. “In totaal werk ik met 6.500 winkels, meer dan 3.000 applicaties en 470.000 gebruikers. Die gebruikers moeten allemaal de juiste rechten en rollen krijgen, zodat ze bij de systemen kunnen die ze nodig hebben voor hun werk. Een monsterklus, waarbij een grote focus ligt op security.”

Omdat Ahold en Delhaize zo groot zijn, heeft Rietveld te maken met talloze (dubbele) processen en systemen die samengevoegd moeten worden. “Het helpt dat de organisatie zo daadkrachtig is; voor de meeste initiatieven krijg ik snel groen licht. Bovendien is met name Ahold ver op IT-gebied; IAM werd daar al vroeg ingevoerd.”

Naast het fuseren van talloze infrastructuren op accessgebied, werkt Rietveld bij Ahold Delhaize aan een volledige overstap naar de cloud. Over een jaar of twee moeten de eigen fysieke datacenters van het concern volledig zijn afgestoten. Een belangrijke reden voor de overstap naar de cloud is kostenbesparing. “In de retailbranche draait alles om marge. We grappen wel eens op de afdeling over de hoeveelheid pakjes boter die verkocht moet worden om een bepaalde tool of applicatie te bekostigen.”

Daarnaast biedt de cloud het retailconcern de flexibiliteit om geautomatiseerd en stapsgewijs verbeteringen aan systemen door te voeren volgens het DevOps gedachtengoed. “Een verandering aan het besturingssysteem staat bijvoorbeeld los van een verandering aan een applicatie. De impact van kleine aanpassingen is daardoor lager. In het geval dat er fouten optreden, kunnen we die terugdraaien zonder dat er storingen optreden. Voor supermarkten is het immers catastrofaal als een kassa- of voorraadsysteem opeens uitvalt. Bij een uitval zijn binnen een paar uur zijn de schappen leeg. Dat zal natuurlijk geen klant accepteren.”

Tekst: Gijs Ettes
Beeld: Lars van den Brink

Mobility in Afrika: van talking drum tot smartphone

magazineHoewel wereldwijd al 2,7 miljard mensen met het internet zijn verbonden, geldt voor twee derde van de  wereldbevolking, oftewel 5 miljard mensen, dat ze nog steeds niet connected zijn. Een gemiste kans vindt prof. dr. Mirjam de Bruijn van Universiteit Leiden die als antropologe de mobiliteit van nomaden in Afrika onderzocht. Gefascineerd door de zogenoemde sociale en mobiele marges volgde ze jarenlang de technologische ontwikkelingen op de voet. Van de talking drum tot en met de mobiele telefoon. De supersnelle 4G-technologie maakt volgens haar zeker kans in Afrika: 'In Senegal bijvoorbeeld lopen momenteel al pilots met de drie grote providers.'  Lees nu de longread in de digitale versie van BTG magazine [inloggen vereist].

Het bod dat nooit gestand is gedaan

magazine‘De mislukte volledige overname van KPN door minderheidsaandeelhouder América Móvil (AMX) is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan cultuurverschillen die overbrugbaar waren’, zo stelde communicatiestrateeg Pol Schevernels in een eerste artikel over de gebeurtenissen bij KPN. ‘Blijkbaar heeft de ceo van KPN nooit opengestaan voor de suggestie dat het voor een relatief kleine speler als KPN helemaal niet zo’n gek idee is om als bruggenhoofd te fungeren voor een veel grotere partij met veel meer ambities. Trouwens, wie zegt mij niet dat de Mexicanen niet bereid waren waterdichte afspraken te maken over de voor Nederland zo belangrijke vitale netwerken?’ Deel II van een reconstructie van een mislukte overnamedeal, oftewel het bod dat nooit werd uitgebracht. Lees nu de longread in de online versie van BTG magazine [inloggen vereist].

The need for speed: high frequency traders en hun onverzadigbare honger naar snelheid

magazineHet Amersfoortse bedrijf Custom Connect overwon als start-up de nodige tegenslag, maar brak definitief door met een primeur in telecomland: de snelste verbinding tussen de twee belangrijkste financiële beurzen in Europa: een draadloze microwave-verbinding tussen London en Frankfurt. Met een 40 procent latency-reductie op deze route zetten de oprichters het bedrijf in 2013 in één keer op de kaart. Welkom in de wereld waar niet elke seconde telt, maar elke milliseconde. Welkom ook in de wereld van de algo’s, de flash crashes en de quants. Lees nu de longread in de online versie van BTG magazine [inloggen vereist].

Ketste overname door América Móvil af op stugheid KPN’s ceo?

magazineDe mislukte volledige overname van KPN door minderheidsaandeelhouder América Móvil is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan cultuurverschillen die overbrugbaar waren. Het stugge karakter van de rechtlijnige Zeeuw en ambitieuze sportman Eelco Blok, ceo van KPN, heeft de zaak in ieder geval geen goed gedaan. Met vechtlust alleen redt de voormalig ijshockeyspeler en zeilfanaat het waarschijnlijk niet.’ Dit zijn enkele observaties op afstand van communicatiestrateeg Pol Schevernels, die als interim-communicatiemanager jarenlang het management van het toenmalige PTT en later KPN Telecom adviseerde. Een reconstructie van een mislukte overnamedeal, oftewel het bod dat nooit werd uitgebracht. Lees nu het volledige artikel in de digitale editie van BTG magazine.