Categorie: Markt & Spelers

Maakt deel uit van het programma

Ministerie van EL&I wil meld- en informatieplicht voor aanbieders

Wij ontvingen het volgende bericht van het ministerie van EL&I

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) consulteert vanaf vandaag het concept-Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten. Dit besluit is een uitvoeringsregeling van de artikelen 11a.1 en 11a.2. van de Telecommunicatiewet, zoals deze zal luiden na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (zie Kamerstukken 32549). Het doel van deze bepalingen is om de continuïteit van de openbare elektronische communicatienetwerken en –diensten te waarborgen en om de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden. In een omgeving waarin de afhankelijkheid van elektronische communicatie almaar toeneemt, is de beschikbaarheid van netwerken en de daarover geleverde diensten van groot economisch en maatschappelijk belang.
Het concept-besluit bevat een nadere uitwerking van de in het wetsvoorstel opgenomen verplichtingen voor aanbieders van de bovengenoemde netwerken en diensten om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast bevat dit besluit een uitwerking van de verplichting voor deze aanbieders om relevante inbreuken op hun netwerken en diensten te melden bij Agentschap Telecom van het Ministerie van ELI.

Uit deze tekst zou bijna de indruk ontstaan dat het hier gaat over de beschikbaarheid van netwerken. Dat is niet het geval. Het ‘waarborgen van de continuïteit’ heeft voornamelijk van doen met de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder wat daarmee mis kan gaan. Met dit besluit wordt geregeld dat aanbieders een continuïteitsplan moeten samenstellen en dat jaarlijks evalueren. Zou niet onverstandig zijn wanneer de overheid dat ook gaat doen.

Wij zijn van mening deze regeling hooguit een symbolische waarde heeft en niets toevoegt aan de bestaande praktijk. BTG reageert dan ook niet op deze consultatie.

Bron: Ministerie van EL&I

CBb: 'OPTA, half werk!'

Eerder deze week publiceerde OPTA het volgende bericht, de laatste alinea is van belang:

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 30 september 2011 uitspraak gedaan over het marktanalysebesluit vaste telefonie van 19 december 2008. OPTA heeft in het 2008 besluit geoordeeld dat KPN aanmerkelijke marktmacht heeft en heeft KPN verplichtingen opgelegd. BT/Colt/Online/UPC business/Verizon, Vodafone, KPN, Tele2/Pretium en UPC zijn tegen dit OPTA-besluit in beroep gegaan.

Wholesaleverplichtingen
Deze wholesaleverplichtingen hebben als doel om alternatieve aanbieders, zoals Tele2 en Pretium, te laten concurreren met KPN voor het leveren van analoge telefoniediensten (PSTN) en digitale telefoniediensten (ISDN). Dit is een belangrijk deel van het vaste telefonie besluit waarmee consumenten en zakelijke eindgebruikers tegen door OPTA gereguleerde voorwaarden, keuze krijgen uit verschillende telefonieaanbieders. In het oordeel van 30 september houdt het CBb alle aan KPN opgelegde wholesaleverplichtingen in stand.

Retailregulering
In het vaste telefonie besluit uit 2008 heeft OPTA ook geoordeeld dat het niet meer nodig is om in aanvulling op de wholesaleverplichtingen, residentiële retailverplichtingen (verplichtingen voor consumententelefonie) aan KPN op te leggen. De toenemende concurrentie door de groei van voice-over-broadband (marktaandeel ongeveer 50%) ten koste van PSTN en ISDN (marktaandeel samen ongeveer 50%) en de substantiële positie van alternatieve aanbieders, zoals de kabelbedrijven, vormen hier de belangrijkste redenen voor. Het CBb volgt ook deze analyse van OPTA en oordeelt dat de intrekking van de retailregulering voor consumententelefonie rechtmatig is.

Het CBb is het echter niet eens met OPTA over het intrekken van de retailregulering voor de zakelijke telefonie markt op 1 januari 2010. Het CBb is er niet van overtuigd dat deze markt binnen afzienbare tijd concurrerend is. OPTA gaat op dit oordeel reageren met een nieuw besluit over de instandhouding van de zakelijke retailverplichtingen. Daarnaast beoordeelt OPTA in hoeverre deze uitspraak invloed heeft op het ontwerpbesluit vaste telefonie van 14 juli 2011.

Gevolg van het voorgaande is dat OPTA met een nieuw besluit voor KPN retail zakelijke telefonie moet komen. Lastig, dat kan OPTA per definitie niet goed doen, ten minste één partij zal naar aanleiding van een nieuw OPTA-besluit inzake KPN retail zakelijke telefonie naar de rechter stappen.

Bron: OPTA

BEREC publiceert mobiele afgiftetarieven per juli 2011

Periodiek informeren wij onze leden over de ontwikkeling van de kosten van aflevering van een gesprek aan een mobiel netwerk (vast-mobiel, mobiel-mobiel), de mobile termination rates (MTRs). Het gaat dan over het inkooptarief dat de aanbieders onderling hanteren. Ten opzichte van het voorlaatste meetmoment, januari 2011, stijgt het gemiddelde van deze tarieven. In de Nederlandse situatie is het afgiftetarief ongewijzigd gebleven ten opzichte van januari 2011.

Bron: BEREC

OPTA consulteert over FttO en wholesale breedbandtoegang

In november 2010 berichtten wij dat OPTA met een nieuwe ronde marktanalyses is gestart. Daarvan is al het nodige voorbij gekomen, vandaag publiceert OPTA twee nieuwe ontwerpbesluiten marktanalyses, wholesale breedbandtoegang en huurlijnen (WBT) en ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (FttO), die met ingang van vandaag worden geconsulteerd. Sluitingsdatum van deze consultaties is 17 november 2011.

In het ontwerpbesluit marktanalyse wholesale breedbandtoegang en huurlijnen is KPN aangewezen als partij met aanmerkelijke marktmacht voor wat betreft hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang. In de praktijk leidt dat tot een situatie waarin KPN wholesale toegang op het kopernetwerk moet verkopen aan andere aanbieders. OPTA is van mening dat er op dit onderdeel voldoende concurrentie is en trekt eerder aan KPN opgelegde verplichtingen in.

OPTA wijst KPN ook niet aan als partij met aanmerkelijke marktmacht voor toegang tot de zakelijke glasvezelnetwerken.

Naar onze inschatting eindigt deze consultatieronde weer bij de rechter. BTG reageert dan ook niet op deze consultaties.

Bron: OPTA

Nieuwe consultaties van EC en BEREC

Nu de zomer voorbij is, komt de consultatiemachine van de Europese Commissie en BEREC, de organisatie van Europese toezichthouders, weer op gang. Zowel gisteren als vandaag werden nieuwe consultatiedocumenten gepubliceerd, twee door de EC, één door BEREC.

De EC richt haar pijlen vooral op kosten die in rekening worden gebracht voor toegang tot traditionele netwerken. Die kosten zouden verlaagd moeten worden waarmee de EC verwacht de ontwikkeling van glasnetwerken te stimuleren. Daarnaast consulteert de EC non-discriminatie verplichtingen.

BEREC consulteert over richtlijnen voor netneutraliteit en transparantie.

BTG reageert op de consultaties.

Publicatiedatum: 4-10-2011

OPTA verdwijnt per 2013

Zeven jaar later dan voorzien worden OPTA en NMa samengevoegd. Op 10 juli 2001 informeerden wij onze leden dat de regering de samenvoeging voorzag in 2005. Samen met de Consumentenautoriteit gaan OPTA en NMa per 2013 op in de ‘Autoriteit Consument en Markt’, ACM.

Bron: OPTA

OPTA doet onderzoek naar voip-licentiekosten

In vervolg op het recente CBb-besluit inzake vaste en mobiele gespreksafgiftetarieven laat OPTA vandaag weten onderzoek te doen naar mogelijke onduidelijkheden in en de omvang van voip-licentiekosten. De aanbieders KPN, Ziggo, UPC, BT, Tele2, T-Mobile, Verizon en Vodafone moeten informatie aan OPTA gaan leveren. De licentiekosten zijn van belang voor de vaststelling van de kosten voor vaste gespreksafgifte.

Wij verwijzen u tevens naar de reactie van BTG op het besluit van OPTA over de afgiftetarieven. In het onderdeel Voip- afgiftetarieven' van onze reactie gaan wij in op op het onbegrijpelijke onderdeel licentiekosten.

Publicatiedatum: 19-9-2011

Tweede Kamer sleept extra frequentieruimte voor nieuwkomers in de wacht

In een van de vele commissievergaderingen in de Tweede Kamer is vanochtend de minister van EL&I toch akkoord gegaan met het reserveren van extra frequentieruimte voor nieuwkomers op de markt. Op 1 oktober 2010 maakte de vereniging haar reactie op de consultatie ‘beleidsvoorstellen voor de strategische nota mobiele communicatie’ bekend. Kern was dat BTG geen levensvatbare nieuwkomers verwacht, een nieuwkomer die tevens een mobiel netwerk bouwt is naar ons oordeel al helemaal geen realistische optie.

In de commissievergadering werd duidelijk dat de Kamer er anders over denkt. Men verwacht concurrentie te stimuleren met nieuwkomers en wil de beschikbare frequentieruimte daarvoor uitgebreid zien. Naar ons oordeel blijft er dan nog meer frequentieruimte ongebruikt. De commissie denkt aan twee of meer nieuwkomers. Of dat concurrentie stimuleert is nog de vraag, u herinnert zich de situatie dat we in Nederland vijf aanbieders van mobiele diensten hadden.

Bron: Ministerie EL&I

Ministerie van EL&I besluit tot wijziging universele dienstverlening

Op 2 november 2010 informeerden wij de leden over het voornemen van het ministerie om de universele dienst te wijzigen. Dat is inmiddels geen voornemen meer maar een besluit. Kort door de bocht betekent dit besluit dat in een openbare telefoonaansluiting op een vaste locatie mag worden voorzien met een mobiele aansluiting. We hebben nog even de indruk gehad dat deze wijziging per 1 juli jl. een feit zou zijn, men mikt nu op 1 januari 2012.

Dit besluit heeft alles te maken met de aanleg van next generation netwerken, glas dus, waarover alleen een enkelvoudige aansluiting niet rendabel zou kunnen worden geleverd. Het besluit laat complicerende details buiten beschouwing.

Bron: Ministerie van EL&I

Publicatiedatum: 14-9-2011