Tag: Artificial Intellgence

TNO schrijft agenda voor AI in mobiliteit en transport

TNO schreef in opdracht van TKI Dinalog het position paper 'Artificiële Intelligentie in Mobiliteit en Transport'. Het document is door Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog, aangeboden aan de Nederlandse AI Coalitie als agenda voor Nederland op het gebied van Mobiliteit en Transport.

De complexiteit en limieten van transport en mobiliteit worden vandaag de dag feilloos blootgelegd. Conventionele werkwijzen schieten inmiddels vaak tekort, maar Artificiële Intelligentie (AI) biedt de mogelijkheid om hiermee wel om te gaan en oplossingen te bieden.

Dichtbevolkte steden, een infrastructuur die zucht onder congestie, de noodzaak tot vergaande reducties in schadelijke emissies, maar ook onverwachte urgenties in logistieke ketens en mobiliteit zoals nu het Corona-virus. Het zijn allemaal problemen voor de mobiliteit en transportsector.

Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie bestaat uit adaptieve systemen die intelligent gedrag vertonen dat doorgaans voorbehouden is aan de mens. Dat wil zeggen: systemen die hun toestand en omgeving kunnen waarnemen en reconstrueren (sensing), kunnen analyseren en voorspellen (thinking) en met een zekere vorm van autonomie (zelfstandig) beslissingen kunnen nemen, adviezen kunnen geven of daadwerkelijk actie ondernemen (acting).

Leren uit data

Een elementair aspect voor AI is leren uit data. Voor de complexe mobiliteit- en transportsystemen is gebruik maken van grote hoeveelheden beschikbare data voor AI-toepassingen ook cruciaal. Dit maakt het mogelijk om de best mogelijke beslissingen te identificeren en te implementeren op systeemniveau. Vanuit een AI-perspectief is mobiliteit en transport op te delen in twee niveaus. Enerzijds personen en objecten, zoals verkeersdeelnemers, voertuigen, lading en infrastructuur. Anderzijds systemen en processen, zoals bevoorradingsketens, verkeerscentrales, verkeer, beleid en regelgeving.

Kansen voor AI in mobiliteit en transport

“In potentie kan AI bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd mobiliteits- en transportsysteem dat met nieuwe technologie zowel onze economische positie versterkt als onze sociaal-maatschappelijke context verbetert", aldus logistiek consultant Christian van Ommeren van TNO. "Veelbelovende toepassingsgebieden voor een veiliger, duurzamer en efficiënter systeem zijn onder andere zelfrijdende voertuigen, slim elektrisch laden, predictief onderhoud, zelflerende energie en emissie management, coöperatieve mobiliteit, deelmobiliteit en zelforganiserende logistiek.”

“Nu is het zaak om als sector hier gezamenlijk in op te trekken in publiek-private samenwerking. Met deze position paper met strategische lijnen leveren wij een bijdrage aan de AI Coalitie", zegt directeur Albert Veenstra van TKI Dinalog. "Een werkgroep kan nu concrete doelstellingen formuleren en deelgebieden identificeren en prioriteren waar we AI gedreven innovatie als eerste gaan versnellen. En passant kan AI zo uitstekend bijdragen aan het integreren van de op dit moment vaak geïsoleerde activiteiten van personenvervoer, logistiek en verkeersmanagement.”

Bron: TNO

Cisco komt met server voor AI en Machine Learning

Cisco introduceert een UCS server die speciaal is gebouwd voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) workloads. De nieuwe server zorgt voor snellere deep learning, een rekenintensieve vorm van machine learning die gebruikmaakt van neurale netwerken en grote dataverzamelingen om computers te trainen voor complexe taken.

AI neemt een enorme vlucht. Hoewel op dit moment slechts vier procent van de CIO’s volgens marktonderzoeker Gartner aangeeft AI-projecten in productie te hebben, zal dit percentage de komende jaren drastisch toenemen. Net als machine learning biedt kunstmatige intelligentie grote bedrijven nieuwe manieren om complexe problemen op te lossen.

Tegelijk hebben deze technologieën een diepgaand effect op de onderliggende IT-processen en -infrastructuur. De nieuwe server van Cisco is speciaal ontwikkeld om bedrijven te helpen om nieuwe workloads, nieuwe verkeerspatronen en nieuwe relaties binnen de business te managen.

Meer rekenkracht

De server is met behulp van krachtige NVIDIA Tesla V100 Tensor Core GPU’s ontworpen om veel van de huidige, meest bekende software stacks te versnellen. Met deze GPU’s kunnen AI-modellen waaraan eerder wekenlang moest worden gerekend, in enkele uren worden getraind.

Datawetenschappers en ontwikkelaars kunnen op een laptop experimenteren met machine learning. Maar grootschalige deep learning vereist veel meer rekenkracht en vereist een IT-infrastructuur die grote hoeveelheden data aankan. Ook zijn er tools nodig om die data te prepareren voor ML. Daarom werkt Cisco met zijn technologiepartners om veel van de populairste machine learning tools te valideren, de implementatie ervan te vereenvoudigen en de ‘time to insight’ te verkorten.

Meer informatie halen uit data

Met de toevoeging van de Cisco UCS C480 ML biedt Cisco nu een complete reeks computing-opties voor elke AI- en ML-fase: van het verzamelen van data tot de analyse aan de rand van het netwerk en van het prepareren van data tot real-time inferentie in het hart van AI. Klanten kunnen zo meer informatie uit hun data halen. Met het nieuwe DevNet AI Developer Center en de DevNet Ecosystem Exchange stelt Cisco tools en middelen beschikbaar aan datawetenschappers en ontwikkelaars om een nieuwe generatie apps te ontwikkelen.

Om het makkelijker te maken om op grote schaal open source software te gebruiken, ongeacht waar de apps draaien, wordt gebruikgemaakt van containers en multicloud computing-modellen. Ook werkt Cisco samen aan de validatie op de nieuwe server van machine learning omgevingen en software zoals Anaconda, Kubeflow en oplossingen van Cloudera en Hortonworks.

Nyenrode: ‘Internationaal belang Data Science neemt toe’

Om het internationale belang van Data Science te benadrukken heeft Nyenrode prof. dr. Ruud Wetzels benoemd als hoogleraar van de leerstoel. Wetzels focust zich binnen deze leerstoel op toepassingen van Artificial Intelligence (AI), wiskunde en statistiek in het bedrijfsleven.

Data Science is de wetenschap die zich bevindt op het snijvlakvlak van computer science, wiskunde en specifieke domeinkennis met als doel om kennis en inzicht te verzamelen uit gestructureerde en ongestructureerde data. Bijvoorbeeld, door optimalisatie van databeheer en slim gebruik van die data kunnen bedrijven betere (strategische) beslissingen nemen. Met behulp van deze leerstoel wil Nyenrode studenten en onderzoekers inspireren en verder brengen op het gebied van Data Science

Brug tussen wetenschap en bedrijfsleven

Data Science is bij uitstek een interdisciplinair vakgebied en dus geschikt om een brug te slaan tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. In zijn onderzoek richt Wetzels zich dan ook op hoe wiskunde, statistiek en Artificial Intelligence het beste ingezet kunnen worden in het bedrijfsleven en wat de impact hiervan kan zijn. Ook gaat de hoogleraar werken met de laatste technologische ontwikkelingen en breidt hij zijn internationale netwerk verder uit.

BTG-Kennisinstituut

Petra Claessen, Managing Director & New Business BTG: “Het is belangrijk dat opleidingsinstituten als Nyenrode de brug slaan tussen wetenschap/onderwijs en het bedrijfsleven. In het kader van het BTG-Kennisinstituut is BTG in gesprek met Nyenrode Business Universiteit. Het BTG-Kennisinstituut is het platform waar ICT- en Telecom-professionals terecht kunnen om kennis te halen, te brengen maar ook om vast te leggen wat het niveau is van de vakbekwaamheid op ICT-gebied. Voor dat laatste start BTG het BTG-Register voor ICT- en Telecomprofessionals. In het register kan een ICT-professional op een van de vier niveaus geregistreerd worden: Executive, Senior Manager, Manager en Young Professional. Eenmaal opgenomen in het BTG-Register kunnen de professionals hun kennis bijhouden en uitbouwen via de inhoudelijke BTG-bijeenkomsten die al dan niet in samenwerking met kennispartners zoals bijvoorbeeld Nyenrode georganiseerd worden.”

Impact van Data Science

Hoogleraar Wetzels combineert zijn leerstoel met zijn werkzaamheden als Senior Manager bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Hij adviseert hier met name de financiële sector op het gebied van Data Science en het operationaliseren hiervan. Hierdoor kan hij zijn hoogleraarschap direct toepassen in het bedrijfsleven en stelt hij wetenschap en bedrijfsleven in staat om van elkaar te leren en te profiteren. Dit is voor Nyenrode een belangrijk gegeven wegens het business karakter van de universiteit.

“De impact van Data Science op ons leven is de afgelopen jaren sterk gegroeid”, aldus Wetzels, “maar wordt –door de forse stijging van beschikbare data en toepassingen– verondersteld nog veel groter te worden. Deze explosieve stijging van toepassingen zorgt ervoor dat er onderzoek gedaan dient te worden naar hoe deze toepassingen optimaal ingezet kunnen worden in de business, en wat de impact daarvan is.” Met deze leerstoel en de aanstelling van prof. dr. Wetzels spelen PwC en Nyenrode in op deze belangrijke trend in de maatschappij en zijn ze op de hoogte van de elkaar snel opvolgende veranderingen in dit vakgebied.

‘Gezondheidszorg in 2030 grotendeels digitaal’

Binnen tien jaar kan een medische controle vooral bestaan uit interacties met sensoren, camera’s en robotscanners, in plaats van uit contact met dokters of verplegers. Uit nieuw onderzoek van Aruba, een onderneming van Hewlett Packard Enterprise blijkt dat veel zorgorganisaties hun diensten gaan herbouwen rondom IoT.

Het rapport ‘Building the Hospital of 2030’ is gebaseerd op interviews met leiders in de zorgsector en futurologen. Het onderzoek verklaart de waarschijnlijkheid en noodzaak van slimmere werkplekken op basis van mobiele-, cloud- en IoT-technologieën. Verder geeft het rapport een beeld van de verschillende manieren waarop de patiëntervaring en de klinische zorg zullen verbeteren.

Het onderzoek onderscheidt vijf belangrijke voorspellingen voor de transformatie in de gezondheidszorg tot 2030:

1. Zelfdiagnose door patiënten
Met op app gebaseerde en draagbare tools om de gezondheid te monitoren en ook zelf scans te doen, kunnen patiënten diverse waarden thuis vaststellen. Dit alles zonder de noodzaak om een praktijk of ziekenhuis te bezoeken.

2. Het geautomatiseerde ziekenhuis
De intake biedt imaging-technologieën die de hartslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie van patiënten vanaf de binnenkomst analyseren. Aansluitend kunnen sensoren bloeddruk en ECG binnen 10 seconden meten. Op die manier is een automatische beoordeling of zelfs diagnose direct mogelijk.

3. Extra tijd voor zorgprofessionals
Dokters en verpleegkundigen besteden momenteel tot 70 procent van hun tijd aan administratieve taken. Via hun mobiele apparatuur kunnen zij scans en patiëntgegevens veel sneller analyseren, waardoor ze veel meer tijd aan directe patiëntenzorg kunnen besteden.

4. Digitale dataopslag
Apparatuur integreert automatisch met digitale patiëntgegevens en verwerkt updates op basis van de actuele status en behandeling. Zo beschikken zorgmedewerkers over rijkere, real-time en toegankelijke data en kunnen ze beter gefundeerde beslissingen nemen.

5. Acceptatie van AI
De rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij diagnoses en behandelingen groeit snel en de toenemende publieke acceptatie zal er snel toe leiden dat patiënten ook diagnoses door machines zullen accepteren. Mits de ontwikkeling en implementatie van deze diensten de patiënt centraal stelt, de voordelen goed uitgelegd worden en er toestemming gevraagd is.

Dr. Hugh Montgomery, UCL Professor, zegt over de verbeteringen die AI de medische zorg kan bieden: “Binnen tien jaar kunnen we zo’n 50.000 bloed proteïnen uit één druppel bloed analyseren en veel sneller of zelfs automatisch diagnoses stellen. Dat is echt een radicale verbetering. Momenteel kom ik niet verder dan 30 variabelen uit een druppel bloed.” Over selfservice zorg door de patiënten zegt Digital Health futuroloog Maneesh Juneja: “Stel dat je binnen nu en tien jaar de diagnose diabetes of hoge bloeddruk krijgt. In dat geval kan een belangrijk deel van het monitoren van medicijngebruik gedaan worden zonder veel fysieke controles. Je data is real-time te volgen en afwijkingen van het aanbevolen dieet of behandelplan zijn direct duidelijk. Je krijgt in dat geval een digitaal signaal via je smartwatch of augemented reality bril.”

Deze ontwikkelingen zijn volgens het onderzoek zeker geen sciencefiction en kunnen zelfs een sleutelrol spelen bij betere zorg voor de vergrijzende bevolking. Volgens cijfers van de VN is het aantal 60-plussers in 2030 opgelopen tot 56 procent. Dit versterkt de behoefte aan efficiëntere gezondheidszorg.

Europese Artificial Intelligence-instituten bundelen krachten

Europese topinstituten in Artificial Intelligence gaan samenwerken en vragen 600 miljoen euro voor een nieuw lab om niet achter te blijven bij de VS en China. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. De instituten willen samen topwetenschappers aantrekken en een beter klimaat creëren voor succesvolle startups.

Het initiatief van de instituten komt volgens Het Financieele Dagblad op het juiste moment. Deze week maakt de Europese Commissie een investeringsprogramma voor kunstmatige intelligentie bekend. De wetenschappers zeggen 600 miljoen euro nodig te hebben voor de oprichting, naast een jaarlijks budget van 90 miljoen euro, aldus het FD.

Het gaat om een consortium van zes instituten dat de naam European Lab for Learning and Intelligent Systems (Ellis) heeft meegekregen. Bij het consortium zijn ook de Zwitserse technische universiteit ETH, de Israëlische Hebrew University, de Duitse universiteit van Tübingen, de universiteit van Cambridge en het Franse onderzoeksinstituut Inria aangesloten. Max Welling, woordvoerder van het Nederlandse onderdeel in het netwerk, noemt in het FD fundamenteel onderzoek naar beeld- en spraak een belangrijk gebied. Het Ellis-initiatief hoopt industriële researchlabs uit de hele wereld aan te trekken en het wil een voedingsbodem creëren voor startups die wereldspelers worden.

Donderdag presenteert een collectief van onderzoekers een nieuw Nederlands centrum voor kunstmatige intelligentie. Dat wordt het Nederlandse onderdeel van het Ellis-netwerk.

Bron: FD.nl

Gemeente Amsterdam draagt 4 miljoen bij aan AI-hotspot

De Universiteit van Amsterdam wil een Artificial Intelligence hotspot creëren op het Amsterdam Science Park. De gemeente steekt hier maar liefst vier miljoen euro in.

Het nieuwe gebouw moet het centrum worden voor ondernemen, onderwijs en onderzoek op het gebied van Artificial Intelligence. Het Amsterdam Science Park is hier een goede locatie voor, want hier is men al veel bezig met bijvoorbeeld natuurwetenschappelijk - en ICT-onderzoek.

De wereld van kunstmatige intelligentie verandert snel, daarom beoogt het initiatief een snelle groei in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. De AI-hotspot wordt een open plek waar innovatieve oplossingen op verschillende terreinen kunnen worden ontwikkeld. Zowel door studenten als door professionals. De ambitie is om in 2019 te starten met de bouw, waarna het co-creatie gebouw naar verwachting begin 2021 in gebruik kan worden genomen. “Met de komst van deze hotspot verstevigen de gemeente Amsterdam en de UvA de Amsterdamse kenniseconomie en de positie van Amsterdam en het Amsterdam Science Park als één van de belangrijke Europese centra op het gebied van bètaonderwijs en –onderzoek”, zegt Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim.

Geert ten Dam, bestuursvoorzitter Universiteit van Amsterdam: “De Amsterdamse wetenschappelijke expertise op het terrein van Artificial Intelligence wordt breed erkend als leidend in Nederland en erbuiten. Wij hebben in de afgelopen jaren mooie samenwerkingen gerealiseerd met onder meer Bosch in het Deltalab en Qualcomm in het QUVA-lab. In dit nieuwe gebouw kunnen we meer van dit soort samenwerkingen creëren om zo de technologische en maatschappelijke uitdagingen van AI aan te pakken. Ook voor vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg, veiligheid of duurzaamheid biedt de inzet van AI veel kansen.”

BTG over innovatie

Petra Claessen, Managing Director & New Business BTG: “Investeren in innovatie mag op geen enkele agenda ontbreken. Vandaar dat BTG als dé branchevereniging in ICT en Telecommunicatie deze stap van Gemeente Amsterdam enorm toejuicht. Als branchevereniging brengen wij partijen bij elkaar, ook met het oog op innovatie. Want innovatie is co-creatie. BTG heeft een Innovatie BV waarmee wij bijvoorbeeld investeren in de ontwikkeling van E-SIM en met marktpartijen werken aan de standaardisatie van indoor dekking. Met ons programma Green Meets Grey brengen wij startups en grootzakelijke ondernemingen met elkaar in contact. Alles met het doel om innovatie aan te jagen.”

 

Dit zijn de IT-trends van 2018 volgens Gartner

Gartner geeft ieder jaar de belangrijkste IT-trends die volgens het bureau van groot strategisch belang zijn. Vooral Artificial Intelligence (AI) gaat opkomen. Wouter Aarts van Ricoh licht de Gartner-verwachtingen voor 2018 toe.

1. AI fundament
Volgens onderzoek van Gartner is al 59% van de bedrijven bezig met het verzamelen van informatie over AI-strategieën. De overige organisaties zijn al bezig met deze relatief nieuwe technologie en hebben al concrete vooruitgang geboekt of passen AI-oplossingen al toe.

2. Intelligent Apps en Analytics
De toekomst ziet er goed uit voor AI. In de nabije toekomst bevat elke applicatie of service kunstmatige intelligentie. Het zal onopvallend worden uitgevoerd op de achtergrond van veel bekende toepassingscategorieën, terwijl volledig nieuwe categorieën worden gegenereerd. AI gaat de komende tijd veel terrein winnen in veel software- en servicemarkten.

3. ‘Intelligent Things’
‘Intelligente dingen’, zijn objecten die halfautomatisch of autonoom werken in een niet-gecontroleerde omgeving gedurende een bepaalde tijd om een bepaalde taak voltooien. Denk bijvoorbeeld aan een zelfsturend landvoertuig of een zelfrijdende auto. Over toekomst gesproken…

4. Digital Twins
Letterlijk een digitale tweeling. Dit is een digitale weergave van een echt object of systeem. Deze Digital Twins zijn gekoppeld aan de ‘real-world’ en bieden op deze manier informatie over de staat van het gekoppelde object, ze reageren op verandering, verbeteren operaties en voegen waarden toe.

5. Cloud to the Edge
Edge computing verwijst naar het werk dat op het uiterste punt van een netwerk wordt uitgevoerd. IoT-apparaten zullen sensorinformatie niet direct naar de cloud sturen, maar op het apparaat zelf verwerken. Dit heeft grote voordelen voor een netwerk.

6. Conversationele platforms
Jouw smartapparaat kan je op deze manier met gemak een reservering maken in bij een restaurant laten maken of antwoord laten geven op een dringende vraag. Deze platforms zullen zich blijven ontwikkelen, waardoor in de toekomst nog complexere acties kunnen worden uitgevoerd.

7. Meeslepende ervaring
Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality gaan stappen maken. Gecombineerd met conversatieplatforms zal er een verschuiving plaatsvinden in de gebruikerservaring. In de komende vijf jaar zal de focus liggen op mixed reality, waarbij de realiteit en virtuele realiteit samenkomen.

8. Blockchain
Blockchain wordt nu nog vooral gezien als hulpmiddel voor betalingen, maar deze technologie gaat in de toekomst veel betekenen voor de overheid, gezondheidszorg, contentdistributie, supply chain management en nog veel meer.

9. Event-driven
Een event-driven benadering is waaar veel bedrijven op inzetten. Dit is een marketingtool waarbij een enkele actie (zoals het bezoek aan een website) zorgt voor een hele reeks andere acties die op de betrokken persoon zijn afgestemd. Dit resulteert in een sneller resultaat.

10. Continu adaptief risico en vertrouwen
Met al deze nieuwe technieken stijgt het dreigingpotentieel. De beveiligingstechnieken die we kennen zullen niet voldoende zijn, aangezien deze zich richten op eigendommen. Mensgerichte beveiligingsoplossingen zijn de toekomst, waarmee kan worden nagegaan wie zich binnen je netwerk bevinden en of deze personen te vertrouwen zijn of niet.

Visie BTG
Eric Reij, voorzitter BTG: “De trend-lijst van Gartner laat zien dat BTG op het juiste spoor zit met de thema’s voor events en expert-groepen. ‘Intelligent’ is ook bij Gartner het sleutelwoord in 2018 en wij sluiten daar goed op aan. Of het nu gaat om AI, Internet of Things, BI of slimme cybersecurity, de organisaties van onze leden krijgen hier vroeg of laat mee te maken. Aan ons om aanbieders en gebruikers van technologie te verbinden, de trends te duiden en antwoorden te formuleren op de technologische uitdagingen die leven bij onze leden.”

Lees het complete artikel op Werktrends.nl.