Tag: e-health

VWS maakt extra geld vrij voor e-health

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is hiervoor een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Er is 50.000 euro per aanvraag beschikbaar. Subsidie aanvragen kan vanaf morgen.

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Deze zorg is gericht op thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Minister Hugo de Jonge van VWS geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is. “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn”, aldus De Jonge.

Zorg onder druk

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Beeldschermzorg

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen.

Subsidies

Per aanvraag is dus 50.000 euro beschikbaar en de subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag worden ingehuurd. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal vijf werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 9.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

‘Gezondheidszorg in 2030 grotendeels digitaal’

Binnen tien jaar kan een medische controle vooral bestaan uit interacties met sensoren, camera’s en robotscanners, in plaats van uit contact met dokters of verplegers. Uit nieuw onderzoek van Aruba, een onderneming van Hewlett Packard Enterprise blijkt dat veel zorgorganisaties hun diensten gaan herbouwen rondom IoT.

Het rapport ‘Building the Hospital of 2030’ is gebaseerd op interviews met leiders in de zorgsector en futurologen. Het onderzoek verklaart de waarschijnlijkheid en noodzaak van slimmere werkplekken op basis van mobiele-, cloud- en IoT-technologieën. Verder geeft het rapport een beeld van de verschillende manieren waarop de patiëntervaring en de klinische zorg zullen verbeteren.

Het onderzoek onderscheidt vijf belangrijke voorspellingen voor de transformatie in de gezondheidszorg tot 2030:

1. Zelfdiagnose door patiënten
Met op app gebaseerde en draagbare tools om de gezondheid te monitoren en ook zelf scans te doen, kunnen patiënten diverse waarden thuis vaststellen. Dit alles zonder de noodzaak om een praktijk of ziekenhuis te bezoeken.

2. Het geautomatiseerde ziekenhuis
De intake biedt imaging-technologieën die de hartslag, temperatuur en ademhalingsfrequentie van patiënten vanaf de binnenkomst analyseren. Aansluitend kunnen sensoren bloeddruk en ECG binnen 10 seconden meten. Op die manier is een automatische beoordeling of zelfs diagnose direct mogelijk.

3. Extra tijd voor zorgprofessionals
Dokters en verpleegkundigen besteden momenteel tot 70 procent van hun tijd aan administratieve taken. Via hun mobiele apparatuur kunnen zij scans en patiëntgegevens veel sneller analyseren, waardoor ze veel meer tijd aan directe patiëntenzorg kunnen besteden.

4. Digitale dataopslag
Apparatuur integreert automatisch met digitale patiëntgegevens en verwerkt updates op basis van de actuele status en behandeling. Zo beschikken zorgmedewerkers over rijkere, real-time en toegankelijke data en kunnen ze beter gefundeerde beslissingen nemen.

5. Acceptatie van AI
De rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij diagnoses en behandelingen groeit snel en de toenemende publieke acceptatie zal er snel toe leiden dat patiënten ook diagnoses door machines zullen accepteren. Mits de ontwikkeling en implementatie van deze diensten de patiënt centraal stelt, de voordelen goed uitgelegd worden en er toestemming gevraagd is.

Dr. Hugh Montgomery, UCL Professor, zegt over de verbeteringen die AI de medische zorg kan bieden: “Binnen tien jaar kunnen we zo’n 50.000 bloed proteïnen uit één druppel bloed analyseren en veel sneller of zelfs automatisch diagnoses stellen. Dat is echt een radicale verbetering. Momenteel kom ik niet verder dan 30 variabelen uit een druppel bloed.” Over selfservice zorg door de patiënten zegt Digital Health futuroloog Maneesh Juneja: “Stel dat je binnen nu en tien jaar de diagnose diabetes of hoge bloeddruk krijgt. In dat geval kan een belangrijk deel van het monitoren van medicijngebruik gedaan worden zonder veel fysieke controles. Je data is real-time te volgen en afwijkingen van het aanbevolen dieet of behandelplan zijn direct duidelijk. Je krijgt in dat geval een digitaal signaal via je smartwatch of augemented reality bril.”

Deze ontwikkelingen zijn volgens het onderzoek zeker geen sciencefiction en kunnen zelfs een sleutelrol spelen bij betere zorg voor de vergrijzende bevolking. Volgens cijfers van de VN is het aantal 60-plussers in 2030 opgelopen tot 56 procent. Dit versterkt de behoefte aan efficiëntere gezondheidszorg.

eHealth Monitor 2017: aanbod e-health groeit harder dan gebruik

eHealth Monitor 2017

eHealth Monitor 2017

 

Vandaag verschijnt de eHealth Monitor 2017 van Nictiz en het Nivel. De eerste eHealth Monitor verscheen vijf jaar gelden. Deze vijfde editie wordt tijdens het Mobile Healthcare-congres in de Jaarbeurs Utrecht aangeboden aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.

eHealth Monitor 2017

Gebruik e-health blijft achter bij aanbod

Uit het onderzoek blijkt dat kennisgebrek bij zowel artsen als patiënten een remmende werking heeft op de opkomst van elektronische zorgtoepassingen. Er zijn wel steeds meer e-health-toepassingen beschikbaar, maar het gebruik ervan blijft vooralsnog achter. Wat betreft e-consult heerst er vooral onder medisch specialisten onduidelijkheid over het gebruik, de vergoedingen, de regels en de richtlijnen.

eHealth Monitor 2017

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste artsen online contact met de patiënt zien als een goede aanvulling op andere vormen van contact. Patiënten zijn wat minder positief. Bijna de helft wil wel gebruik maken van digitale uitwisseling, maar geeft aan dat dit in de praktijk tegenvalt. Ze zijn daarnaast bang dat het contact minder persoonlijk zal worden. Wanneer het digitale contact eenmaal tot stand is gebracht, blijken zowel artsen als patiënten het positiever te beoordelen.

Chronisch zieken

Het blijkt dat chronisch zieken sneller inzicht krijgen in de eigen medicatiegegevens en meer betrokkenheid ervaren bij de behandeling door hun arts. Zo'n 50 procent van de chronisch zieken heeft in 2017 zelf succesvol zaken als gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarden gemeten. De eHealth Monitor 2017 geeft ook aan dat zo'n 40 procent van de verpleegkundigen in de ouderenzorg gebruikmaakt van een elektronisch patiëntenportaal, waarbij meer dan de helft voorstander is van een digitale dubbele medicatiecontrole. Dat wil zeggen dat een tweede zorgverlener op afstand kan controleren of medicatie op de juiste manier wordt toegediend. Die controles worden op dit moment door 23 procent van de verpleegkundigen uitgevoerd.

Digitale mogelijkheden

Bij medische specialisten neemt de belangstelling voor digitale oplossingen steeds verder toe. Zo wil bijna de helft van de specialisten graag een overzicht met medicatiegegevens van de apotheek ontvangen als een patiënt wordt opgenomen. Bij huisartsen is er met name belangstelling voor het gebruik van monitoring op afstand. 48 procent wil hier gebruik van maken bij patiënten met diabetes.

Aanbevelingen eHealth Monitor 2017

Om het gebruik van e-health te verbeteren, heeft de eHealth Monitor een aantal aanbevelingen opgesteld.

  • Zorgaanbieders kunnen helpen de noodzaak van e-health duidelijker over te brengen aan patiënten.
  • Overheid en leveranciers kunnen nog meer aandacht besteden aan de digitale uitwisseling van gegevens.
  • Opleidingen kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en het een onderdeel van de studie maken.
  • Beroepsverenigingen kunnen regels, werkwijzen en richtlijnen omtrent e-health helder maken.
  • Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om zicht te krijgen op de succes- en faalfactoren.

KPN en RTL investeren in e-health start-ups

Bert Habets (RTL Nederland) en Jan-Kees de Jager (KPN)

Bert Habets (RTL Nederland) en Jan Kees de Jager (KPN)

KPN Ventures en RTL Ventures zien kansen om samen start-ups op het gebied van e-health naar een hoger plan te tillen. Dat hebben de investeringstakken van operator KPN (KPN Ventures) en het mediaconcern RTL Nederland (RTL Ventures) gisteren naar buiten gebracht. De Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) juicht deze ontwikkeling toe, maar ziet nog wel ruimte voor verdere verbetering.

Operator KPN brengt de infrastructuur (vast en mobiel), de knowhow op het gebied van connectiviteit en een groot aantal klanten in de zorgsector in. RTL heeft op zijn beurt met tv-zenders en digitale platformen de ‘marketingpower’ en het bereik onder consumenten om e-health toepassingen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Door deze krachten te bundelen zien beide partijen mogelijkheden om de groei van producten, diensten en toepassingen op het gebied van e-health te versnellen en te vergroten.

In een officieel bericht stelt het duo dat ‘het gebruik van e-health toepassingen in de lift zit’. De twee partijen zien de nodige mogelijkheden voor vele groepen in de samenleving: “Toenemend gebruik kan leiden tot verhoogd bewustzijn over voeding, stelt mensen in staat meer grip te krijgen op hun eigen gezondheid en vitaliteit, faciliteert mantelzorgers en zal de zorg ingrijpend kunnen verbeteren. Voor ons maakt dat de e-health markt een belangrijk segment om in te investeren.”

Jan Kees de Jager, CFO KPN zegt over de samenwerking: “De opkomst van het Internet of Things zal naar verwachting ook op de zorgsector een grote impact hebben – met e-health oplossingen die potentieel kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering, het leveren van een betere klantervaring, en het verlagen van kosten. Wij zien kansen om samen met RTL de e-health markt te verkennen, en potentieel kunnen we ook gezamenlijk investeren in e-health start ups die door de combinatie van expertise en bereik van RTL en KPN sneller kunnen door ontwikkelen tot een zakelijk succes.”

Bert Habets, CEO RTL Nederland: “E-health is een thema waar meer en meer vraag naar is in Nederland. Er is een groeiende behoefte om zelf grip te hebben op eigen gezondheid en vitaliteit en in de zorg en diensten daaromheen. Je ziet steeds vaker dat er in die markt veelal door nieuwe technologie gedreven initiatieven ontstaan van slimme, ondernemende mensen. Maar de markt is nog erg versnipperd. Ik denk dat partijen, zoals KPN en RTL, een grote rol kunnen spelen in het verbinden en laten groeien van deze initiatieven om zo nieuwe, innovatieve oplossingen te bieden voor bestaande problemen. Zo kunnen we de zelfredzaamheid van de samenleving op vele manieren stimuleren.”

KPN en RTL oriënteren zich momenteel op de e-health markt en trekken gezamenlijk op in de zoektocht naar geschikte initiatieven. De focus ligt op initiatieven waarbij de relevante expertise van beide bedrijven echt onderscheid kan maken. Het staat partijen vrij om daarnaast ook individueel in e-health initiatieven te investeren.

KPN Ventures is een door KPN opgezet investeringsfonds om zogenoemde ‘outside-in innovatie’ te bevorderen en de betrokkenheid van de operator bij start-ups te vergroten. Verwacht wordt dat dit voor KPN klanten innovaties in de producten, diensten en netwerken zal versnellen. Ook wil het bedrijf op deze wijze een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatie-ecosystemen in Nederland.

Reactie BTG:

De Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) toont zich - bij monde van voorzitter, Jan van Alphen, zelf werkzaam als manager in de zorgsector - verheugd met deze ontwikkeling:

“Hiermee wordt een breed platform gecreëerd om het denken en handelen op het gebied van de inzet van ICT in de gezondheidszorg in Nederland te stimuleren. Het verhoogt tevens het gezondheidsbewustzijn.”

In dit verband acht Van Alphen het goed om hierbij ook start-ups en zogenoemde ‘Young Professionals’ te betrekken: “Mede in relatie tot de - als gevolg van de terugtrekkende overheid - toenemende individuele verantwoordelijkheid van burgers en patiënten voor hun eigen gezondheidsdossier, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van ICT-toepassingen. Met als gevolg dat grote, diverse groepen Nederlanders hiermee uit de voeten kunnen. De Young Professionals, veelal opgegroeid met ICT, kunnen hieraan in belangrijke mate bijdragen. Zeker in samenwerking met KPN, een in Nederlands als vanouds gevestigde orde op het gebied van telecommunicatie en in latere stadia van ICT. Deze kennis en ervaring leent zich goed voor een combinatie met de kennis en vaardigheden van de Young Professionals. Wellicht dat dit KPN tevens zal helpen marktaandeel in de zorgsector te winnen en in dit verband vernieuwing te realiseren.”

BTG-voorzitter van Alphen ziet ook een belangrijke rol voor een belangrijke stakeholder die in het kersverse samenwerkingsverband van KPN en RTL misschien onderbelicht dreigt te raken:

“Van belang in deze ambitie is overigens ook om de verbinding met de zorg zelf te zoeken, waaraan BTG als branchevertegenwoordiger een bijdrage kan leveren. In de afgelopen fase heeft BTG overigens haar innovatieorganisatie gerealiseerd, dit als uitbreiding voor haar dochteronderneming TGG, waarin leden diverse diensten kunnen afnemen. Binnen deze context wordt gezamenlijk met leden gewerkt aan nieuwe diensten, waarmee marktimperfecties worden ondervangen, zo ook in relatie tot de zorgsector. Hierbij is tevens een strategische discussie en samenwerking gaande met leveranciers zoals KPN, Young Professionals en de ervaren BTG-leden uit het groot en midden zakelijk segment.”

Foto: Marcel Bekedam