Tag: Economische Zaken (EZ)

Verslag BTG Masterclass Industry: 5G biedt veel kansen, maar ook de nodige uitdagingen

BTG Masterclass 5G

5G biedt heel veel nieuwe kansen, maar ook de nodige uitdagingen die moeten worden overwonnen. Zoveel en meer werd duidelijk tijdens de Masterclass Industry 5G die plaatsvond in de innovatieruimte van Vopak in Rotterdam. Tijdens deze BTG-bijeenkomst voor zakelijke gebruikers, die gezamenlijk is georganiseerd met Flash PMN, kwamen sprekers aan het woord die 5G, en alle facetten ervan, de revue lieten passeren. Samen schetsten ze een breed perspectief op de mogelijkheden die 5G biedt, maar ook op de hobbels die er nog zijn voor de techniek grootschalig ingezet kan worden.

BTG Masterclass 5G

Vraag en aanbod veranderen

De mogelijkheden zijn duidelijk: 5G brengt meer capaciteit, meer snelheid en meer gebruiksgemak. Het maakt allerlei tailor made applicaties en toepassingen mogelijk die een sterke vooruitgang kunnen betekenen voor de hele industrie. Volgens Jeroen Thijsen van Huawei schuilt hierin echter ook de uitdaging: klanten vragen vaak specifieke oplossingen die niet altijd door traditionele MNO's geboden kunnen worden. “Met 5G gaat het steeds meer naar service gerelateerde dienstverlening. Nu koop je een SIM-kaart bij een operator en daar stopt het. Er zullen nieuwe partijen komen die service leveren en daar verantwoordelijkheid voor nemen.”

MNO's zijn gewend om met zogeheten downstream bitpipe-modellen te werken. Videobrillen met UHD-camera's vereisen ook hogere upstream doorvoersnelheden, al gauw 20 Mbps.

Op het gebied van kritische communicatie leven heel andere vragen. Hier zijn snelheid en lage latency zeker niet de enige vereisten. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn minstens net zo belangrijk.  Wanneer het hele bedrijfsproces draadloos wordt ingericht, levert dat veel vrijheid op, maar dit mag niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid van het netwerk en de veiligheid van alle data die erover worden verstuurd.

Dick Martens die sprak namens KMBG, het BTG-initiatief voor gebruikers van kritische mobiele communicatie, onderstreepte dit: “Kritische mobiele communicatie stelt hoge en specifieke eisen aan een netwerk. Daarom geven we ook richting het ministerie van Economische Zaken aan: zorg dat je spectrum vrijhoudt voor de specifieke vragen van grootgebruikers.”

Peter Anker van het ministerie van Economische Zaken (EZ) geeft aan dat EZ kijkt naar frequentieruimte voor breedbandige communicatie voor flexibel gebruik. Anker roept grootgebruikers daarom op om hun wensen kenbaar te maken. Vergunningsvrije banden zijn wat het ministerie betreft echter geen goede oplossing. Zeker niet omdat het druk is. Een specifiek Nederlands probleem is dat de 3.5 GHz-band niet gebruikt kan worden boven de lijn Amsterdam-Zwolle vanwege het satellietgrondstation van defensie in het Friese Burum.

Maatwerk en P-LTE

Voor Maurits Zandbergen van Flash PMN is duidelijk dat MNO's zeker niet al het gewenste maatwerk gaan leveren. De specifieke wensen van gebruikers maakt dat er veel ruimte is voor custom made Private LTE netwerken (P-LTE). Chipmaker Qualcom heeft becijferd dat deze markt uiteindelijk kan uitgroeien tot  31 Mld.

Een voorbeeld van een case leverde Thomas Hervieu van LD Expertise. Hij presenteerde een pilot met een P-LTE-netwerk zoals Air France dat gedurende het afgelopen jaar heeft uitgevoerd op vliegveld Charles de Gaulle. Hoewel in de pilot nog gebruik werd gemaakt van 4G, bleken de resultaten veelbelovend.

BTG Masterclass 5G

Marktanalist Dean Bubley plaatste de komst van 5G in een breder kader van technologische ontwikkelingen en waakt voor onrealistische verwachtingen. Dat iets via een netwerk kán, betekent volgens hem niet dat het ook móét. Dit maakt hij met een sprekend voorbeeld duidelijk. “Wanneer er in de binnenlanden van Zweden ineens een eland voor je zelfrijdende auto opduikt, wil je dan dat die informatie eerst via een netwerk wordt verstuurd en verwerkt of wil je dat de software in de auto die info verwerkt? Ik weet wel waar ik voor kies.”

Hoe nu verder?

We zitten in een overgangsfase. Zeker op de korte termijn zullen specifieke netwerken als TETRA, of P-LTE-oplossingen gecombineerd worden met generieke 4G en 5G-netwerken en WiFi. Dat betekent oriënteren en proberen zoals ook Bart van der Meer, Innovation engagement leader van Vopak, aangeeft. Bewezen kleinschalige pilots kunnen vervolgens op grotere schaal worden uitgerold.

Voorzitter Jan van Alphen spoort alle BTG-leden aan om hun eigen behoeften in kaart te brengen, kenbaar te maken en op zoek te gaan naar partners die kunnen helpen. Maar vooral roept hij ze op om de nieuwe techniek en de mogelijkheden die deze biedt te omarmen. BTG zal in dit proces blijven faciliteren en een verbindende rol blijven spelen.

[userquote user="906"]“Grootzakelijke gebruikers maken beleid voor meerdere jaren en 5G moet een rol hebben in de toekomstplannen. Veel bedrijven adresseren de mogelijkheden van 5G te weinig in hun ICT-strategieën. Dat komt ten dele door de onbekendheid met deze techniek en haar mogelijkheden. Daarom pleit ik ervoor dat bedrijven de techniek moeten omarmen door de mogelijkheden ervan te verkennen en door hiervoor de strategische samenwerking aan te gaan met de markt en de specialisten op dit terrein. De overheid kan er tevens toe bijdragen om de bekendheid te vergroten door hieraan context en duidelijkheid te geven. Je hebt daarnaast mensen nodig in de markt die met kennis en kunde creatieve oplossingen gaan bedenken. BTG wil die mensen graag verbinden.”[/userquote]

Maurits Zandbergen benadrukt om bij alle plannen de eindgebruiker niet uit het oog te verliezen: “Wat ik belangrijk vind? Het gaat om mensen. Een portofoon is een life line en klanten moeten kunnen rekenen op een stabiel netwerk. Als het er echt om gaat moet zo'n apparaat het doen.”

BTG Masterclass 5G

EZ volgt initiatief BTG omtrent standaardisatie indoordekking

Het ministerie van Economische Zaken volgt voor de implementatie van de nota Frequentiebeleid 2016 het advies van BTG op omtrent de standaardisatie van indoordekking. Vele partijen reageerden vorig jaar op deze nota, waaronder BTG als branchevertegenwoordiger namens de zakelijke consument. BTG organiseerde hierin twee initiatieven, te weten de werkgroep Kritische Mobiele Beeldbandgebruikers en een samenwerking met de vier MNO’s.

Consultatie

Naar aanleiding van de consultatieronde op de Nota Frequentiebeleid 2016 diende BTG vorig jaar een formele reactie in bij Economische Zaken. Aan de werkgroep KMBG (Kritische Mobiele Beeldbandgebruikers) nemen onder andere KLM, Schiphol, UMC Utrecht, Erasmus MC, Havenbedrijf Rotterdam, GVB Amsterdam en ministerie van Veiligheid en Justitie enthousiast deel. In de reactie van BTG werden alle ledenreacties verwerkt. Daarnaast werkte BTG samen met de vier MNO’s om technische standaarden te ontwikkelen voor de koppeling van hun voorzieningen op de indoorinfrastructeren van de zogenaamde landlords, gebouweigenaren of beheerders. BTG heeft deze initatieven kenbaar gemaakt bij EZ, en met EZ afgestemd.

Advies

Als branchevereniging bracht BTG in dat veel van onze zakelijke leden voor hun bedrijfsvoering en corebusiness in toenemende mate randvoorwaardelijk afhankelijk zijn van een continu goede werking van hun ICT-voorzieningen, waaronder de beschikbaarheid van mobiele communicatie. In een groot aantal branchesectoren is bovendien sprake van bedrijfskritieke 24/7 communicatie, die grote negatieve impact heeft als deze niet wordt geborgd door technische verstoringen, onvoldoende redundante voorzieningen et cetera. Hiervoor moet ook voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit in het frequentiespectrum worden geboden. Dit is ook een aandachtspunt voor de wijze waarop de nieuwe frequentieveilingen worden vormgeven.

In de uitwerking van het beleid zal ook aandacht moeten zijn voor de wijze waarop de markt en marktwerking deze randvoorwaarden in voldoende mate kan borgen. Een nevenaandachtspunt hierbij is de wijze waarop het vergunningsvrije spectrum wordt ingevuld. BTG heeft hiervoor vanuit het zakelijke afnemersbelang aandacht gevraagd, zowel in het kader van de frequentienota 2016 als de nog af te ronden strategie Mobiele communicatie.

De complete reactie is ook gepubliceerd op onze eigen website.

Reactie BTG

[userquote user="906"]“BTG is verheugd dat EZ in dit proces een duidelijke meerwaarde erkent voor de rol van een branchevertegenwoordiger, die namens de zakelijke consument de functionele behoeften kan inbrengen in dit proces. In die zin vormt BTG dan ook de stem van de zakelijke gebruiker en fungeert als intermediair tussen de gebruiker, markt en overheidbeleidsontwikkelingen. BTG waardeert dat EZ in deze de structurele dialoog en afstemming zoekt met een branchevereniging zoals BTG. BTG streeft hierbij naar oplossingen die een meerwaarde vormen voor zowel de gebruiker als markt en is in deze product/dienstneutraal."

"BTG onderschrijft ook het feit dat de mobielestategienota gefocust moet zijn op de combinatie van vast en mobiel. In het kader van de ICT-convergentieontwikkelingen kunnen deze werelden ook niet langer als gescheiden werelden worden beschouwd en BTG vindt het goed dat EZ de beoogde strategie hierop bijstelt."

"Inzake het te ontwikkelen omroepdistributie-beleid ziet BTG veel raakvlakken tussen de belangen en functionele behoeften van de zakelijke ICT-consument en de media en AV-industrie. Vanuit de al gememoreerde convergentieontwikkelingen is het ook goed om dit themagebied in samenhang te zien met het eerder ontwikkelde frequentienotabeleid van 2016, de nieuwe mobiele strategienota en het omroepdistributiebeleid. BTG wil zich als branchevereniging dan ook sterk maken voor de belangen van onze media en/of AV-partners, waaronder ook leden van BTG zijn.”

[/userquote]

BTG Event Indoordekking

BTG gaat verder met de werkgroepen KMBG en de standaardisatie van koppeling door MNO’s op indoorinfratructuren. Voor deze onderwerpen wordt ook contact onderhouden met ACM.

BTG organiseert op 5 oktober weer een Event over Indoordekking. Dit zal plaatsvinden op Schiphol.

Extra kosten voor bellen klantenservice per 1 juli verboden

servicenummer

Bellen naar een klantenservice mag in het vervolg niet duurder zijn dan het normale tarief. Minister Henk Kamp van Economische zaken heeft dit donderdag middels een brief medegedeeld aan de Tweede Kamer.

bellen klantenservice goedkoper

Extra kosten bellen klantenservice

Op dit moment mogen klantenservices in Nederland nog tot maximaal een euro extra per gesprek in rekening brengen. Per 1 juli worden die extra kosten bij wet verboden en mag aan consumenten die een servicenummer bellen, alleen het normale tarief voor vaste of mobiele nummers worden berekend. Het gaat om 090x-nummers waarbij er al een overkomst bestaat tussen de beller en het bedrijf: de beller moet dus al een klant zijn van het bedrijf.

Regeling tarieven telefonische klantenservice

De wetswijziging komt overigens niet uit de lucht vallen, maar heeft alles te maken met een uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie op 2 maart 2017 deed. Eerder schreven we hierover het artikel Europees hof doet uitspraak over kosten servicenummer. In het vonnis worden de extra kosten voor servicenummers aan banden gelegd. Het Hof oordeelde dat de hoge tarieven en de daarbij horende hoog oplopende telefoonrekeningen voor consumenten een belemmering kan zijn om de klantenservice te bellen om informatie over de overeenkomst te verkrijgen. Ook zou het consumenten ervan weerhouden om op deze wijze te vragen naar hun rechten op het gebied van garantie of herroeping.

Reageren via de internetconsultatie

Gisteren is ook de internetconsultatie betreffende dit onderwerp geopend. Dit geeft belanghebbenden de kans om te reageren op de regeling – de einddatum van de consultatie is 20 april. Wel wordt hierbij vermeld dat het arrest van het Hof geen ruimte laat voor wijzingen in de regeling.

BTG reageert op concept Nota Mobiele Communicatie 2017 van EZ

zendmast frequentiebeleid

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 januari de concept Nota Mobiele Communicatie 2017 gepubliceerd. BTG heeft inmiddels een reactie geformuleerd op het document.

zendmast frequentiebeleid nota mobiele communicatie

Nota Mobiele Communicatie 2017

Centraal in de Nota Mobiele Communicatie 2016 staat het beleid van de komende jaren betreffende de verdeling van de beschikbaar komende frequenties voor mobiele communicatie. De Nota Mobiele Communicatie 2017 heeft effecten op ‘de verdeling van schaarse frequentieruimte, de marktkansen voor alle mogelijke (soorten) marktpartijen en de mogelijkheden voor nieuwe en bedrijfsspecifieke toepassingen.’ De nota is voor iedereen in te zien.

Reactie BTG

Het ministerie van Economische Zaken heeft diverse belanghebbenden gevraagd om een reactie te leveren op het gepubliceerde concept. BTG en haar expertgroep Kritische Mobiele Breedband Gebruikers (KMBG) hebben gebruikgemaakt van deze consultatiegelegenheid, en hebben op vrijdag 10 maart een uitgebreide reactie aangeleverd. Deze is uiteraard op onze website te lezen (pdf-document).

BTG benadrukt belang internationaal draagvlak bij overheidscontrole telecomovernames

Vandaag publiceerde het ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel om de overheid de macht te geven om internationale overnames in de telecomsector te verbieden of terug te draaien. Jan van Alphen, voorzitter van de Branchevereniging ICT- en Telecommunicatie Grootgebruikers, spreekt van ‘een sympathiek initiatief’. “Het is echter cruciaal dat de afspraken internationaal geborgd worden.”

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel benadrukt Minister Kamp het belang van telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet voor de nationale veiligheid en openbare orde. Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. Dit sluit volledig aan bij de lobby die BTG, namens de grootzakelijke gebruikers, al lange tijd voert.

[userquote user="906"]“Het wetsvoorstel van minister Kamp past geheel in de lijn van het groeiende bewustzijn dat de borging van data-, spraak- en beeldcommunicatie in toenemende mate een maatschappelijke verantwoordelijkheidscomponent bevat. Hiermee is het een nutsvoorziening geworden die randvoorwaardelijk is voor de continuïteit en veiligheid van de primaire processen binnen en buiten Nederland. Als BTG benadrukken we al lange tijd deze noodzaak namens de zakelijk consument. Bedrijfskritieke data-informatie en communicatie moet geborgd zijn bij calamiteiten en andere gebeurtenissen die in nationaal of internationaal belang zijn. Het is goed dat de overheid dit onderkent en hierop anticipeert.” [/userquote]

Afspraken moeten internationaal gedragen zijn

Zonder internationaal draagvlak, twijfelt BTG echter aan de impact van dit wetsvoorstel.

[userquote user="906"]“In het kader van de marktwerking is men lange tijd wellicht te voorzichtig geweest. Hierdoor kan men zichzelf afvragen of dit wetsvoorstel niet te laat komt en te eenzijdig is, waardoor de regulerende impact laag zal zijn. De aandelen van veel van oorsprong Nederlandse ICT-bedrijven zijn immers inmiddels in buitenlandse handen en de vraag is of dit an sich slecht is.”

“Er zijn internationaal gedragen afspraken nodig om deze zaken te borgen en het is goed dat de Nederlandse overheid hier nu duidelijker positie in wenst te nemen, waarbij zij de grenzen verkent van hetgeen vanuit internationale wet- en regelgevingscontext maximaal kan worden benut. Hierbij dient echter wel de benodigde balans in de marktwerking zorgvuldig te worden bewaakt. In dit verband is het verstandig dat de Nederlandse overheid enerzijds faciliteert en anderzijds reguleert, zolang dit transparant wordt uitgevoerd.”[/userquote]

Consultaties

Op het wetsvoorstel zal eind maart een publieke consultatie volgen, voordat het naar de Raad van State toegaat. Vanuit BTG zullen wij vanuit de diverse zakelijke gebruikersbelangen zeker de consultatiemogelijkheden optimaal benutten.

Snel internet in buitengebieden bevorderd

business_trendsGebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de mogelijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kosten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk. Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. Dat schrijft de bewindsman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.